Velkommen til Agder Energi Nett.

Priser

PRIVATKUNDE

Nettleiepriser fra 01.04.2019
-Merk at fastledd pr mnd.  er nedjustert etter trykk av brosjyre for:
Nettleie energi ordinær fritid (og sesongdifferensiert) fra 360,- til 315,-
Nettleie energi ekstra fritid (og sesongdifferensiert) fra 600,- til 550,-

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2020

Agder Energi Nett gjør ingen endringer i nettleieprisen fra 2021, men en liten økning i offentlige avgifter påvirker den totale prisen. Forbruksavgiften øker fra 20,16 øre/kWh til 20,86 øre/kWh.

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2021:

 

Nettleie kundegrupper

 

Plusskunder
Plusskunder som leverer overskuddskraft til nettet betaler et energiledd for innmating på – 4 øre/kWh. (Fordi plusskunders energiledd for innmating til nettet er negativt, får plusskundene utbetalt 4 øre fra nettselskapet for hver kWh de mater inn.) 

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften på 20,86 øre/kWh (fra 01.01.2021). Alle priser er inkl. mva.

(Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.)

Nettleie Energi
Privatkunder med forbruk over 8000 kWh/år avregnes 12 ganger pr. år.
Privatkunder med forbruk under 8000 kWh/år avregnes 4 ganger pr. år.

Nettleie energi sesongdifferensiertEr bindende i ett år. 

Offentlige avgifter
En vesentlig del av nettleien er merverdiavgift og to andre offentlige avgifter.

• Merverdiavgift er for tiden 25 prosent. 
• Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. Denne avgiften er for 2021 på 20,86 øre/kWh inkl. mva. 
• Inkludert i den variable delen av nettleien er også en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, som forvaltes av Enova SF. Denne avgiften er på 1,25 øre/kWh inkl. mva.

ANDRE TJENESTER FRA AGDER ENERGI NETT AS:
(priser gjeldende fra 01.01.2021)

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr. 3683,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr. 6320,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 8377,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr. 5627,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 504,-
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 8149,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 5805,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr 10 649,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 6377,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 4740,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 7240,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er inkl. mva.

Deaktivering av radiokommunikasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos alle sine nettkunder. NVE har gjort det mulig å søke fritak fra radiokommunikasjons-delen i den nye strømmåleren dersom den er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Ved inngåelse av ny nettleieavtale på målepunkt hvor det er installert smart strømmåler, blir kunden belastet med kostnad for eventuell deaktivering av radiokommunikasjon, kr 6070,-

Avlesningsgebyr for manuell strømmåler
Årlig kontrollavlesning av strømmåler uten kommunikasjon kr 3683,-
(Gjelder for kunder som motsetter seg installasjon av smart strømmåler, og for kunder som har fått fritak basert på innsendt dokumentasjon).

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene. 

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. Les mer her .

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 6,25 øre/kWh, inkl.elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh, inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er inkl. mva.

Nettleiepriser fra 01.04.2019

Nettleiepriser fra 01.01.2019

HISTORISKE PRISER