Velkommen til Agder Energi Nett.

Tariffer

Generelt om tariffer for innmating
Nettkunder betaler nettleie til nettselskapet for å være tilknyttet til og bruke nettet.

Innmatingskunder avregnes nettleie i form av to forskjellige ledd,  et bruksavhengig tariffledd, og et fastledd definert av gjennomsnittlig historisk energiproduksjon.

Bruksavhengige tariffledd:
Bruksavhengige tariffledd består av et energiledd som oppgis i øre pr kWh.

Energileddet skal som hovedregel fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet. De marginale tapskostnadene kan være positive eller negative. Disse reflekterer endringen i tap når ekstra kWh overføres. Marginaltapssatsene forhåndsberegnes på grunnlag av hvordan aktuell innmating påvirker energiflyten i nettet. Når innmatingen reduserer tapene i nettet, blir marginaltapet negativt.

Agder Energi Nett beregner marginaltapsprosent for det lokale fordelingsnett og Statnett beregner marginaltapsprosent for det regionale fordelingsnettet og for transmisjonsnettet.  Det beregnes nye satser for hvert enkelt innmatingspunkt i det regionale distribusjonsnettet og sentralnettet i forkant av hver uke. Satsene finnes her

Maksimal marginaltapssats begrenses administrativt til +/- 35%. Marginaltapene beregnes for to tidsperioder og fire årstider:

  1. Dag: timene 7-22 virkedager.
  2. Natt/helg: time 23-6 virkedager og time 1-24 lørdager, søndager og bevegelige helligdager.

Faste (individuelle) tariffledd:
Avregningsgrunnlaget for  det faste tariffledd baserer seg på gjennomsnittlig årsproduksjon siste 10 år. Nye produksjonsenheter som skal mate inn på nettet, vil mangle historisk datagrunnlag. For slike enheter benyttes forventet årsproduksjon gitt i konsesjon som avregningsgrunnlag for oppstartsåret og de to påfølgende kalenderår. Deretter vil faktiske produksjonsdata løpende inngå i avregningsgrunnlaget.

Det faste tariffleddet skal dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd. Tariffsatsen  bestemmes av Statnett og gjelder all innmating (unntatt plusskunder).For 2023 er denne satt til 1,21 øre/kWh pr år. I tillegg beregnes det et påslag for dekning av systemdriftskostnader som i 2023 satt til 0,15 øre/kWh. Sum avregningssats for det faste tariffleddet år 2023 er derfor på kr. 1,36 øre/kWh

Bakgrunn og betingelser
Agder Energi Nett er ansvarlig for å utarbeide innmatingstariffen, og utarbeider denne for det regionale og lokale distribusjonsnett med grunnlag i forskrift fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Innmatingstariffen oppdateres normalt en gang per år.

Marginaltapssats for utveksling i regional- og transmisjonsnettet beregnes av Statnett uke for uke i de forskjellige utvekslingspunktene.

Statnett har for tiden fastsatt en øvre/nedre grense for marginaltapsprosent på ±15 %.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilknytning av ny produksjon og/eller endring av lastuttak i nettet, samt endring av nett- og nettdriften vil kunne endre marginaltapene sett fra tilknytningspunktet og dermed også det bruksavhengige tariffleddet

De oppgitte marginaltapssatsene med tilhørende tariff er ikke statiske, men gjenstand for kontinuerlig oppdatering i henhold til de til enhver tid beregnede marginaltap i nettet.

Beregning
Summert marginaltapssats [%] er summen av marginaltap i det regionale og det lokale distribusjonsnettet samt transmisjonsnettet med en øvre/nedre grense på ±35 %.

Energileddet (time for time) beregnes slik:

Energiledd = (Pspot × Einn × Smt) / 100, der:

Pspot = Spotpris [kr/MWh pr time] (Referert Agder Energis områdepris på Nord Pool, time for time.)

Einn = Målt innmatet energi [MWh pr time]

Smt = Summert marginaltapssats [%] (For aktuelt utvekslingspunkt, gjeldende tidsperiode.)

Det gjøres videre oppmerksom på at Reguleringsmyndigheten for energi (RME)-NVE er klageinstans ved uenighet om tilknytningsvilkår.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her