Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleiepriser privatkunde

Nettleiebrosjyre privatkunde fra 1. juli 2022
-Trappetrinn 7-10 i brosjyren er nedjustert etter produksjon av brosjyren.
Se pristabell på nettsiden for oppdaterte priser

Priser gjeldende fra 1. juli 2022

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 1. juli vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

 • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
 • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen 

Kapasitetsleddet et beløp pr. mnd etter hvor mye strøm du bruker samtidig.
Beregnes i trinn med utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene fra tre ulike døgn innenfor en måned.

Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid.  

Trappetrinnsmodellen illustrerer de fem laveste kapasitetstrinnene:
(97 prosent av kundene vil havne i de fire nederste trinnene.)

AE_trapp_Privat v2@2x.png

NETTLEIE KAPASITET

Kapasitetstrinn 1 0 - 2 kWh/h 245,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2 -5 kWh/h 315,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5 - 10 kWh/h 440,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10 - 15 kWh/h 815,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15 - 20 kWh/h 1 500,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20 - 25 kWh/h 2 188,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 7 25 - 50 kWh/h 3 000,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50 - 75 kWh/h 4 000,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75 - 100 kWh/h 5 500,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 over 100 kWh/h 7 500,00 kr/mnd
Energiledd dag kl. 06:00 - kl.22:00 52,51 øre/kWh
Energiledd natt kl. 22:00 - kl. 06:00 42,51 øre/kWh
 • Plusskunder som leverer strøm får minus 4,00 øre/kWh på energileddet.
 • Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften (elavgiften) på 19,26 øre/kWh.
 • Alle priser er inkl. mva.
 • Kapasitetstrinnet avregnes fra og med og opp til angitt kWh/h.
  (Eks 0,00 – 1,99 og 2,00 - 4,99.)

(Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.)

Nettleiepriser 1. april til 1. juli 2022

Fra 1. april 2022 øker den totale prisen på energileddet som følge av oppjustering av forbruksavgiften fra 11,14 øre/kWh til 19,26 øre/kWh.

Priser gjeldende fra 1. april 2022:
NETTLEIE ENERGI MINI
Blokk (flere enn seks leiligheter, en stikkledning)
Fastledd 231,25 kr/mnd
Energiledd 37,39 øre/kWh
Energiledd sesongdifferensiert sommer: 34,89 øre/kWh
vinter: 38,64 øre kWh

 

NETTLEIE ENERGI ORDINÆR
230 Volts anlegg med hovedsikring tom. 63 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring tom. 40 Ampere
Fastledd 318,75 kr/mnd
Energiledd 37,39 øre/kWh
Energiledd sesongdifferensiert sommer: 34,89 øre/kWh
vinter: 38,64 øre kWh

 

NETTLEIE ENERGI EKSTRA
230 Volts anlegg med hovedsikring > 63 Ampere opp tom. 160 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring > 40 Ampere opp tom. 100 Ampere
Fastledd 637,50 kr/mnd
Energiledd 37,39 øre/kWh
Energiledd sesongdifferensiert sommer: 34,89 øre/kWh
vinter: 38,64 øre kWh

 

NETTLEIE ENERGI ORDINÆR FRITID
Bygning som defineres som fritidsboligd iht. Matrikkelen.
230 Volts anlegg med hovedsikring tom. 63 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring tom. 40 Ampere
Fastledd 368,75 kr/mnd
Energiledd 37,39 øre/kWh
Energiledd sesongdifferensiert sommer: 34,89 øre/kWh
vinter: 38,64 øre kWh

 

NETTLEIE ENERGI EKSTRA FRITID
Bygning som defineres som fritidsboligd iht. Matrikkelen.
230 Volts anlegg med hovedsikring > 63 Ampere opp tom. 160 Ampere
400 Volts anlegg med hovedsikring > 40 Ampere opp tom. 100 Ampere

Fastledd 687,50 kr/mnd
Energiledd 37,39 øre/kWh
Energiledd sesongdifferensiert sommer: 34,89 øre/kWh
vinter: 38,64 øre kWh

 

NETTLEIE SMÅ ANLEGG UTEN MÅLER
Anlegg uten strømmåler 0-2 kW
Fastledd 168,75 kr/mnd
Energiledd 37,39 øre/kWh

 

NETTLEIE EFFEKT
 • 230V anlegg med hovedsikring høyere enn 160A.
 • 400V anlegg med hovedsikring høyere enn 100A.
 • Alle anlegg som har årlig forbruk over 100 000 kWh.
Fastledd 437,50 kr/mnd
Energiledd 25,64 øre/kWh
Energiledd sesongdifferensiert sommer: 24,39 øre/kWh
vinter: 26,26 øre kWh
Effektledd sommer: 47,25 kr/kW/mnd
vinter: 141,78 kr/kW/mnd
 • Alle priser er inkl. mva. som for tiden er 25 prosent.
 • Energileddet er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh.
 • Energileddet er også inkl. forbruksavgiften (elavgiften). Denne avgiften er på 11,14 øre/kWh i perioden 01.01.2022 til 31.03.2022. Fra 01.04.2022 øker forbruksavgiften til 19,26 øre/kWh inkl. mva.
 • Plusskunder som leverer strøm får spotpris + 4 øre/kWh.
 • Sesongdifferensiert nettleie er bindende i ett år.
 • Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.
Andre tjenester fra Agder Energi Nett
Andre tjenester fra Agder Energi Nett:
(priser gjeldende fra 01.04.2022)

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr. 2893,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr. 3627,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 5885,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr. 3135,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 320,-
(fra 01.07.2022: kr 382,-)
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 5064,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 683,-
(fra 01.07.2022: kr 745,-)
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr 5889,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 4101,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 2893,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 3409,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er inkl. mva.

Deaktivering av radiokommunikasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos alle sine nettkunder. NVE har gjort det mulig å søke fritak fra radiokommunikasjons-delen i den nye strømmåleren dersom den er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Ved inngåelse av ny nettleieavtale på målepunkt hvor det er installert smart strømmåler, blir kunden belastet med kostnad for eventuell deaktivering av radiokommunikasjon, kr 3377,-

Strømmåler uten kommunikasjon
For kunder som har måler uten kommunikasjon (ikke-fjernavleste måler) av årsaker som skyldes forhold på kundens side, så tilkommer det en ekstra nettleietariff på kr 156,25 i måneden.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene. 

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. Les mer her .

Fakturaperioder
Agder Energi Nett avregner i henhold til gjeldende forskrifter, og alle våre kunder får månedlig faktura.

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 6,25 øre/kWh, inkl.elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh, inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er inkl. mva.

Midlertidig nedjustering av prisen
Fra 1. desember 2022 innføres en midlertidig prisendring for leveringsplikt. Det innebærer at påslaget på 6,25 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva som gjelder de første seks ukene også blir gjeldende etter de seks ukene. Prisjusteringen er bestemt av Reguleringsmyndighetene for energi (RME) og er gjeldende frem til 01.07.2023. Årsaken er de unormalt høye kraftprisene. Dette øker risikoen for at kunder med betalingsproblemer blir sagt opp av sine strømleverandører og havner på leveringspliktig kraftleveranse. Prisendringen innføres for at ikke regningen skal bli høyere enn nødvendig for disse kundene.

HISTORISKE PRISER

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.