Velkommen til Agder Energi Nett.

Kostnader

Tilbud om tilknytning
Agder Energi Nett utarbeider på forespørsel tilbud om tilknytning basert på en forhåndskalkyle av aktuelt anlegg. Tilbudet skal inneholde opplysninger om eventuelt anleggsbidrag. Vanligvis inneholder ikke tilbudet om anleggsbidrag grøftekostnader. Det forutsettes normalt at den enkelte utbygger sørger for å få gravd de nødvendige grøfter frem til tomtegrensene selv, og at den enkelte husbygger bekoster grøft frem til huset. Dersom Agder Energi Nett etter forespørsel likevel skal utføre grøftearbeider, vil dette tas med i anleggsbidragsberegningen.

Anleggsbidrag
Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som kreves inn fra våre kunder. Dette benyttes når det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kundene til strømnettet eller for å kunne levere en høyere maksimaleffekt.

I praksis betyr dette at det er den kunden som initierer  utbyggingen av strømnettet, som må bære kostnaden som påføres nettselskapet.

Det er også anledning til å kreve anleggsbidrag ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Agder Energi Netts retningslinjer for beregning av anleggsbidrag bygger på NVEs forskrifter, og bruker for tiden ikke tilknytningsgebyr.

Eksempler på kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget: 
• kabel og dekkbord 
• materiell 
• alle kostnader ved økning av transformatorkapasitet 
• måler/målermontasje 
• arbeidstimer

I anleggsbidragene er det som hovedregel ikke medregnet eventuelle grøftekostnader. Dette må ordnes og betales av kunde/utbygger. Agder Energi Nett kan på forespørsel tilby å ta med grøftekostnader i anleggsbidraget.

Nettselskapene i Norge er underlagt en sterk og detaljert regulering der inntekten beregnes og defineres av myndighetene og ikke selskapene selv.

Ordningen skal sikre likebehandling av alle kunder. Kostnaden blir plassert der den faktisk er, nemlig hos kunden som faktisk skal bruke anlegget

Eierskap, drift og vedlikehold
Alle nettanlegg frem til grenseskillet mellom kunders installasjoner og Agder Energi Netts strømnett (tilknytningspunkt) er Agder Energi Netts eiendom, selv om deler av strømnettet helt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag betalt av kunde. Agder Energi Nett har drifts- og vedlikeholdsansvar for eget strømnett og vil dekke alle fremtidige drift-, vedlikehold- og reinvesteringskostnader.

Ombygging
Skal det gjøres reparasjoner eller endringer på eksisterende bygg/installasjoner, må ofte strømmen kobles fra, for så å kobles til igjen. Det er elektroinstallatøren som melder arbeidet til Agder Energi Nett. Nettkunden må selv dekke disse kostnadene. 
Ved utvidelse av elektriske installasjoner som fører til større effektbehov kan det kreves anleggsbidrag dersom Agder Energi Nett må forsterke sine anlegg.