Velkommen til Agder Energi Nett.

Avtalevilkår

Standardvilkår
Agder Energi Nett benytter Standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale utarbeidet av Energi Norge.

Avtalen er gjeldende fra 1.februar 2021 og avløser tidligere standardavtale av 2007. Mer om endringen kan du lese her. 

Tilknytningsform
Tilknytninger vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kundens behov og forholdene på stedet.
Her kan du lese mer om tilknytning til strømnettet.

Kostnader for kunden ved bygging/tilknytning
Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som kreves inn fra våre kunder. Dette benyttes når det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kundene til strømnettet eller for å kunne levere en økt mengde elektrisitet.Det er også anledning til å kreve anleggsbidrag ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Agder Energi Netts retningslinjer for beregning av anleggsbidrag bygger på NVEs forskrifter, og bruker for tiden ikke tilknytningsgebyr. 
Her kan du lese mer om tilbud om tilknytning, og kostnader i forbindelse med kundens utbygging.

Melding av nye installasjoner til strømnettet
Melding om nye installasjoner skal meldes av elinstallatør til nettselskapet. Agder Energi Nett benytter elektronisk meldingsbehandling Det aktuelle system er lagt ut på Internett under navnet www.elsmart.no.
Her kan du lese mer om melding ved tilknytning av nye anlegg.

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. 
I de tilfeller hvor Agder Energi Nett ikke mottar ny bestilling av nettleieavtale etter at den gamle er sagt opp, og anlegget heller ikke blir frakoplet og brukes til uttak av elektrisk kraft, vil eier av eiendommen være bruker, og således ansvarlig avtalepart. Abonnementet blir da registrert med huseier som kunde, jfr. Standard nettleieavtale § 2. Huseier blir informert om sitt kundeforhold i et velkomstbrev som anses som bekreftelse på inngåelse av en juridisk bindende nettleieavtale.

Måling
Agder Energi Nett sørger for at målerutstyr blir montert, og vedlikeholder nødvendig måleutstyr. Vi har også ansvar for at energiforbruk/energiflyt blir målt og avlest i alle målepunkter i henhold til egne rutiner i tråd med NVE sine forskrifter, Forskrift om måling og avregning. Agder Energi Nett har ansvar for å kvalitetssikre måleverdiene i nettet. 
Her kan du finne mer informasjon om måling.

Måleravlesning
Etter standard nettleieavtale § 5-2 skal måleravlesning gjennomføres etter nettselskapets rutiner. For at kundens faktura skal bli korrekt, og som et vilkår for inngåelse av nettleieavtale, er rutinene for Agder Energi Nett slik at kunden har plikt til å avlese målere i tilknytning til hver avregning. Kunden kan forøvrig lese av så ofte som ønskelig. 
Her kan du lese mer om hvordan du kan lese av måleren.

Fakturering av husholdninger
Agder Energi Nett har ansvar for fakturering av nett-tjenester. Alle våre kunder faktureres hver måned på bakgrunn av avlesning. Dersom innhenting av målerstand medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet kan det faktureres på bakgrunn av stipulert forbruk. Det skal opplyses på fakturaen at forbruket er stipulert. 
Her kan du lese mer om fakturering.

Kompensasjon ved strømbrudd
Alle kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon fra sitt lokale nettselskap. Kundene har krav på kompensasjon selv om avbruddet ikke har medført skader eller tap av noen slag.
Her kan du lese mer om ordningen.

Stenging
Ved mislighold av betaling gir standardvilkårene hjemmel til å stenge strømmen. Før stengingen kan skje, skal nettkunden motta et skriftlig stengevarsel.

Elklagenemnda
Alle forbrukerkunder kan klage til Elklagenemnda. Les mer om dette på nemndas nettside,www.elklagenemnda.no

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her