Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleiepriser privatkunde

Priser gjeldende fra 1. januar 2023

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 1. juli 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen 

Kapasitetsleddet et beløp pr. mnd etter hvor mye strøm du bruker samtidig.
Beregnes i trinn med utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene fra tre ulike døgn innenfor en måned.

Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid.  

Trappetrinnsmodellen illustrerer de fem laveste kapasitetstrinnene:
(97 prosent av kundene vil havne i de fire nederste trinnene.)

AE_trapp_Privat010123.jpg

NETTLEIE KAPASITET
Priser fra 01.01.2023

Priser for energiledd er oppdagert pr 01.04.2023 i henhold til sats for forbruksavgift. 

Kapasitetstrinn 1 0 - 2 kWh/h 135,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 2 2 -5 kWh/h 170,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 3 5 - 10 kWh/h 290,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 4 10 - 15 kWh/h 600,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 5 15 - 20 kWh/h 780,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 6 20 - 25 kWh/h 980,00 kr/mnd  
Kapasitetstrinn 7 25 - 50 kWh/h 1 520,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 8 50 - 75 kWh/h 2 400,00 kr/mnd
Kapasitetstrinn 9 75 - 100 kWh/h 3 200 kr/mnd
Kapasitetstrinn 10 over 100 kWh/h 5 200 kr/mnd
Energiledd dag kl. 06:00 - kl.22:00 47,00 øre/kWh*
Energiledd natt kl. 22:00 - kl. 06:00 35,00 øre/kWh*
  • Plusskunder som leverer strøm får minus 4,00 øre/kWh på energileddet.
  • Prisene er inkl. den statlige energifondsavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh, og forbruksavgiften (elavgiften) på 19,80 øre/kWh.
    *(Pris på forbruksavgift fra 01.01.2023 til 01.04.2023 er 11,45 øre/kWh. Fra 01.04.2023 er den 19,80 øre/kWh.)
  • Alle priser er inkl. mva.
  • Kapasitetstrinnet avregnes fra og med og opp til angitt kWh/h.
    (Eks 0,00 – 1,99 og 2,00 - 4,99.)

(Prisene er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.)

Gebyrer pr. 01.04.2022
Andre tjenester og gebyrer fra Agder Energi Nett:
(priser gjeldende fra 01.04.2022)

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr. 2893,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr. 3627,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 5885,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr. 3135,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 320,-
(fra 01.07.2022: kr 382,-)
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 5064,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 683,-
(fra 01.07.2022: kr 745,-)
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr 5889,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 4101,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 2893,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 3409,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er inkl. mva.

Deaktivering av radiokommunikasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos alle sine nettkunder. NVE har gjort det mulig å søke fritak fra radiokommunikasjons-delen i den nye strømmåleren dersom den er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Ved inngåelse av ny nettleieavtale på målepunkt hvor det er installert smart strømmåler, blir kunden belastet med kostnad for eventuell deaktivering av radiokommunikasjon, kr 3377,-

Strømmåler uten kommunikasjon
For kunder som har måler uten kommunikasjon (ikke-fjernavleste måler) av årsaker som skyldes forhold på kundens side, så tilkommer det en ekstra nettleietariff på kr 156,25 i måneden.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene. 

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. Les mer her .

Gebyrer pr. 01.03.2023
Andre tjenester og gebyrer fra Agder Energi Nett:
(priser gjeldende fra 01.03.2023)

Kontroll av målerutstyr
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3 
Kontroll på stedet kr. 1516,-
Kontroll i laboratorium hos Agder Energi Nett: kr. 2736,-
Kontroll i laboratorium eksternt: kr 5076,-
Utlegg av energipulser til effektstyringsanlegg: kr. 2326,-

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling
Innenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr. 212,-
Innenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr. 3933,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler med kommunikasjon: kr 452,-
Utenfor normal arbeidstid - Måler uten kommunikasjon, eller trafomålt: kr 8654,-
 (Utenfor normal arbeidstid er kun aktuelt i ekstraordinære tilfeller)

Oppmøtegebyr (når anlegget ikke blir stengt): kr 3773,-

Bomtur
Innenfor normal arbeidstid: kr 4500,-
Utenfor normal arbeidstid: kr 6500,-
Eks. utrykning til kunde ved strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg 
Alle priser er inkl. mva.

Deaktivering av radiokommunikasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskapene i Norge å installere automatisk strømmåler hos alle sine nettkunder. NVE har gjort det mulig å søke fritak fra radiokommunikasjons-delen i den nye strømmåleren dersom den er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Ved inngåelse av ny nettleieavtale på målepunkt hvor det er installert smart strømmåler, blir kunden belastet med kostnad for eventuell deaktivering av radiokommunikasjon, kr 2646,-

Strømmåler uten kommunikasjon
For kunder som har måler uten kommunikasjon (ikke-fjernavleste måler) av årsaker som skyldes forhold på kundens side, så tilkommer det en ekstra nettleietariff på kr 156,25 i måneden.

Prisgrunnlag
Agder Energi Nett har valgt å konkurranseutsette alle entreprenøroppgaver i nettet. Pris på gebyrer og tjenester er regulert ut ifra faktiske kostnader for de ulike oppdragene. 

Til- og frakobling av anlegg
For til- og frakobling av eksisterende strømanlegg til privathusholdning, hytter og mindre næring, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør , og utføre oppdraget for egen regning. Les mer her .

FakturaperioderAgder Energi Nett avregner i henhold til gjeldende forskrifter, og alle våre kunder får månedlig faktura.

Leveringsplikt
Hvis du for en periode står uten strømleverandør vil du få leveringspliktig krafttariff fra Agder Energi Nett. Prisen er satt til spotpris + 6,25 øre/kWh, inkl.elsertifikater de 6 første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh, inkl. elsertifikater etter 6 uker. Prisene er inkl. mva.

Midlertidig nedjustering av prisen
Fra 1. desember 2022 innføres en midlertidig prisendring for leveringsplikt. Det innebærer at påslaget på 6,25 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva som gjelder de første seks ukene også blir gjeldende etter de seks ukene. Prisjusteringen er bestemt av Reguleringsmyndighetene for energi (RME) og er gjeldende frem til 01.07.2023. Årsaken er de unormalt høye kraftprisene. Dette øker risikoen for at kunder med betalingsproblemer blir sagt opp av sine strømleverandører og havner på leveringspliktig kraftleveranse. Prisendringen innføres for at ikke regningen skal bli høyere enn nødvendig for disse kundene.

HISTORISKE PRISER

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her