Velkommen til Agder Energi Nett.
Aldri før har interessen for solcelleanlegg vært så stor. Fra nyttår og frem til 1. mai i år er antall plusskunder økt med nærmere 30 prosent på Agder.
Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett) justerer planene rundt strømforsyningen til Eyde energipark ved Arendal. Etablering av kraftigere 132 kV ledninger mellom Bøylestad og Eyde koblingsstasjoner, samt økning i transformatorkapasiteten i Arendal transformatorstasjon ligger nå inne i anbefalingen i tilleggsutredningen som er sendt NVE.
Russlands angrep på Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen til energiforsyningen. Glitre Nett er et av nettselskapene som har bidratt med utstyr til Ukraina, som fremdeles har et stort behov for hjelp for å få reparert strømnettet.
Glitre Nett bruker drone til å befare strømnettet på Agder.
I Agder kan Statnett og Glitre Nett (Agder Energi Nett) legge til rette for 1200 MW nytt forbruk til industri, næringsliv og for elektrifisering av samfunnet. Det er en økning på 2/3 fra dagens forbruk. Fordi det er investert mye i transmisjonsnettet i denne regionen er Agder blant de områdene der det er mulig å knytte til mye nytt forbruk.
Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig.
Som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi slår også konsernets nettselskap seg sammen. Det nye selskapet skal hete Glitre Nett, og sammen er det utarbeidet felles og lavere nettleiepriser fra 1. januar 2023.  
Vi i Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett har nå slått oss sammen. Samme kunnskap og kompetanse, men med nytt navn – Glitre Nett. Med årvåkenhet og nytenkning benytter vi moderne teknologi og smarte energiløsninger for å dra samfunnet i riktig retning. Vi skal sørge for at samfunnet fungerer. I dag – og i fremtiden.
Som følge av betydelig lavere strømpriser i oktober sammenlignet med september, ble også strømstøtten lavere. I oktober var strømstøtten til privatkunder på Agder 69, 99 øre/kWh, mens den i september var på 324,77 øre/kWh.
I desember pynter vi hus og hager med elektrisk julebelysning. Dette er pent å se på, men det kan medføre økt brannrisiko om vi ikke tar forholdsregler. Vi gir deg noen gode råd om sikker julebelysning.
Russlands angrep på Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen til energiforsyningen. Agder Energi Nett er et av nettselskapene som har bidratt med utstyr til Ukraina, som fremdeles har et stort behov for hjelp for å få reparert strømnettet.
Som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi slår også konsernets nettselskap seg sammen. Det nye selskapet skal hete Glitre Nett, og får en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet og det grønne skiftet.
Bærekraftige løsninger og bruk av ny teknologi er stikkord når Agder Energi Nett nå åpner den nye transformatorstasjonen på Evje. Den nye transformatorstasjonen er bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6.
Har du ikke fått utbetalt strømstøtte fra staten? Da kan årsaken være at vi mangler ditt kontonummer.
Ny nettleiemodell ble innført fra 1. juli 2022. Bakgrunnen er at elektrifiseringen av Norge krever at vi fremover må bruker strømnettet smartere enn det vi gjør i dag. Før vi bygger nye kraftlinjer må vi utnytte det eksisterende strømnettet bedre.
Nylig la regjeringen fram sitt veikart «Grønt industriløft». Målet er å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant. Jeg frykter at det uten en vesentlig raskere og bedre utbygging av strømnettet vil bli umulig å nå både industri- og klimapolitiske mål i tide.
Fædrelandsvennen og Agderposten kom sist uke med nyhetssaker om at Agder Energi Nett har landets dyreste nettleie. Dette er dessverre misvisende informasjon. Oppslagene var basert på en nyhetssak på websiden til Huseierne, der de har sammenlignet nettleien hos åtte av de største nettselskapene i landet pr. 1. juli.
Elektrifiseringen er en viktig del av det grønne skiftet, og behovet for mer kapasitet i strømnettet vil øke betydelig i årene som kommer. Agder Energi Nett har nå fått støtte fra Forskningsrådets Energi X-program til prosjektet DataArena. Målet for prosjektet er å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning.
Olje- og energidepartementet støtter anbefalingen fra 29 nettselskaper og organisasjoner om endringer i nettleiemodellen. Dermed får vi en mer bærekraftig og rettferdig nettleie fra 1. juli, som også Agder Energi Nett innfører.
