Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleiepriser bedriftskunde

Nettleiebrosjyre bedriftskunde 1. juli 2022
-Trappetrinn 7-10 i brosjyren er nedjustert etter produksjon av brosjyren.
Se pristabell på nettsiden for oppdaterte priser. 

Bedriftskunder med årsforbruk under 100 000 kWh:

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 1. juli 2022 vil nettleien for alle kunder med årsforbruk under 100 000 kWh bestå av to deler:

 • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
 • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen 

Kapasitetsleddet - et beløp pr. mnd etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Beregnes i trinn med utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene fra tre ulike døgn innenfor en måned.

Energileddet - et beløp pr. kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. 

Trappetrinnsmodellen illustrerer de fem laveste kapasitetstrinnene:

AE_trapp_Bedrift v2@2x.png

NETTLEIE KAPASITET
Årsforbruk under 100 000 kWh

Kapasitetstrinn 1 0 - 2 kWh/h 196,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2 -5 kWh/h 252,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5 - 10 kWh/h 352,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10 - 15 kWh/h 652,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15 - 20 kWh/h 1 200,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20 - 25 kWh/h 1 750,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25 - 50 kWh/h 2 400,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50 - 75 kWh/h 3 200,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75 - 100 kWh/h 4 400,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 over 100 kWh/h 6 000,00 kr/mnd
Energiledd dag kl. 06:00 - kl.22:00 25,60 øre/kWh
Energiledd natt kl. 22:00 - kl. 06:00   17,60 øre/kWh
 • Plusskunder som leverer strøm får minus 3,20 øre/kWh på energileddet.
 • Prisene er oppgitt uten den statlige energifondsavgiften (Enova) på 800 kr/år.
 • Prisene er oppgitt uten forbruksavgiften (elavgiften) på 15,41 øre/kWh. 
 • Alle priser er eks. mva.
 • Kapasitetstrinnet avregnes fra og med og opp til angitt kWh/h.
  (Eks 0,00 – 1,99 og 2,00 - 4,99.)

Bedriftskunder med årsforbruk over 100 000 kWh:

Bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil fra 1. juli 2022 få effektmålt nettleie, uavhengig av størrelsen på anleggets hovedsikring. 

NETTLEIE EFFEKT
Årsforbruk over 100 000 kWh

  Lavspent Høyspent Høyspent kraftintensiv Enhet
Fastledd 350,00 350,00 350,00 kr/mnd
Energiledd vinter 8,90 6,90 6,90 øre/kWh
Energiledd sommer 6,90 4,90 4,90 øre/kWh
Effektledd vinter 90,00 60,00 58,00 kr/kW/mnd
Effektledd sommer 30,00 8,00 7,00 kr/kW/mnd

Vinter: oktober - mars
Sommer: april - september

Tariff for fleksibelt forbruk
De som kan få dette produktet er bedriftskunder som har:

 • 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 500A.
 • 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 300A.
 • 690V anlegg med hovedsikring høyere enn 200A.
 • Annet spenningsnivå med hovedsikring som tilsvarer effektuttak på ca 200 kW,

Tariffen egner seg for forbruk som kan kobles bort. Det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet.
Her kan du lese mer om tariff for fleksibelt forbruk og bruksanvisning for avtaleinngåelse.

Tariffering i regionalnettet

Tariffledd regionalnett på Agder 2022

Marginaltap sentralnett og regionalnett (velg Agder Energi Nett i feltet "Nett")

Marginaltap distribusjonsnett  2022

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 5 øre/kWh inkl. elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 15 øre/kWh inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er eks. mva.

Midlertidig nedjustering av prisen
Fra 1. desember 2022 innføres en midlertidig prisendring for leveringsplikt. Det innebærer at påslaget på 5 øre/kWh inkl. elsertifikater som gjelder de første seks ukene også blir gjeldende etter de seks ukene. Prisjusteringen er bestemt av Reguleringsmyndighetene for energi (RME) og er gjeldende frem til 01.07.2023. Årsaken er de unormalt høye kraftprisene. Dette øker risikoen for at kunder med betalingsproblemer blir sagt opp av sine strømleverandører og havner på leveringspliktig kraftleveranse. Prisendringen innføres for at ikke regningen skal bli høyere enn nødvendig for disse kundene.

 

Nettleiepriser 1. februar til 1. juli 2022 bedriftskunde
Priser gjeldende fra 1. februar 2022 eks. mva:
NETTLEIE ENERGI ORDINÆR
230 Volts anlegg med hovedsikring tom. 63 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring tom. 40 Ampere
Fastledd 255,00 kr/mnd
Energiledd 13,50 øre/kWh
Energiledd sesongdifferensiert sommer: 11,50 øre/kWh
vinter: 14,50 øre kWh

 

NETTLEIE ENERGI EKSTRA
230 Volts anlegg med hovedsikring > 63 Ampere opp tom. 160 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring > 40 Ampere opp tom. 100 Ampere
Fastledd 510,00 kr/mnd
Energiledd 13,50 øre/kWh
Energiledd sesongdifferensiert sommer: 11,50 øre/kWh
vinter: 14,50 øre kWh

 

