Velkommen til Agder Energi Nett.

Avtalevilkår

Standardvilkår
Agder Energi Nett benytter Standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerombudet.

Tilknytningsform
Tilknytninger vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kundens behov og forholdene på stedet.
Her kan du lese mer om tilknytning til strømnettet.

Kostnader for kunden ved bygging/tilknytning
Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som kreves inn fra våre kunder. Dette benyttes når det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kundene til strømnettet eller for å kunne levere en økt mengde elektrisitet.Det er også anledning til å kreve anleggsbidrag ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Agder Energi Netts retningslinjer for beregning av anleggsbidrag bygger på NVEs forskrifter, og bruker for tiden ikke tilknytningsgebyr. 
Her kan du lese mer om tilbud om tilknytning, og kostnader i forbindelse med kundens utbygging.

Melding av nye installasjoner til strømnettet
Melding om nye installasjoner skal meldes av elinstallatør til nettselskapet. Agder Energi Nett benytter elektronisk meldingsbehandling Det aktuelle system er lagt ut på Internett under navnet www.elsmart.no.
Her kan du lese mer om melding ved tilknytning av nye anlegg.

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. 
I de tilfeller hvor Agder Energi Nett ikke mottar ny bestilling av nettleieavtale etter at den gamle er sagt opp, og anlegget heller ikke blir frakoplet og brukes til uttak av elektrisk kraft, vil eier av eiendommen være bruker, og således ansvarlig avtalepart. Abonnementet blir da registrert med huseier som kunde, jfr. Standard nettleieavtale § 1. Huseier blir informert om sitt kundeforhold i et velkomstbrev som anses som bekreftelse på inngåelse av en juridisk bindende nettleieavtale.

Måling
Agder Energi Nett sørger for at målerutstyr blir montert, og vedlikeholder nødvendig måleutstyr. Vi har også ansvar for at energiforbruk/energiflyt blir målt og avlest i alle målepunkter i henhold til egne rutiner i tråd med NVE sine forskrifter, Forskrift om måling og avregning. Agder Energi Nett har ansvar for å kvalitetssikre måleverdiene i nettet. 
Her kan du finne mer informasjon om måling.

Måleravlesning
Etter standard nettleieavtale § 5-2 skal måleravlesning gjennomføres etter nettselskapets rutiner. For at kundens faktura skal bli korrekt, og som et vilkår for inngåelse av nettleieavtale, er rutinene for Agder Energi Nett slik at kunden har plikt til å avlese målere i tilknytning til hver avregning. Kunden kan forøvrig lese av så ofte som ønskelig. 
Her kan du lese mer om hvordan du kan lese av måleren.

Fakturering av husholdninger
Agder Energi Nett har ansvar for fakturering av nett-tjenester. Kunder med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8000 kWh faktureres hver måned på bakgrunn av avlesning. Dersom innhenting av målerstand medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet kan det faktureres på bakgrunn av stipulert forbruk. Det skal opplyses på fakturaen at forbruket er stipulert. 
Her kan du lese mer om fakturering.

Kompensasjon ved strømbrudd
Alle kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon fra sitt lokale nettselskap. Kundene har krav på kompensasjon selv om avbruddet ikke har medført skader eller tap av noen slag.
Her kan du lese mer om ordningen.

Stenging
Ved mislighold av betaling gir standardvilkårene hjemmel til å stenge strømmen. Før stengingen kan skje, skal nettkunden motta et skriftlig stengevarsel.

Elklagenemnda
Alle forbrukerkunder kan klage til Elklagenemnda. Les mer om dette på nemndas nettside,www.elklagenemnda.no