Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Plusskunde

Hva er en plusskunde?
Med plusskunde menes en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som har en årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskudd av kraft som kan mates inn i distribusjonsnettet.

Typiske plusskunder kan være kunder som monterer solcellepaneler på taket, eller andre boenheter og mindre virksomheter som generer kraft fra vind, vann eller andre kilder som hovedsaklig dekker eget forbruk men unntaksvis leverer strøm til nettet.

Dispensasjon fra NVE
Dagens regelverk kan være et hinder for at denne overskuddsproduksjonen blir matet inn i nettet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor gitt en generell dispensasjon som gjør det enklere å bli såkalt plusskunde, altså forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. Ordningen innebærer at det lokale nettselskapet kan kjøpe kraften. Denne ordningen er frivillig og det må oppnås enighet mellom nettselskapet og de enkelte plusskunder om hvordan overskuddskraften skal bli håndtert.

Kundene må dekke sine egne kostnader
Plusskunden selv må dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder nødvendige kostnader til installatør. Videre må kunden dekke kostnaden med å etablere ny fjernavlest måler som kan måle energiutvekslingen i begge retninger. Det er kundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut hvis det lokale nettet bli spenningsløst.

Spotpris
Agder Energi Nett AS er normalt ikke en kraftleverandør, men en monopolist med områdekonsesjon gitt av NVE for å drive nettet i Agder-fylkene. Agder Energi Nett AS må likevel kjøpe kraft for å dekke tap i eget nett, kjøp av kraft fra plusskunder vil inngå i dette kjøpet for å dekke tap.

Agder Energi Nett AS har valgt å betale kunden den til en hver tid gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time pluss en tilleggsgodtgjørelse tilsvarende energileddet på Nettleie effekt eks. forbruksavgift og Enova avgift.