NETTLEIE SMÅ ANLEGG UTEN MÅLER
Fastledd 135,00 kr/mnd
Energiledd 13,50 øre/kWh

 

NETTLEIE MÅLTE VEILYS
Fastledd 255,00 kr/mnd
Energiledd 13,50 øre/kWh
 • Alle priser er eks. mva. som for tiden er på 25 prosent.
 • Prisene er oppgitt uten den statlige energifondsavgiften (Enova) på 800 kr/år.
 • Prisene er oppgitt uten forbruksavgiften (el-avgiften) på 8,91 øre/kWh. Forbruksavgiften reduseres fra 16,69 øre/kWh i 2021 til 8,91 øre/kWh i perioden 01.01.2022 til 31.03.2022. Fra 01.04.2022 øker forbruksavgiften til 15,41 øre/kWh.
 • Plusskunder som leverer strøm får spotpris + 3,20 øre/kWh.
 • Sesongdifferensiert nettleie er bindende i ett år.
  Sommerperiode: mai - oktober
  Vinterperiode: nov-april

- Reduksjon av forbruksavgiften påvirker den totale prisen i perioden januar 2022.

Nettleie effekt
Gjelder for:

 • 230 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 160 Ampere.
 • 400 Volts anlegg med hovedsikring høyere enn 100 Ampere.
 • Alle anlegg som har årlig forbruk over 100 000 kWh.

Det høyeste timeforbruket i hver enkelt måned (månedsmaksen) inngår i avregningen for den enkelte kalendermåneden. Prisen på effektleddet er forskjellig fra sommer til vinter (lavest om sommeren) og differensiert i forhold til kvantum. De første 50 kW er dyrest.

NETTLEIE EFFEKT Priser gjeldende fra 1. februar 2022 eks.mva:

Beskrivelse Fastledd kr/mnd Energiledd
sommer
øre/kWh
Energiledd vinter øre/kWh Effektledd 
sommer
kr/kW/mnd
Effektledd vinter
kr/kW/mnd
Nettleie effekt
0-50 kW
50-200 kW
200-1000kW
over 1000 kW
350,00 4,10 4,10
37,80 
28,36 18,91 
9,47

113,42 
 94,51 
 75,60 
 56,69
Nettleie effekt sesongdifferensiert 
0-50 kW 
50-200 kW 
200-1000kW 
over 1000 kW
350,00 3,10 4,60

37,80 
28,36 18,91 
9,47


113,42 
 94,51 
 75,60 
 56,69
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3

350,00 2,05 2,05  8,51  51,04
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3, sesongdifferensiert  350,00 1,55 2,30 8,51  51,04
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3 + 350,50 2,05 2,05 7,94 48,21
Nettleie effekt levert høyspentnivå 3 + sesongdifferensiert 350,50 1,55 2,30 7,94 48,21

 

Spesialtariff nivå 3 + for kraftkrevende industri
- levert høyspent, minimum effekt = 3MW, minimum brukstid = 6500 timer

Kan alternativt få sesongifferensiert pris på energileddet:
Sommersesong (mai-oktober) 
Vintersesong (november-april) 

- avtale om sesongdifferensiert pris er bindende i ett år 

Effekttariff sesongdifferensiert
Tariff med sesongdifferensiert pris på energileddet etter krav fra myndighetene:

• Vintersesong fra 1. november til 1. mai. 
• Sommersesong fra 1. mai til 1. november. 
• Effekten avregnes lik standard tariff.

Andre tjenester fra Agder Energi Nett
Andre tjenester fra Agder Energi Nett:
(priser gjeldende fra 01.04.2022)

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr 2315,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr 2902,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 4708,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr 2508,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 256,-
(Fra 01.07.2022: kr 306,-)
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 4052,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 546,-
(Fra 01.07.2022: kr 596,-)
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon: kr 4712,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 3281,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 2315,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 2727,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er eks. mva.

Fra- eller tilkopling av direktemålte anlegg (sikring under 80A) bestilles hos prekvalifisert installatør .

Prisene er eks. mva.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene.

Avgifter

Avgifter

Enova:
Inkludert i nettleien er også en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, som forvaltes av Enova SF. Enova har endret i forskriften om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet. Tidligere var påslaget 1 øre pr. kilowattime for alle.
Fra 1. januar 2013 gjelder følgende: 
•For husholdningsbruk skal påslaget som tidligere utgjøre 1 øre pr. kilowattime.
•For andre sluttbrukere enn husholdninger skal påslaget utgjøre 800 kroner i året for hvert målepunkt. Påslaget faktureres sammen med det årlige fastbeløpet på nettleien.

For mer informasjon om Enova avgiften og endringen henvises det til Enova og NVE sine nettsider. Du kan også les forskriften her

Forbruksavgift:
Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. Fra 01.01.2022 til 31.03.2022 er denne avgiften på 8,91 øre/kWh (redusert fra 16,69 i 2021). Fra 01.04.2022 øker forbruksavgiften til 15,41 øre/kWh.

Noen bedrifter kan søke om reduksjon/fritak fra forbruksavgiften. Mer informasjon om dette kan du lese her. 

 

HISTORISKE PRISER

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.