Velkommen til Agder Energi Nett.

Tilknytning til nett- større anlegg

Ved utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig kontakte Agder Energi Nett.

Ved utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig gi relevant informasjon til Agder Energi Nett.

I forbindelse med planleggingen bør utbygger være særlig oppmerksom på disse forholdene:

  • Vær ute i god tid da bygging av nettinfrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneier, naboer, kommune, Statens vegvesen, Kystverket og ulike vernehensyn (Fylkesmann/fylkeskommune). 
  • Bruk det elektroniske søknadsskjemaet til å gi Agder Energi Nett god informasjon for effektiv saksbehandling. 
  • Utbygger er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Det kan være hensiktsmessig å bruke en profesjonell koordinator (byggherres representant). Agder Energi Nett tar ansvar for sitt arbeid og leveranser.

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Agder Energi Nett beregner til saksbehandling og utførelse.

For at Agder Energi Nett skal overholde fristene må utbygger så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon i et eget søknadsskjema. Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt mottar utbygger en bekreftelse på e-post.

 

10 dager etter at søknaden er sendt skal utbygger motta en tilbakemelding fra Agder Energi Nett. Etter en dialog vil Agder Energi Nett sende utbygger et utkast til "standardavtale for nettilknytning". Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader, HMS-forhold og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Agder Energi Nett starter sitt utbyggingsprosjekt.  

Når avtalen er undertegnet skal prosjektering og utførelse normalt ta fra 2 til 6 måneder, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om.

Kategori Prosjektering Utførelse Totalt

Handel og næring med egen nettstasjon.
Nytt boligfelt.*
Nytt hyttefelt.
Øvrig tilknytning som initierer forsterkning.

Inntil 6 måneder Inntil 6 måneder Inntil 12 måneder
Handel og næring tilknyttet ny lavspentkurs.
Mindre næring og enkelttilknytning av boliger/fritidsboliger.
Inntil 2 måneder Inntil 4 måneder Inntil 6 måneder

 

 

 

 

 

 
* For boligfelt skal gateadresser være klargjort.

Fristene gjelder fra Agder Energi Netts standardavtale for nettilknytning er undertegnet og forutsetter at trasevalg er avklart med grunneier. Tidsangivelsene kan avvike i forbindelse med ferieavvikling i juli, og ved ugunstige klimatiske forhold, først og fremst kulde.