Agder Energi Nett vil i 2022 benytte drone til å inspisere høyspentnettet på hele Agder. Målet er å kartlegge eventuelle avvik som må rettes opp for å få en mest mulig stabil strømforsyning. Bruken av drone er et eksempel på nettselskapets arbeid med å finne gode bærekraftige løsninger.
Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også videre i år. For å bidra til forutsigbarhet har regjeringen varslet forlengelse av de midlertidige strømstøtteordningene frem til mars 2023.
Agder Energi Nett skal bygge ny transformatorstasjon i Kristiansand sentrum. Investeringen er på vel 250 millioner kroner, og den nye transformatorstasjonen skal etter planen settes i drift mot slutten av 2024. Forventet økning i strømforbruket fremover gjør det nødvendig å øke kapasiteten i havneområdet.
En rekke nettselskaper og organisasjoner har samlet seg om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes. Bak enigheten ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.
Har du mottatt kundeundersøkelse fra oss om strømforbruk? Da ønsker vi din tilbakemelding.
Hos Agder Energi nett kan du enkelt og trygt logge deg inn på Min side via ID Porten. Her får du oversikt over strømforbruk og fakturaer.
Installerer du et smart strømstyringssystem vil du både redusere strømutgiftene og bidra til mindre belastning på strømnettet.
For å sikre strømforsyningen vil Agder Energi Nett rydde kvist langs høyspentnettet med helikoptersag.
Agder Energi Nett justerer nettleieprisene fra 1. februar 2022.
Agder Energi Nett har fått ansvar for oppfølging av Statens kompensasjonsordning for høye strømpriser. I disse dager sendes de første fakturaene ut, og kundene på Agder vil samlet få 170 millioner kroner i strømstøtte tilbakebetalt gjennom nettleien.
Styret i Agder Energi Nett har vedtatt å utsette innføringen av ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. Beslutningen kommer som følge av at Regjeringen fjerner pålegget om å innføre ny nettleie.
Husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.
Agder Energi Nett har en stram fremdriftsplan for å sikre nok strømforsyning til den planlagte batterifabrikken til Morrow Batteries ved Eyde energipark i Arendal. Konsesjonssøknaden til NVE med prioritert trasevalg ble sendt i starten av desember. Nå håper nettselskapet på rask oppstart av behandlingen hos NVE, slik at videre prosess kan gå som planlagt.
Røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Har du sjekket hvor gamle dine røykvarslere er? Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.
Elektrifiseringen av Norge krever at vi bruker strømnettet smartere enn i dag. Før vi bygger nye kraftlinjer må vi utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Det er bakgrunnen for at Agder Energi Nett innfører ny nettleiemodell fra 1. januar 2022.
Agder Energi Nett har startet planleggingen av ny kystlinje mellom Vallemoen i Lindesnes og Øye i Kvinesdal via Lyngdal. Økt elektrifisering i samfunnet øker utfordringene for strømnettet på Agder, og ny kystlinje skal bidra til å styrke denne. Meldingen er sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil forestå videre behandling.
Vil du være med å elektrifisere samfunnet? Nå har vi flere ledige stillinger hos oss!
Agder Energi Nett har en stram fremdriftsplan for å sikre nok strømforsyning til den planlagte batterifabrikken til Morrow Batteries ved Eyde energipark i Arendal. Så langt er arbeidet i rute, og i november sendes konsesjonssøknaden til NVE med prioritert trasevalg.
Agder Energi Nett vil i 2021 benytte både droner og helikopter til å inspisere høyspentnettet på Agder.
Elektrifiseringen av Norge krever at vi bruker strømnettet smartere enn i dag. Før vi bygger nye kraftlinjer må vi utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Agder Energi Nett har fokus på at elektrifiseringen ikke skal bli unødvendig dyr for både privatkunder og næringslivskunder. Ny prismodell for nettleie er en viktig del av dette.
Agder Energi Nett har lagt ny sjøkabel til Merdø, og fjerner samtidig det gamle luftnettet. Det forskjønner området og øker forsyningssikkerheten.
Agder Energi Nett har i år tatt i bruk droner til befaring av høyspentnettet på Agder. Inntil 45.000 master i 22 - 132 kV nettet skal ha fotoinspeksjon. I tillegg skal det utføres skanning av skogen under og langs 4000 km av linjene.
Agder Energi Nett har startet utredning av to nye kraftledninger fra Arendal transformatorstasjon ved Bøylestad i Froland til Eyde Energipark. I dette arbeidet skal det kartlegges ulike alternativer og muligheter.
