Velkommen til Agder Energi Nett.

Ledig nettkapasitet?

Kartlegging av tilgjengelig nettkapasitet må gjøres tidlig i planleggingsfasen.

Agder Energi Nett har etter Energilovens § 3-3 og 3-4 en leverings- og tilknytningsplikt for alle kunder som ønsker nettilknytning, økning i effektuttak på eksisterende tilknytning eller forsterkning av eksisterende spenningsnivå. Dette gjelder både forbruks- og produksjonskunder. Det innebærer også at vi er pliktig å forsterke eksisterende nettanlegg eller bygge nye, dersom det ikke er tilgjengelig nettkapasitet i det området kunden ønsker tilknytning eller forsterkning i.

Vanlig forsyning
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) presiserer at nettselskapene kan holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder, uavhengig av køordning for større tilknytningsforespørsler. Agder Energi Nett har valgt å bruke begrepet vanlig forsyning om denne kundegruppen, som skal kunne tilknyttes fortløpende under forutsetning om ledig kapasitet i det aktuelle nettområdet. Dersom det ikke er tilgjengelig kapasitet kan kunden likevel måtte avvente tilknytning frem til utbygging eller forsterkning er ferdigstilt, og skal i så tilfelle betale anleggsbidrag.

Fastsettelse av anleggsbidraget reguleres av NVE gjennom Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kapittel 16 og 17.

Forbruk som regnes som vanlig forsyning omfatter:

  • Boligfelt, leilighetsbygg og hyttefelt
  • Offentlig virksomhet (skoler, sykehjem osv.) t.o.m. 2 MW
  • Næringsvirksomhet (butikker, kontorlokaler, verksted osv.) t.o.m. 2 MW
  • Ladeinfrastruktur t.o.m. 2 MW*
  • Byggestrømsanlegg under byggeperiode t.o.m. 1 MW**

*Maksimalt 2 MW per aktør innenfor et gnr/bnr.
**Det tillates kun tilknytning på vilkår for byggestrømsuttak over 1 MW. 

Køordning for reservasjon og tildeling av nettkapasitet

På grunn av en massiv økning i tilknytningsforespørsler på kort tid er det nå veldig mange steder innenfor Agder Energi Netts konsesjonsområde hvor etterspørselen etter nettkapasitet er betydelig større enn det som er tilgjengelig. Fra 01.01.2019 er alle nettselskap i Norge pålagt å innkreve anleggsbidrag for utbyggings- og forsterkningsbehov som utløses av kunde på alle nettnivå, når kundens ønskede effektuttak er lik eller større enn 1 MW. Som en følge av dette må alle tilknytningsforespørsler som omfattes av denne bestemmelsen meldes inn til Statnett for avklaring om kapasitet og anleggsbidrag i sentralnettet.

For å sikre at omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, stilles det i den forbindelse større krav til kundene når det meldes inn et tilknytningsbehov til Agder Energi Nett. Alle kunder må derfor oppgi et minimum av informasjon på søknadstidspunkt for at vi skal kunne likebehandle alle forespørsler om nettilknytning.

Hensikten med dette er å unngå at kunder som søker om store effektuttak til prosjekter som ikke er modne nok til å kunne realiseres som planlagt, får reservere kapasitet som i praksis vil bli stående og blokkere i mange år for andre, mer realiserbare kunder. På denne måten unngår man såkalte markedsbarrierer.

På bakgrunn av dette har Agder Energi Nett etablert en ikke-diskriminerende køordning for tilknytningsforespørsler med effektbehov lik eller større enn 1 MW som ikke defineres som vanlig forsyning. Disse forespørslene vurderes med utgangspunkt i fastsatte kriterier knyttet til prosjektets modenhet og sannsynlighet for realisering. Sett i sammenheng med tidspunktet for når tilknytningsbehovet ble meldt til Agder Energi Nett, vil denne vurderingen avgjøre hvor i køen hver enkelt forespørsel vil havne.

Se Økt informasjonsbehov ved tilknytningssøknader lik og over 1 MW for mer informasjon.

Forenklet flytskjema for køordning - AEN.jpg

Forenklet fremstilling av køordning for tilknytningssøknader over 1MW. Klikk på bildet for større visning.

Modenhetsvurdering av prosjekter
Modenhetsvurderingen er basert på mottatt informasjon om prosjektet det søkes tilknytning for. Når modenhetsvurderingen er gjennomført, gjøres det en analyse av om og når det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte kunden i eksisterende nett.

Dersom denne analysen avdekker at det ikke er ledig kapasitet, og tilknytningen dermed utløser et behov for forsterkning eller utbygging av nettet, vil kunden få tilbud om avtale om konseptvalgutredning (KVU) for å utrede mulige løsninger. Kostnader for utredningsarbeid og nettilknytning vil bli beregnet i tråd med bestemmelsene i kontrollforskriften.

 

 

 

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her