Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Plusskunde

 

Hva er en plusskunde?
En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten som gir ny definisjon av plusskunder. Ny definisjon trådde i kraft 1. januar 2017. Denne definerer plusskunde som:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Den nye definisjonen medfører at plusskunder fritas fra andre tariffledd for innmating (fastledd for innmating).

Typiske plusskunder kan være privatkunder eller bedrifter som monterer solcellepaneler på taket, men man kan også være plusskunde om kraften kommer fra vind, vann, biogass eller annet.

Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. Det betyr at så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern og heller ikke bryter med krav om spenningskvalitet, så kan ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag.

Plusskunder må inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med sitt nettselskap som setter nødvendige krav ved tilknytningen som sikrer at deres nettanlegg er i tråd med de krav fastsatt i lover og forskrifter som nettselskapet er regulert gjennom.

For plusskunder som ønsker å mate overskuddskraft inn i nettet må det etableres målere som håndterer måling av både innmating og uttak.

Nettselskapet har tilknytningsplikt for plusskunder på lik linje som for ordinære forbrukskunder.

Søk om tilknytning her

Hva skjer hvis innmatet effekt overstiger 100 kW?
Det er den enkelte kunde som selv er ansvarlig for å holde seg innenfor grensen. Dersom nettselskapet avdekker at kunden har matet inn mer enn 100 kW, skal kunden ikke anses som en plusskunde.

I tilfeller der kunden i etterkant gjør tiltak som sikrer at det ikke lenger vil mates inn mer 100 kW kan kunden igjen bli behandlet som en plusskunde og dermed slippe andre tariffledd for innmating.

Ved uenighet mellom nettselskap og kunde om hvorvidt kunden har brutt vilkårene for å være plusskunde kan saken bringes inn til NVE som kan fatte vedtak i saken.

Salg av plusskundens overskuddskraft
Plusskundeordningen innebærer at kunden i utgangspunktet ikke selv kan videreselge kraften til andre sluttbrukere eller delta i engrosmarkedet, men må selge overskuddskraften til en strømleverandør.

Kunden kan selv velge en strømleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften. Hvis strømleverandøren ikke ønsker å kjøpe overskuddskraften kan kunden bytte strømleverandør eller selge overskuddskraften til Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har frem til idriftsetting av Elhub (oktober 2018) fortsatt anledning til å kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder, men dette er ikke en plikt. Vi tilbyr dette for å hjelpe de plusskundene som har en strømleverandør som ikke ønsker å kjøpe overskuddskraft. Etter idriftsettelse av Elhub må alle plusskunder selge sin overskuddskraft til en strømleverandør.
 
Agder Energi Nett er normalt ikke en strømleverandør, men en monopolist med områdekonsesjon gitt av NVE for å drive strømnettet på Agder. Agder Energi Nett må likevel kjøpe kraft for å dekke tap i eget nett, og kjøp av kraft fra plusskunder vil inngå i dette kjøpet for å dekke tap.

Agder Energi Nett AS har valgt å betale kunden den til enhver tid gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time.

Nettleie
En plusskunde har samme nettleie på sitt forbruk som før han ble plusskunde.

For kWh som blir levert til nettet skal plusskunder bare betale energileddet. Energileddet for plusskunder er satt til - 3,90 øre/kWh.

At energileddet er negativt betyr at plusskunden får betalt 3,90 øre/kWh levert til nettet.

Nettleie for kWh levert til nettet fra plusskunde er fritatt for fastledd (også kalt "andre tariffledd").

Her kan du lese om plusskunder på NVEs nettside