Velkommen til Agder Energi Nett.

Plassering av bygg

Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke. Dette gjelder også tilbygg, terrasser og plattinger.

Bygg/ tilbygg nær våre strømlinjer eller anlegg
Skal du bygge terrasse, bygge ut, bygge på, sette opp en liten garasje (mindre enn 50kvm), drivhus/veksthus/lysthus, bod, levegg e.l i nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg. Avstandskravet varierer i forhold til om det er nærhet til kraftlinjer, kabler i bakken eller nettstasjoner.

Du er selv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikke.

Kontakt Agder Energi Nett før du starter opp byggingen  (inkludert tilbygg, terrasse, platting etc) dersom det er

 • innenfor 20 m avstand til høyspentlinje 
 • innenfor 4 m avstand til lavspentlinje 
 • innenfor 5 m avstand til transformatorkiosk / nettstasjon 
 • innenfor 2 m avstand til jordkabeltrase (denne må alltid påvises av Agder Energi Nett før bygging)

eller

 • dersom du skal utføre tiltak som hever terrengnivået under en kraftlinje, uavhengig av om det er høyspent eller lavspent

Det kan være vanskelig å se forskjell på høyspentlinjer og lavspentlinjer. Er du i tvil, kontakt oss så hjelper vi deg

Minsteavstand til nettanlegg
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser og lignende. Forskriftsreglene er absolutte, det vil si at dispensasjon ikke kan omsøkes.

Kostnader kan belastes huseier ved brudd på krav
Dersom et bygg er eller blir oppført for nær våre nettanlegg, kan huseier bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant. Det gjelder for eksempel hvis et nettanlegg eller en bygning må flyttes, endres eller rives.

Merk at drivhus og veksthus anses som driftsbygninger og følger samme regler som "viktige bygninger". De samme kravene gjelder for midlertidige drivhus som frukttuneller bygd på reisverk av stålbøyler som dekkes med plasttrekk i vekstsesongen. Uavhengig av plassering av frukttunneler må man være oppmerksom på den risikoen det er ved etablering, flytting og rivning av slike ved nærhet til luft­ledninger. Det samme gjelder for løse plastduker som kan komme i kontakt med luftledninger.

Last ned brosjyren Bygging nær elektriske ledninger

Kartvisning av hensynssoner
Dette kartet viser oversikt over hensynssoner for bygging og arbeid nær høyspent luftlinjer og nettstasjoner:

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu

 

 • Kartlaget viser en buffer rundt høyspente luftlinjer og luftkabler og nettstasjoner som er frittstående eller befinner seg i en mast.  
 • Tjenesten viser kun nettstasjoner og høyspente luftanlegg som eies av Agder Energi Nett. 
 • Kartlaget viser omtrentlige hensynssoner. Sonene varierer fra linjestrekk til linjestrekk, avhengig av blant annet spenningen. Ved tvil, ta kontakt med oss. 
 • Vi tar forbehold om at det kan være feil og mangler i dataene. Ta kontakt med oss dersom det skal tas viktige beslutninger i prosjekter som er avhengige av korrekt informasjon.   

Begrensninger:

 • Høyspente jordkabler vises av sikkerhetsmessige grunner ikke på kartet. Ta kontakt med Geomatikk dersom det er behov for å få påvist jordkabler. 
 • Agder Energi Nett AS har enkelte steder revet ned høyspente luftlinjer, men beholdt hensynssonen. Disse områdene er ikke tatt med i karttjenesten. 
 • Kartlaget viser nettstasjoner med spenninger på 6 kV og oppover.  
 • Nettstasjoner med en spenning på 1 kV regnes som en del av lavspentnettet, og vises ikke med hensynssoner.   
 • Nettstasjoner i bygg (garasjeanlegg, driftsbygninger etc.) er ikke tatt med.