Agder Energi Nett har startet arbeidet med utredning av to nye kraftledninger fra Bøylestad transformatorstasjon i Froland til Eyde Energipark i Arendal. Den nye batterifabrikken til Morrow Batteries skal stå klar i 2024, og vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett. Derfor skal linjenettet bygges ut og styrkes.
Dersom du planlegger å sette i gang med et større eller mindre gravearbeid rundt huset, er det viktig å ha oversikt over hva som ligger gjemt under bakken før du starter arbeidet.
I år benytter vi drone til å inspisere linjenettet. Det har tidligere vært brukt helikopter til denne jobben.
Agder Energi Nett har inngått nye rammeavtaler med KVS Technologies AS og Visimind AB om fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet i hvert sitt område på Agder. Begge vil benytte autonome droner i arbeidet.
Den nye Kystlinja vil erstatte 50 år gammelt strømnett og tilrettelegger for økt elektrifisering av samfunnet. Melding om planlegging av første del av Kystlinja er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Noen tror at prisen på nettleie har sammenheng med prisen på strøm. Det stemmer ikke. Visste du for eksempel at prisen på nettleien hos Agder Energi Nett fremdeles er som i 2020?
Økt elektrifisering står høyt på den politiske dagsorden, og er et viktig bidrag for å løse Norges klimautfordringer. For Agder Energi Nett kan økt elektrifisering bety mer enn en dobling av effektbehovet sammenlignet med dagens nivå. Det skaper flere utfordringer.
Kuldebølgen over Sørlandet i januar og februar har sørget for rekordforbruk av strøm. Kalde vinterperioder er også den perioden på året med størst risiko for boligbranner. Magne Håland, leder for det lokale eltilsyn i Agder Energi Nett, oppfordrer folk til å passe på.
Det er varslet mye snø og kraftig vind på Sørlandet det nærmeste døgnet. Agder Energi Nett har økt beredskapen for å håndtere feil i strømnettet som følge av uværet.
Agder Energi Nett benytter Standard nettleie avtale og vilkår for tilknytning, som er utarbeidet av Energi Norge. Gjeldende standardvilkår ble utarbeidet i 2007 og har ikke vært oppdatert siden da. Nå er det utarbeidet nye avtaler som tas i bruk fra 1. februar 2021.
Agder Energi Nett gjør ingen endringer i nettleieprisen fra 2021. En økning i offentlige avgifter påvirker likevel den totale prisen. Forbruksavgiften øker fra 20,16 øre/kWh til 20,86 øre/kWh.
Fra 2021 utbetales kompensasjon automatisk til privatkunder og fritidsboliger som har hatt strømbrudd over 12 timer. De nye AMS-målerne gir bedre oversikt, og reglene for kompensasjon endres.
I desember pynter vi hus og hager med elektrisk julebelysning. Dette er pent å se på, men det kan medføre økt brannrisiko om vi ikke tar forholdsregler. Vi gir deg noen gode råd om sikker julebelysning.
Bærekraftige løsninger og bruk av ny teknologi er stikkord når Agder Energi Nett nå bygger nye transformatorstasjoner på Evje og i Austerdalen ved Kvinesdal.
For å sikre strømforsyningen vil Agder Energi Nett rydde kvist langs høyspentnettet med helikoptersag.
Agder Energi Nett og Trygg Forsikring har etter forhandlinger i Aust-Agder Tingrett kommet til rettsforlik knyttet til forsikringsoppgjør etter det store snøfallet i januar 2018 og stormskader i september 2018. Totalt får Agder Energi Nett utbetalt 40 millioner kroner.
Agder Energi Nett (AEN) skal om kort tid publisere en ny anbudskonkurranse. En rammeavtale for inspeksjon og skanning med datafangst og dataanalyse er det primære behovet.
For å kunne planlegge utbygging av nødvendige nettanlegg til riktig tid, vil Agder Energi Nett og Statnett gå i dialog med kommuner og industri for å kartlegge framtidig behov for strøm.
Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å forbedre linjeryddingen ved høyspentlinjene. Nå er mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu ryddet tresikker for å redusere risikoen for strømbrudd i Arendal.
Agder Energi Nett tar sitt samfunnsansvar på alvor. I tillegg til å sørge for sikker strømforsyning, har vi i alle år også hatt fokus på å redusere vårt klima og miljøavtrykk. Valg av bærekraftige løsninger skal prege aktiviteten vår.
