Skogsdrift i Agder
Skogsdrift/hogst nærmere høyspentlinjer enn 30 meter skal meldes inn til Glitre Nett.

Glitre Nett vil uavhengig om hogsten kvalifiserer til tilskudd eller ikke, stille med en representant fra nettselskapet. Representanten fra nettselskapet skal hjelpe med å finne sikre arbeidsmetoder. Nettselskapet vil bære kostnaden knyttet til slikt sikkerhetspersonell innenfor normal arbeidstid.

Angående lavspent: Glitre Nett betaler ingen tilskudd for hogst nær lavspent, men kan vurdere å hjelpe med større drifter nær lavspentlinjer.
Ansvarlig for driften
: *
Kontaktperson *
Epost
Telefon
Er ansvarlig samme som utførende? *
Kommune: *
Gårds/bruksnummer: *
Ønsket tidspunkt for oppstart:
*
Forventet ferdig: *
Beskrivelse:
Lengde langs høyspentlinje meter:
Lengde langs lavspentlinje meter:
Søke om tilskudd:
Oppgi e-postadresse for å få tilsendt kvittering på innsendt skjema