Velkommen til Agder Energi Nett.

Tilknytning til nett- større anlegg

Ved utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig kontakte Agder Energi Nett.

Ved utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig gi relevant informasjon til Agder Energi Nett.

I forbindelse med planleggingen bør utbygger være særlig oppmerksom på disse forholdene:

  • Vær ute i god tid da bygging av nettinfrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneier, naboer, kommune, Statens vegvesen, Kystverket og ulike vernehensyn (Fylkesmann/fylkeskommune). 
  • Bruk det elektroniske søknadsskjemaet til å gi Agder Energi Nett god informasjon for effektiv saksbehandling. 
  • Utbygger er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Det kan være hensiktsmessig å bruke en profesjonell koordinator (byggherres representant). Agder Energi Nett tar ansvar for sitt arbeid og leveranser.

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Agder Energi Nett beregner til saksbehandling og utførelse.

For at Agder Energi Nett skal overholde fristene må utbygger så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon i et eget søknadsskjema. Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt mottar utbygger en bekreftelse på e-post.

NB! Ved søknad om tilknytning med ønsket effektuttak lik eller større enn 1 MW som ikke defineres som vanlig forsyning, stilles det større krav til innmeldt informasjon.

Økt informasjonsbehov ved tilknytningssøknader lik og over 1 MW

Behandlingstid for nye saker akkurat nå
Agder Energi Nett opplever for tiden stort påtrykk av henvendelser og innmeldte prosjekter som omhandler økning i kapasitet eller nytilknytning i nettet. På grunn av det store påtrykket vil en dessverre oppleve lang behandlingstid, spesielt på saker som krever større utredninger og/eller hvor det ikke er kapasitet i eksisterende nett.

Vi jobber kontinuerlig med å øke saksbehandlingskapasiteten i nettselskapet, som på sikt vil redusere behandlingstiden.

 

 

Normal behandlingstid
10 dager etter at søknaden er sendt skal utbygger motta en tilbakemelding fra Agder Energi Nett. Etter en dialog vil Agder Energi Nett sende utbygger et utkast til "standardavtale for nettilknytning". Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader, HMS-forhold og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Agder Energi Nett starter sitt utbyggingsprosjekt.  

Når avtalen er undertegnet skal prosjektering og utførelse normalt ta fra 2 til 6 måneder, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om.

Kategori Prosjektering Utførelse Totalt

Handel og næring med egen nettstasjon.
Nytt boligfelt.*
Nytt hyttefelt.
Øvrig tilknytning som initierer forsterkning.

Inntil 6 måneder Inntil 6 måneder Inntil 12 måneder
Handel og næring tilknyttet ny lavspentkurs.
Mindre næring og enkelttilknytning av boliger/fritidsboliger.
Inntil 2 måneder Inntil 4 måneder Inntil 6 måneder

 

 

 

 

 

 


* For boligfelt skal gateadresser være klargjort.

Fristene gjelder fra Agder Energi Netts standardavtale for nettilknytning er undertegnet og forutsetter at trasevalg er avklart med grunneier. Tidsangivelsene kan avvike i forbindelse med ferieavvikling i juli, og ved ugunstige klimatiske forhold, først og fremst kulde.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her