Velkommen til Agder Energi Nett.

Priser og betalbare tjenester

Nettleiepriser fra 01.04.2019

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2020

Nettleie energi
Alle anlegg som ikke er effektmålte.

Nettleie energi ordinær
230 Volts anlegg med hovedsikring tom. 63 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring tom. 40 Ampere

Nettleie energi ekstra
230 Volts anlegg med hovedsikring >63 Ampere opp tom. 160 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring >40 Ampere opp tom. 100 Ampere

Nettleie effekt
Gjelder for:

  • 230 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 160 Ampere.
  • 400 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 100 Ampere.
  • Alle anlegg som har årlig forbruk over 100 000 kWh.

Det høyeste timeforbruket i hver enkelt måned (månedsmaksen) inngår i avregningen for den enkelte kalendermåneden. Prisen på effektleddet er forskjellig fra sommer til vinter (lavest om sommeren) og differensiert i forhold til kvantum. De første 50 kW er dyrest.
Her kan du leser mer om effektmålt tariff.

Effekttariff sesongdifferensiert
Tariff med sesongdifferensiert pris på energileddet etter krav fra myndighetene:

• Vintersesong fra 1. november til 1. mai. 
• Sommersesong fra 1. mai til 1. november. 
• Effekten avregnes lik standard tariff.

Tariff for fleksibelt forbruk
De som kan få dette produktet er bedriftskunder som har:

  • 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 500A.
  • 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 300A.
  • 690V anlegg med hovedsikring høyere enn 200A.
  • Annet spenningsnivå med hovedsikring som tilsvarer effektuttak på ca 200 kW,

Tariffen egner seg for forbruk som kan kobles bort. Det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet:

Varslingstid før   utkobling

Tariffreduksjon i %   (effektleddet)

0 minutter

65 %

15 minutter

45 %

2 timer

35 %

12 timer

25 %

Her kan du finne mer informasjon om priser for tariff for fleksibelt forbruk.

Bestilling av tariffen gjøres via elektroinstallatør, som må bekrefte at anlegget er i stand til å ta i mot utkoblingsimpuls og koble ut.
Nærmere beskrivelse og krav til tariffen:
Vilkår for fleksibelt forbruk AE Nett 
Prinsippskisse kobling
Avtale om Fleksibelt forbruk

Spesialtariff nivå 3 for kraftkrevende industri
- levert høyspent, minimum effekt = 3MW, minimum brukstid = 6500 timer

Fastledd: 50,00 kr/mnd 
Effektledd: 7,49 kr/kW/mnd sommer og 45,48 kr/kW/mnd vinter
Energiledd: 1,68 øre/kWh

Kan alternativt få sesongifferensiert pris på energileddet:
Sommersesong (mai-oktober) 1,55 øre/kWh 
Vintersesong (november-april) 1,79 øre/kWh 
- avtale om sesongdifferensiert pris er bindende i ett år 

Tariffering i regionalnettet

Tariffledd regionalnettet på Agder 2020

Tariffledd regionalnettet på Agder 2019

Marginaltap sentralnett og regionalnett 2020 (velg Agder Energi Nett i feltet "Nett")

Marginaltap distribusjonsnett  2020

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 5 øre/kWh inkl. elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 15 øre/kWh inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er eks. mva.

Små anlegg uten måler
Benyttes for små anlegg der det, i følge nettselskapet, ikke er hensiktsmessig å montere måler. Avregnes etter full brukstid.

Veilystariffer
I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal alle energiuttak måles. På bakgrunn av dette har Agder Energi Nett innført krav til måling av nye veilysanlegg fra 01.01.2010. Det er også fra samme dato innført fastledd for alle veilys. 
I forbindelse med kravet til måling er det innført egen tariff for dette formålet. Denne tariffen har et betydelig lavere fastledd enn ordinære energitariffer.

For de umålte veilysene som finnes i dag, vil innføringen av fastledd ikke medføre økning totalt, da brenntiden reduseres fra 4100 til 4000 timer.

Avgifter
Enova:
Inkludert i nettleien er også en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, som forvaltes av Enova SF. Enova har endret i forskriften om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet. Tidligere var påslaget 1 øre pr. kilowattime for alle.
Fra 1. januar 2013 gjelder følgende: 
•For husholdningsbruk skal påslaget som tidligere utgjøre 1 øre pr. kilowattime.
•For andre sluttbrukere enn husholdninger skal påslaget utgjøre 800 kroner i året for hvert målepunkt. Påslaget faktureres sammen med det årlige fastbeløpet på nettleien.

For mer informasjon om Enova avgiften og endringen henvises det til Enova og NVE sine nettsider. Du kan også les forskriften her

Forbruksavgift:
Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. 
Fra 01.01. 2019 er denne avgiften på 15,83 øre/kWh (redusert fra 16,58 øre/kWh i 2018).
Noen bedrifter kan søke om reduksjon/fritak fra forbruksavgiften. Mer informasjon om dette kan du lese her. 

ANDRE TJENESTER FRA AGDER ENERGI NETT AS:
(priser gjeldende fra 01.04.2019)

Kontroll av målerutstyr

Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr. 2655,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr. 4468,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 5818,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr. 2845,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 500,-
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 4510,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 5300,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon: kr 6570,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 3510,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 2155,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 4510,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er eks. mva.

Fra- eller tilkopling av 5A anlegg (sikring over 80A)
Anlegg tilknyttet kabelnett kr. 2300,-
Anlegg tilknyttet luftnett kr. 3350,-

Fra- eller tilkopling av direktemålte anlegg (sikring under 80A) bestilles hos prekvalifisert installatør .

Prisene er eks. mva.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene.

HISTORISKE PRISER