Velkommen til Agder Energi Nett.

SmartNett Sør

Agdermodellen har endret navn til SmartNett Sør. Innkjøpsmodellen ble første gang etablert i 2006 etter at Agder Energi Nett valgte å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. 

Flere år med Agdermodellen har gitt nettselskapet verdifull erfaring som oppdragsgiver. Nå er modellen revidert og nye rammeavtaler for P1 i SmartNett Sør er inngått med oppstart fra 01.01.2017. Målsettingen er å skape en forutsigbarhet i et velfungerende marked, styrke beredskapen og profesjonalisere samhandling, prosesser og leveranser.

Konkurranseutsetting og profesjonalisering
I Agder Energi er nettselskap og elektroentreprenørselskapet, skilt ut som selvstendige selskaper. Konkurranseutsetting av anskaffelser for tjenester og produkter har ført til nyetablering, økt konkurranse i entreprenørbransjen og et attraktivt marked for elektroingeniører i Agder. Modellen fremmer også profesjonalisering av bestiller og utfører.

Prekvalifisering av leverandører
Alle leverandører som ønsker å delta i konkurranser om oppdrag for Agder Energi Nett må være prekvalifiserte i Sellihca på aktuelle produkt- og tjenestekoder.

Kjøpsprinsipper
SmartNett Sør bygger på fire kjøpsprinsipper og er sammensatt av ulike type kontrakter relatert til følgende hovedområder:

•          Varer og tjenester ifm. investeringer
•          Drift og vedlikehold
•          Vakt og beredskap 

Utgangspunktet for valg av kjøpsprinsipp vil være estimerte terskelverdier, prosjektomfang og kompleksitet. Rammeavtalene skal skape et langsiktig partnerskap med kvalifiserte entreprenører som sikrer Agder Energi Nett et driftssikkert strømnett i hele Agder regionen. 

 • Kjøpsprinsipp P0
  PO omfatter byggestrøm, måleroppkobling, legging og tilknytning av stikkledninger mot nye installasjoner. Via NELFO har nettselskapet inngått direkte avtaler med 140-150 godkjente installatører. Prekvalifiseringsordningen er delt inn i 3 nivåer. Her kan du lese mer om P0, aenett.no/prekvalifisering
 • Kjøpsprinsipp P1
  P1 omfatter oppdrag innenfor tre kjøpsområder for vedlikehold, drift og beredskap. Avtalen gir også rett til investeringsoppdrag opp til en viss terskelverdi. Ytelsene som leveres er produktbaserte.
  Det inngås rammeavtaler med to leverandører i hvert kjøpsområde for å øke kapasiteten og driftssikkerheten i kjøpsområdene. Hver av leverandørene tildeles et grunnvolum, og en halvårlig bonusandel tildeles én av leverandørene basert på evalueringer.
 • Kjøpsprinsipp P2
  P2 gjelder mellomstore prosjekter innenfor investeringer over en viss terskelverdi. Leverandører med rammeavtale kan delta i minikonkurranser om P2-oppdragene på tvers av geografisk områder i Agder.
 • Kjøpsprinsipp P3
  P3 omfatter større prosjektorienterte investeringer med egen anskaffelsesprosess per prosjekt. Disse konkurransene er åpne for alle prekvalifiserte entreprenører. De fleste P3-oppdrag vil være i regionalnettet.
 • Kjøpsprinsipp P4B
  Åpner for nye leverandører til å delta i beredskapsordningen.
 • Rammeavtaler for varer og tjenester
  Agder Energi Nett benytter også rammeavtaler av ulikt omfang. Disse avtalene omfatter både varer og tjenester som for eksempel avtaler for RN-materiell, Rådgivende konsulenter, Måletjenester, Brøytetjenester, linjerydding, Helikoptertjenester, Bygningsmessige arbeider, Gravemelding, stasjonsmontasjetjenester, DLE, IKT, aggregattjenester med mere. 

Disse avtalene gjør selskapet i stand til å drifte strømnettet effektivt ved hjelp av de beste leverandørene. Alle anskaffelser og avrop på rammeavtaler gjøres elektronisk.

 

Kjøpsområde Kommuner
1 Vest

Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnadal, Sirdal, Åseral

2 Midt

Kristiansand, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Songdalen, Valle, Vennesla, Søgne

3 Øst

Arendal, Lillesand, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli