Velkommen til Agder Energi Nett.

Tilknytning til nett - små anlegg

For anlegg i bolig, fritidsbolig eller mindre næringsvirksomhet skal tilknytning eller endringer av installasjonen skje gjennom elektroentreprenør.

Tilknytningsform
Tilknytninger vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kundens behov og forholdene på stedet. Til hver eiendom/boligblokk føres det normalt frem én stikkledning. Til rekkehus føres frem kabel til skap ved grunnmur med sikringslister som Agder Energi Netts stikkledninger. Inntaksledning fra sikringslist i skapet til hver leilighet bekostes og vedlikeholdes av den enkelte kunde. Som standard ved alle nytilknytninger benyttes 3-faset installasjon, men etter avtale med kunden, kan 1-fase installasjon benyttes. I områder hvor det er naturlig å benytte luftnett kan en ny kunde normalt få tilkobling over kabel. Som hovedregel må kunden i slike tilfeller selv bekoste grøften og bygge denne etter vår anvisning, men kan utføres av Agder Energi Nett om ønskelig.

Melding om tilknytning av ny installasjon til strømnettet
Det er kunde/utbygger som bestiller utførelsen av den elektriske installasjon i bygget hos en elektroinstallatør. Installatøren bør engasjeres tidlig i byggeprosessen. Installatøren sender en elektronisk "Melding om installasjonsarbeid" til Agder Energi Nett med relevante opplysninger om den nye installasjonen. Sammen med meldingen må situasjonskart som viser byggets plassering og ønsket inntakspunkt vedlegges.

Etter at vi har mottatt meldingen, sendes et informasjons-/tilbudsbrev til kunde/utbygger, som må aksepteres. I tillegg må fakturert anleggsbidrag være innbetalt før installatøren får godkjent meldingen og kan gå i gang med arbeidene. 

Effektøkning/overgang til trefase
Allerede etablerte installasjoner som ønsker større effektuttak vurderes etter behov og etter forholdene på stedet. Det er kunde som bestiller elektroinstallatør på lik linje som ved nytilknytninger og saksgangen er tilnærmet den samme.

Svar på meldingen
Når installatøren har mottatt svar på "Melding om installasjonsarbeid" fra Agder Energi Nett, er det klart for å starte arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget. I svaret fra Agder Energi Nett vil tilknytningspunktet til strømnettet være angitt, i tillegg til annen relevant informasjon.

Dersom en prekvalifisert installatør er valgt, vil denne også sørge for etablering av stikkledning og montering av måler dersom sikringsstørrelsen ikke er over 80A). Dersom installatøren ikke er prekvalifisert for oppdraget vil Agder Energi Nett sørge for at tilknytningen blir utført av sin områdeleverandør. 

Prekvalifisert installatør kan skifte stikkledning fra en -til trefase i luft, evt. fra luftledning til jordkabel.

Prekvalifiserte installatører
De fleste elektroinstallatørene på Agder er prekvalifisert til å utføre arbeid i forbindelse med tilknytning av direktemålte installasjoner (etablere stikkledning og målermontasje inntil 80A).

Her kan du se oversikt over de prekvalifiserte installatørene på Agder

Avtaler
Ved tilknytning inngås det avtale med nettselskapet. Avtalene kan du lese her:

For privatkunder benytter Agder Energi Nett AS Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for 
tilknytning (leveringskontrakten) utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerombudet.

For bedriftskunder benytter Agder Energi Nett AS Energi Norges anbefalte tilknytningsvilkår og nettleievilkår for næringskunder utarbeidet av Energi Norge.