Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleiepriser bedriftskunde

Bedriftskunder med årsforbruk under 100 000 kWh:

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 1. juli 2022 vil nettleien for alle kunder med årsforbruk under 100 000 kWh bestå av to deler:

 • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
 • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen 

Kapasitetsleddet - et beløp pr. mnd etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Beregnes i trinn med utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene fra tre ulike døgn innenfor en måned.

Energileddet - et beløp pr. kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. 

Trappetrinnsmodellen illustrerer de fem laveste kapasitetstrinnene:

AE_trapp_Bedrift010123.jpg

NETTLEIE KAPASITET
Årsforbruk under 100 000 kWh
Priser fra 01.01.2023

Kapasitetstrinn 1 0 - 2 kWh/h 108,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2 -5 kWh/h 136,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5 - 10 kWh/h 232,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10 - 15 kWh/h 480,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15 - 20 kWh/h 624,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20 - 25 kWh/h 784,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25 - 50 kWh/h 1 216,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50 - 75 kWh/h 1 920,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75 - 100 kWh/h 2 560,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 over 100 kWh/h 4160,00 kr/mnd
Energiledd dag kl. 06:00 - kl.22:00 20,76 øre/kWh
Energiledd natt kl. 22:00 - kl. 06:00 11,16 øre/kWh
 • Plusskunder som leverer strøm får minus 3,20 øre/kWh på energileddet.
 • Prisene er oppgitt uten den statlige energifondsavgiften (Enova) på 800 kr/år.
 • Prisene er oppgitt uten forbruksavgiften (elavgiften) på 15,84 øre/kWh. 
  (Pris på forbruksavgift fra 01.01.2023 til 01.04.2023 er 9,16 øre/kWh. Fra 01.04.2023 er den 15,84 øre/kWh)
 • Alle priser er eks. mva.
 • Kapasitetstrinnet avregnes fra og med og opp til angitt kWh/h.
  (Eks 0,00 – 1,99 og 2,00 - 4,99.)

Bedriftskunder med årsforbruk over 100 000 kWh:

Bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil fra 1. juli 2022 få effektmålt nettleie, uavhengig av størrelsen på anleggets hovedsikring. 

Vinter: oktober - mars
Sommer: april - september

NETTLEIE EFFEKT
Årsforbruk over 100 000 kWh
Priser fra 01.01.2023

  Lavspent Høyspent Enhet
Fastledd 500,00  500,00 kr/mnd
Energiledd
(hele året)
5,50  4,20 øre/kWh
Effektledd vinter 90,00 78,00 kr/kW/mnd
Effektledd sommer 30,00 25,00 kr/kW/mnd

Vinter: oktober - mars
Sommer: april - september

Tariff for fleksibelt forbruk
De som kan få dette produktet er bedriftskunder som har:

 • 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 500A.
 • 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 300A.
 • 690V anlegg med hovedsikring høyere enn 200A.
 • Annet spenningsnivå med hovedsikring som tilsvarer effektuttak på ca 200 kW,

Tariffen egner seg for forbruk som kan kobles bort. Det gis rabatt på effektleddet. Rabatten differensieres i forhold til hvor fort forbruket kan kobles fra nettet.
Her kan du lese mer om tariff og priser for fleksibelt forbruk, samt bruksanvisning for avtaleinngåelse.

PRISER FOR FLEKSIBELT FORBRUK FRA 01.01.2023:

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent Enhet
Fastledd 6 000 6 000 kr/år
Energiledd
(hele året)
5,50 4,20 øre/kWh
Effektledd Sommer Vinter Sommer Vinter Sesong
Klasse - 0 6,00 18,00 5,00 16,00 kr/kW/mnd
Klasse - 1 10,50 31,50 9,00 27,00 kr/kW/mnd
Klasse - 2 15,00 45,00 12,50 39,00 kr/kW/mnd
Klasse - 3 22,50 67,50 18,75 58,50 kr/kW/mnd

Tariffering i regionalnettet

Tariffledd regionalnett på Agder 2022

Marginaltap sentralnett og regionalnett (velg Agder Energi Nett i feltet "Nett")

Marginaltap distribusjonsnett 2023

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 5 øre/kWh inkl. elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 15 øre/kWh inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er eks. mva.

Midlertidig nedjustering av prisen
Fra 1. desember 2022 innføres en midlertidig prisendring for leveringsplikt. Det innebærer at påslaget på 5 øre/kWh inkl. elsertifikater som gjelder de første seks ukene også blir gjeldende etter de seks ukene. Prisjusteringen er bestemt av Reguleringsmyndighetene for energi (RME) og er gjeldende frem til 01.07.2023. Årsaken er de unormalt høye kraftprisene. Dette øker risikoen for at kunder med betalingsproblemer blir sagt opp av sine strømleverandører og havner på leveringspliktig kraftleveranse. Prisendringen innføres for at ikke regningen skal bli høyere enn nødvendig for disse kundene.

 

Gebyrer pr. 01.04.2022
Andre tjenester fra Agder Energi Nett:
(priser gjeldende fra 01.04.2022)

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr 2315,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr 2902,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 4708,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr 2508,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 256,-
(Fra 01.07.2022: kr 306,-)
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 4052,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 546,-
(Fra 01.07.2022: kr 596,-)
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon: kr 4712,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 3281,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 2315,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 2727,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er eks. mva.

Fra- eller tilkopling av direktemålte anlegg (sikring under 80A) bestilles hos prekvalifisert installatør .

Prisene er eks. mva.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene.

Gebyrer pr. 01.03.2023
Andre tjenester og gebyrer fra Agder Energi Nett:
(priser gjeldende fra 01.03.2023)

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr 1213,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr 2189,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 4061,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr 1861,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 169,-
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 3146,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 361,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon: kr 6923,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 3018,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 3600,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 5200,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er eks. mva.

Fra- eller tilkopling av direktemålte anlegg (sikring under 80A) bestilles hos prekvalifisert installatør .

Prisene er eks. mva.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene.

Avgifter

Avgifter

Enova:
Inkludert i nettleien er også en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, som forvaltes av Enova SF. Enova har endret i forskriften om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet. Tidligere var påslaget 1 øre pr. kilowattime for alle.
Fra 1. januar 2013 gjelder følgende: 
•For husholdningsbruk skal påslaget som tidligere utgjøre 1 øre pr. kilowattime.
•For andre sluttbrukere enn husholdninger skal påslaget utgjøre 800 kroner i året for hvert målepunkt. Påslaget faktureres sammen med det årlige fastbeløpet på nettleien.

For mer informasjon om Enova avgiften og endringen henvises det til Enova og NVE sine nettsider. Du kan også les forskriften her

Forbruksavgift:
Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. Fra 01.01.2023 til 01.04.2023 er denne avgiften på 9,16 øre/kWh. Fra 01.04.2023 øker forbruksavgiften til 15,84 øre/kWh.

Noen bedrifter kan søke om reduksjon/fritak fra forbruksavgiften. Mer informasjon om dette kan du lese her. 

 

HISTORISKE PRISER

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her