Velkommen til Agder Energi Nett.

Effektmåling

Effektmåling gjelder for:

  • 230 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 160 Ampere.
  • 400 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 100 Ampere.
  • Alle anlegg som har årlig forbruk over 100 000 kWh.

Hva er effekt?
Et elektrisk nett må dimensjoneres for det tidspunkt i året da kunden bruker mest strøm. Det blir derfor dette maksimalforbruket som er utgangpunktet for hvilket nett man trenger og dermed  hva nettet koster.

Maksimalforbruket måles i kW (kilowatt) og kalles effekt. Dersom en kunde har et maksimalforbruk på 2500 kW og dette forbruket står på en time har kunden brukt 2500 kWh (kilowattimer). En annen kunde har kanskje et maksimalforbruk på 100 kW. Dette forbruket må stå på i 25 timer før denne kunden har brukt 2500 kWh. En kunde med maksimalforbruk på 2500 kW trenger naturlig nok et mye kraftigere nett enn en kunde med maksimalforbruk på 100 kW.

Dersom bare selve energiforbruket skulle ligge til grunn ved avregningen av nettleie vil en kunde med høyt maksimalforbruk (høy effekt),  men lavt energiforbruk (få kilowattimer) betale en nettleie som ikke ville stå i et rimelig forhold til hvor mye nett kunden la beslag på.

Hvordan prises effekt?
Dagens målere for effektmålte kunder måler og registrerer forbruket hver enkelt klokketime. Den høyeste timeverdien i hver enkelt måned defineres som maksimalforbruket og brukes som grunnlag for avregning av det såkalte effektleddet i tariffen for den aktuelle måneden.

Effekten prises med en modell som gir lavere enhetskostnader jo større maksimalforbruket blir. De første 50 kW har en pris (høyest), og de øvrige har en lavere pris etter hvert som maksimalforbruket blir lavere. I tillegg er det en betydelig lavere pris om sommeren enn om vinteren. Dette begrunnes med at om sommeren er nettet lavt belastet og har god kapasitet.

Priser gjeldende fra 01.01.2020 eks. mva: 

Beskrivelse Fastledd kr/mnd Energiledd
sommer
øre/kWh
Energiledd vinter øre/kWh Effektledd 
sommer
kr/kW/mnd
Effektledd vinter
kr/kW/mnd
Nettleie effekt
0-50 kW
50-200 kW
200-1000kW
over 1000 kW
62,50 4,10 4,10
37,80 
28,36 18,91 
9,47

113,42 
 94,51 
 75,60 
 56,69
Nettleie effekt sesongdifferensiert 
0-50 kW 
50-200 kW 
200-1000kW 
over 1000 kW
62,50 3,10 4,60

37,80 
28,36 18,91 
9,47


113,42 
 94,51 
 75,60 
 56,69
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3

62,50 2,05 2,05  8,51  51,04
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3, sesongdifferensiert  62,50 1,55 2,03 8,51  51,04
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3 + 62,50 2,05 2,05 7,94 48,21
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3 + sesongdifferensiert 62,50 1,55 2,30 7,94 48,21

 

Sesongdifferensiert nettleie er bindende i ett år.