Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Priser

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2019:
Agder Energi Nett gjør ingen endringer i sine nettleiepriser fra 01.01.2019, men en reduksjon av Forbruksavgiften på 0,94 øre/kWh påvirker den totale prisen for energileddet.

Beskrivelse Fastbeløp kr/mnd Energiledd øre/kWh Effektledd  sommer kr/kW/mnd Effektledd  vinter kr/kW/mnd
Nettleie Energi 162,50 49,16    
Nettleie energi    sesongdifferensiert         Sommer (mai-okt)             Vinter(nov-april) 162,50
37,61  55,41
   
Nettleie små anlegg uten måler 37,50 49,16    
Nettleie effekt 62,50 24,94 44,58 133,75

Nettleie effekt sesongdifferensiert     
 Sommer (mai-okt)   
         Vinter (nov-april)

62,50

 


24,13    25,78

 

44,58 133,75

Plusskunder som leverer strøm får spotpris + 4,00 øre/kWh.

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften på 19,79 øre/kWh. Alle priser er inkl. mva.

(Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.)

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2018:

Beskrivelse Fastbeløp kr/mnd Energiledd øre/kWh Effektledd  sommer kr/kW/mnd Effektledd  vinter kr/kW/mnd
Nettleie Energi 162,50 50,10    
Nettleie energi  sesongdifferensiert         Sommer (mai-okt)    
Vinter(nov-april)
162,50

38,55   56,35
   
Nettleie små anlegg uten måler 37,50 50,10    
Nettleie effekt 62,50 25,88 44,58 133,75
Nettleie effekt sesongdifferensiert    
Sommer (mai-okt)    
Vinter (nov-april)
62,50

 


25,06    26,71

 

44,58 133,75

Plusskunder som leverer strøm får spotpris + 4,00 øre/kWh.

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften på 20,73 øre/kWh. Alle priser er inkl. mva.

(Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.)

Nettleie EnergiPrivatkunder med forbruk over 8000 kWh/år avregnes 12 ganger pr. år.
Privatkunder med forbruk under 8000 kWh/år avregnes 4 ganger pr. år.

Nettleie energi sesongdifferensiertEr bindende i ett år. 

Offentlige avgifter
En vesentlig del av nettleien er merverdiavgift og to andre offentlige avgifter.

• Merverdiavgift er for tiden 25 prosent. 
• Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. Denne avgiften er for 2019 på 19,79 øre/kWh inkl. mva. 
• Inkludert i den variable delen av nettleien er også en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, som forvaltes av Enova SF. Denne avgiften er på 1,25 øre/kWh inkl. mva.

ANDRE TJENESTER FRA AGDER ENERGI NETT AS:

Kontroll av målerutstyr
(priser gjeldende fra 01.07.2017)
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr. 3000,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr. 3500,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 5300,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr. 2500,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betalingInnenfor normal arbeidstid: kr 3000,00
Utenfor normal arbeidstid (kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller): kr 6500,-
Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 1500,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 1800,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 2500,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er inkl. mva

Deaktivering av radiokommunikasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos alle sine nettkunder. NVE har gjort det mulig å søke fritak fra radiokommunikasjons-delen i den nye strømmåleren dersom den er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Ved inngåelse av ny nettleieavtale på målepunkt hvor det er installert smart strømmåler, blir kunden belastet med kostnad for eventuell deaktivering av radiokommunikasjon, kr 6250,-

Avlesningsgebyr for manuell strømmåler
Årlig kontrollavlesning av strømmåler uten kommunikasjon kr 2125,-
(Gjelder for kunder som motsetter seg installasjon av smart strømmåler, og for kunder som har fått fritak basert på innsendt dokumentasjon).

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. Les mer her .

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 6,25 øre/kWh, inkl.elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh, inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er inkl. mva.

Nettleiepriser fra 01.01.2018 

Nettleiepriser fra 01.0.12017

Nettleiepriser fra 01.04.2016

HISTORISKE PRISER