Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Tariffer

Generelt om tariffer for innmating
Nettkunder betaler nettleie til nettselskapet for å være tilknyttet til og bruke nettet.

Innmatingskunder avregnes nettleie for et Bruksavhengig energiledd og et Andre tariffledd.

Bruksavhengige tariffledd:
Bruksavhengige tariffledd består av et energiledd og et kapasitetsledd:

Kapasitetsledd avregnes for tiden ikke.

Energileddet skal som hovedregel fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet. Disse reflekterer endringen i tap når ekstra kWh overføres. Marginaltapssatsene forhåndsberegnes på grunnlag av hvordan aktuell innmating påvirker energiflyten i nettet.

Agder Energi Nett beregner marginaltapsprosent for fordelingsnett og regionalnett. Det er for tiden fastsatt en øvre/nedre grense på ±10 % i fordelingsnettet og en øvre/nedre grense på ±10 % i regionalnettet. For tiden beregner Agder Energi Nett marginaltapssatser for tre tidsperioder:

1. Vinter, dag: uke 40-17, time 7-22 virkedager. 
2. Vinter, natt/helg: uke 40-17, time 23-6 virkedager og time 1-24 lør- og helligdager.
3. Sommer: uke 18-39, time 1-24.

Andre tariffledd:
Avregningsgrunnlaget for Andre tariffledd er midlere årsproduksjon for en 10 års tidsserie. Før 10 års tidsserie er etablert brukes midlere årsproduksjon for de årene det finnes målinger for. Første året brukes antatt årsproduksjon.

Andre tariffledd skal dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd, hvilket bestemmes av Statnett ved tariff for Sentralnettet. For 2017 er denne satt til 1,30 øre/kWh pr år.

For blandede punkter med både uttak og innmating skal ”Andre tariffledd” samordnes.

For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt være 30 % av installert effekt multiplisert med 5.000 timer, jfr. NVEs forskrift.

Bakgrunn og betingelser
AEN er ansvarlig for å utarbeide innmatingstariffen. AEN utarbeider innmatingstariff for regional- og fordelingsnett med grunnlag i NVEs forskrift. AEN oppdaterer normalt innmatingstariffen en gang per år.

Marginaltapssats for utveksling med Sentralnettet i aktuell stasjon beregnes av Statnett uke for uke.

Statnett har for tiden fastsatt en øvre/nedre grense for marginaltapsprosent på ±15 %.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilknytning av ny produksjon og/eller endring av lastuttak i nettet, samt endring av nett- og nettdriften vil kunne endre marginaltapene sett fra tilknytningspunktet.

De oppgitte marginaltapssatsene med tilhørende tariff er ikke statiske, men gjenstand for kontinuerlig oppdatering i henhold til de til en hver tid beregnede marginaltap i nettet.

Beregning
Summert marginaltapssats [%] er summen av marginaltap i fordelings- regional- og sentralnett med en øvre/nedre grense på ±35 %.

Energileddet (time for time) beregnes slik:

Energiledd = (Pspot × Einn × Smt) / 100, der:

Pspot = Spotpris [kr/MWh pr time] (Referert Agder Energis områdepris på Nord Pool, time for time.)

Einn = Målt innmatet energi [MWh pr time]

Smt = Summert marginaltapssats [%] (For aktuelt utvekslingspunkt, gjeldende tidsperiode.)

Det gjøres videre oppmerksom på at NVE er klageinstans ved uenighet om tilknytningsvilkår.