Velkommen til Agder Energi Nett.

Generelt om små kraftverk

Det har i den senere tid vært stor interesse for utbygging av små kraftverk og det har vist seg å være et stort potensiale for bygging av slike i Agder-fylkene. Det er nå omtrent 65 små kraftverk tilknyttet distribusjonsnettet. Disse har en samlet effekt på 165 MW. Det er omtrent 130 kraftverk som har spurt om tilknytning. Disse har en samlet effekt på 300 MW. Dette skaper behov for samordning av prosjektene for å kunne gjøre riktige nettinvesteringer.

Dette er spesielt viktig fordi utbyggingspotensialet er størst i områder med spredt bebyggelse. Nettet i disse områdene er dimensjonert for små og middels lastuttak. Dette betyr i praksis at nettet er godt dimensjonert for å forsyne uttakskunder i grisgrendte strøk på en kald vinterdag, men ikke planlagt og dimensjonert for kraftproduksjon.

Krav til produsent
Det store potensialet utløser også et behov for tekniske retningslinjer og krav til bygging og drift av små kraftverk slik at distribusjonsnettet kan drives på en sikker og trygg måte. Agder Energi Nett AS (AEN) har sammen med SINTEF Energiforskning og andre nettselskap i Norge utviklet retningslinjer for tilknytning av kraftverk til distribusjonsnettet. Avtaleverket eies i dag av REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet).

Nettselskapet må stille krav til kraftprodusentene for å ivareta leveringskvaliteten til alle kunder tilknyttet samme nettområde. Hvor strenge krav som stilles i forbindelse med bygging av små kraftverk vil ikke bare være et direkte resultat av størrelsen på kraftverket, men er også avhengig av nettet der det skal tilknyttes og antall kraftverk som skal tilknyttes samme nett. De krav som stilles må derfor stå i forhold til den innvirkning kraftverkene vil ha i distribusjonsnettet.

Distribusjonsnettet er som oftest drevet som radiell nettstruktur, det vil si at transformatorstasjonen i regionalnettet forsyner flere stråler kalt avganger. Nettet og kontrollutrustningen er bygget for en driftssituasjon der effekten i nettet flyter i en retning; fra de store kraftverkene i sentral- og regionalnett, gjennom transformatorstasjoner og ut gjennom høyspentnettet (22 kV) fram til nettstasjoner med fordelingstransformatorer. Her transformeres spenningen ned til 230/400 V og fordeles i lavspentnettet til koblingsskap som forsyner den enkelte sluttbrukers inntak.

Toveis effektflyt
Tilknytning av kraftverk til høy- og lavspent distribusjonsnett kan føre til toveis effektflyt i distribusjonsnettet og Agder Energi Netts transformeringer til regionalnettet. Dette kan ha stor konsekvens for spenningsreguleringen og spenningsforholdene i nettet.

I forskriftene nettselskapene er pålagt å følge, stilles det blant annet krav til hurtige og langsomme spenningsvariasjoner hos sluttbrukere i det lavspente distribusjonsnettet. Dette kan føre til restriksjoner for tilknytning av kraftverk. Små kraftverk har som oftest ikke magasin, men en liten inntaksdam som skal sørge for at inntaket til rørgata er neddykket. Disse kraftverkene produserer bare effekt når det renner vann i bekken. Effektproduksjonen i små kraftverk er derfor ofte karakterisert av uforutsigbare svingninger over døgn og årstid. I tillegg er det ofte store variasjoner i forbruket hos sluttbrukere over døgn- og årstid, og dette gjør at nettet må dimensjoneres for full produksjon når forbruket i distribusjonsnettet er som lavest.

Brytere, måletransformatorer, relèvern og andre komponenter i nettet vil også få endret sine strømpåkjenninger. Når det oppstår feil i nettet vil innmatet effekt fra lokal produksjon få en innvirkning. Økning i kortslutningsstrømmene vil medføre økte bryterpåkjenninger. Endrede kortslutningsstrømmer kan derfor medføre behov for endringer i verninnstillinger og vernutrustning.

Optimal samfunnsøkonomisk tilknytning av kraftverk til distribusjonsnettet er derfor et kompromiss mellom ulike systemkrav.

Hvem kan bygge kraftverk?
Har du en elv med noe fallhøyde og/eller stor vannføring kan det hende at muligheten for å bli kraftverkseier er til stede. Men veien fram til et ferdig kraftverk kan være lang, og det er mye å sette seg inn i. Selv et lite kraftverk kan være veldig komplisert, og det anbefales at man tidlig tar kontakt med fagkyndige som kan forestå teknisk og økonomisk planlegging og eventuelt bygging av kraftverket.

Nettselskapet er pliktig til å avklare om det er kapasitet i eksisterende nett til å motta den planlagte effekten. AEN har også gjort flere store utredninger for å undersøke hvilken kapasitet nettet har til å ta i mot innmating til distribusjonsnettet i forskjellige områder i Agder-fylkene. For større kraftverk kan det også være aktuelt å tilknyttes regionalnettet. I regionalnettet gjelder andre regelverk og forskrifter for tilknytning. Disse er ikke omtalt på disse sidene. Også ved slike forespørsler om tilknytning kan kontaktlinken under benyttes.

 

Har du spørsmål om små kraftverk er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss.

Agder Energi Nett AS 
Postboks 794 Stoa 
4809 Arendal 
Telefon: 38 60 70 00

E-post: smaakraft-team@ae.no

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.