Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleiepriser privatkunde

PRIVATKUNDE

Nettleiepriser fra 01.04.2019
-Merk at fastledd pr mnd.  er nedjustert etter trykk av brosjyre for:
Nettleie energi ordinær fritid (og sesongdifferensiert) fra 360,- til 315,-
Nettleie energi ekstra fritid (og sesongdifferensiert) fra 600,- til 550,-

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2020

Agder Energi Nett gjør ingen endringer i nettleieprisen fra 2021, men en liten økning i offentlige avgifter påvirker den totale prisen. Forbruksavgiften øker fra 20,16 øre/kWh til 20,86 øre/kWh.

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2021:

 

Nettleie kundegrupper

 

Plusskunder
Plusskunder som leverer overskuddskraft til nettet betaler et energiledd for innmating på – 4 øre/kWh. (Fordi plusskunders energiledd for innmating til nettet er negativt, får plusskundene utbetalt 4 øre fra nettselskapet for hver kWh de mater inn.) 

Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften på 20,86 øre/kWh (fra 01.01.2021). Alle priser er inkl. mva.

(Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.)

Fakturaperioder
Agder Energi Nett avregner i henhold til gjeldende forskrifter, og alle våre kunder får månedlig faktura.

Nettleie energi sesongdifferensiertEr bindende i ett år. 

Offentlige avgifter
En vesentlig del av nettleien er merverdiavgift og to andre offentlige avgifter.

• Merverdiavgift er for tiden 25 prosent. 
• Forbruksavgiften kreves inn sammen med nettleien. Dette er bestemt av Stortinget. Denne avgiften er for 2021 på 20,86 øre/kWh inkl. mva. 
• Inkludert i den variable delen av nettleien er også en avgift som går til å finansiere det statlige energifondet, som forvaltes av Enova SF. Denne avgiften er på 1,25 øre/kWh inkl. mva.

ANDRE TJENESTER FRA AGDER ENERGI NETT AS:
(priser gjeldende fra 01.01.2021)

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr. 3683,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr. 6320,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 8377,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr. 5627,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 504,-
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 8149,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 5805,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr 10 649,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 6377,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 4740,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 7240,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er inkl. mva.

Deaktivering av radiokommunikasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos alle sine nettkunder. NVE har gjort det mulig å søke fritak fra radiokommunikasjons-delen i den nye strømmåleren dersom den er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Ved inngåelse av ny nettleieavtale på målepunkt hvor det er installert smart strømmåler, blir kunden belastet med kostnad for eventuell deaktivering av radiokommunikasjon, kr 6070,-

Avlesningsgebyr for manuell strømmåler
Årlig kontrollavlesning av strømmåler uten kommunikasjon kr 1875,-
(Gjelder for kunder som motsetter seg installasjon av smart strømmåler, og for kunder som har fått fritak basert på innsendt dokumentasjon).

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene. 

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. Les mer her .

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 6,25 øre/kWh, inkl.elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh, inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er inkl. mva.

Nettleiepriser fra 01.04.2019

Nettleiepriser fra 01.01.2019

HISTORISKE PRISER

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.