Agder Energi Nett og Statnett har den siste tiden fått mange henvendelser om større effektuttak til industriformål i Listerregionen. For å kunne planlegge riktig utbygging av nødvendige nettanlegg til riktig tid i området, inviteres nå kommunene til å komme med innspill.
Agder Energi Nett setter i midten av juni i gang et omfattende arbeid med befaring og tilstandskontroll av lavspentnettet på Agder. Rundt 17.000 lavspentmaster og kabelskap skal befares, og utføres for å sikre en rasjonell og sikker strømforsyning.
Det har vært brann i nærheten av Leire trafostasjon i Søgne. Brannen er under kontroll og brannvesenet driver etterslukking. Det er ikke fare for strømstans.
Agder Energi Nett vil også i 2020 benytte helikopter til å inspisere høyspentnettet på Agder. Målet er å kartlegge eventuelle avvik som må rettes opp for å få en mest mulig stabil strømforsyning.
Agder Energi Nett AS har lagt ny sjøkabel over Seikilen til Taraldsnes på Tromøya. Den nye sjøkabelen styrker strømnettet i området.
Har du strømledninger i hagen din? Da må du passe på at de har god avstand til vegetasjon.
Våren er tid for hagearbeid, med rydding av både busker og trær. Går du med planer om å fjerne større trær som står nær strømnettet, er det god grunn til stoppe opp.
Agder Energi Nett har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg strømforsyning.
Fra Evje til Bygland strekker det seg en linjetrase på 30 km. Nå er mesteparten av denne rustet opp for å gi kundene i området økt leveringssikkerhet.
Agder Energi Nett inviterer potensielle tilbydere til å svare på vår markedsundersøkelse om Bildeanalyse.
Agder Energi Nett advarer folk mot å berøre eller komme for nær kraftledninger som på grunn av mye snø henger lavt i terrenget.
Elektrifisering av samfunnet krever smartere bruk av strømnettet for å holde nettleien lavest mulig for kundene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå lagt frem forslag til ny prismodell for nettleien som skal innføres innen utgangen av 2027. Agder Energi Nett støtter omlegging av nettleien, og har startet arbeidet med å se på hvilken modell som passer best for kundene på Agder.
Til nå har komposittstolper vært i bruk i noen få prosjekter i regionalnettet. Ett år etter at 14 stolper ble plassert som en testinstallasjon på en 22 kV linje i Lillesand, er erfaringene til Agder Energi Nett gode.
Agder Energi Nett håper i det lengste å unngå å måtte stenge strømmen hos kunder som nekter installasjon av automatisk strømmåler. Vi oppfordrer derfor kundene til å ta kontakt for å avtale bytte av strømmåleren.
Et omfattende arbeid med ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård i Rogaland er startet. Den nye E39-strekningen blir omlag 200 kilometer, med firefelts motorvei og fartsgrense på 110 km/t. Langs hele den nye veistrekningen legges det høyspentkabel i bakken. Det styrker nettforsyningen.
Agder Energi Nett har mottatt det synlige beviset på at bedriften er Godkjent inkluderingsbedrift. Denne utmerkelsen går til en privat eller offentlig virksomhet som har gitt jobbsøkere mulighet for å oppleve tilhørighet i arbeidslivet, samt gitt dem mestring i praksis og rekruttering til ordinære stillinger.
Agder Energi Nett øker nettleien fra 1. januar 2020. For en privatkunde med årlig forbruk på 20 000 kWh medfører endringen en økning på rundt 58 kroner i måneden.
Visste du at desember er høysesong for brann? Vi gir deg noen gode råd om julebelysningen.
I etterkant av det kraftige snøværet over Sørlandet i januar 2018, har Agder Energi Nett jobbet aktivt med tiltak for å styrke strømnettet. Et av dem er ombygging av Hægelandslinja, der store deler av denne nå legges i bakken.
Bruk av kunstig intelligens for å kjenne igjen bilder er en viktig del av droneprosjektet til Agder Energi Nett. Microsoft skal bistå med kompetanse i den videre utviklingen av løsningen.
Det er dyrt å bygge motorvei for å ta unna rushtrafikken. Det samme gjelder for strømnettet
Høsten er over oss og med den kommer det ofte mye vind. Faren for at strømførende ledninger kan falle ned på bakken øker med høststormene. Noen ganger skjer det i trafikkerte områder og fristelsen til å selv rydde opp kan bli en farlig affære.
Agder Energi Nett har innført et driftstilskudd på 150 kr/m3 til skogeiere som avvirker skog helt inntil høyspentnettet. Ordningen er utviklet sammen med skogbrukets organisasjoner og forhåndsgodkjente skogsentreprenører. Private skogeiere som ønsker å hogge langs linjene kan søke om tilskudd på visse vilkår.
Trær utenfor ryddebeltet blir en stadig større trussel for strømforsyningen. Agder Energi Nett har derfor et omfattende samarbeid med skognæringen for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner slik at forsyningssikkerheten til kundene økes.
I etterkant av det kraftige snøværet over Sørlandet i januar 2018, har Agder Energi Nett jobbet aktivt med tiltak for styrke leveringssikkerheten. En rekke tiltak er allerede satt i verk for å unngå feil og redusere omfanget av feilsituasjoner.
Agder Energi Nett har satt i gang et omfattende arbeid med befaring og tilstandskontroll av lavspentnettet på Agder. Rundt 18.000 lavspentmaster og kabelskap skal sjekkes for å sikre en rasjonell og sikker strømforsyning.
Agder Energi Nett har tatt et nytt skritt i arbeidet med å få til en tryggere, miljøsparende og mer effektiv befaring av strømnettet. Selskapets første dronehangar er på plass på Gullknapp flyplass i Froland, og testflygingen er i full gang.
Agder Energi Netts rammeavtale for snørydding ved selskapets transformatorstasjoner avsluttes sommeren 2019. Ny avtale skal konkurranseutsettes, og det inviteres til informasjonsmøter for de ulike områdene.
Grunnet nødvendig vedlikehold av våre systemer så vil Min side og våre skjemaer være utilgjengelige i perioden natt til onsdag 10. mai 2023 kl 01:00 til kl 06:00. Vi beklager ulempen dette medfører.
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Agder Energi Nett reduserer nettleien med ca 5 % og innfører ny struktur på nettleien fra 1. april 2019. For en privatkunde med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh medfører endringen en prisreduksjon på ca 13 %. Det tilsvarer 131 kroner i måneden.
Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å forbedre linjeryddingen ved våre høyspentlinjer. Dette er svært viktig for å unngå strømutfall ved ekstremvær som eksempelvis store mengder våt og tung snø.
Agder Energi Nett er i beredskap for å håndtere strømbrudd som kan oppstå som følge av kraftig vind og tung snø de nærmeste dagene.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle en felles informasjonsløsning for kraftmarkedet – Elhub. Denne skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av målerverdier fra de nye smarte strømmålerne.
Det er varslet mye tung snø på Sørlandet det nærmeste døgnet. Agder Energi Nett har økt beredskapen for å håndtere strømbrudd dersom det oppstår strømbrudd som følge av uværet.
Agder Energi Nett var blant de fire finalistene som var nominerte til å motta Den norske dataforenings "BI-prisen 2018", som ble delt ut i Oslo onsdag 21. november.
Avansert radar-og termoscanning fra luften kan i framtiden bli brukt for å avsløre helsetilstanden til 200 000 strømstolper i Agder Energi Netts strømnett.
Fredag 21. september mellom klokken 13 og 14 traff "Knud" hele sørlandskysten fra Flekkefjord til Risør. Det er en distanse på 20 mil, og det var orkan i vindkastene.
Den nasjonale elhuben skal sørge for effektiv utveksling av målerverdier og kundeinformasjon som benyttes ved leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg. Agder Energi Nett er i rute med sine forberedelser til at Elhub settes i drift februar 2019.
Ved langvarig strømbrudd på mer enn 12 timer kan du fremme krav om økonomisk kompensasjon.
De fleste kundene har fått strømmen tilbake, men Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og har ekstra mannskaper ute for å reparere skader i strømnettet som følge av ekstremværet "Knud".
Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap og har ekstra mannskaper ute for å reparere skader i strømnettet som følge av ekstremværet "Knud".
Agder Energi Nett er i beredskap for å håndtere strømbrudd som kan oppstå som følge av stormen som er meldt fredag 21. september.
Agder Energi Nett er tildelt Smartgridsenterets innovasjonspris for 2018. Selskapet får prisen for sitt arbeid med digitalisering for optimal bygging og drift av strømnett:
Etter det kraftige snøfallet sist vinter har Agder Energi Nett satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende samarbeid med skognæringen for å øke forsyningssikkerheten til kundene.
Meteorologene varsler om kraftig vind både langs kysten og i fjellet fredag 10. august. Agder Energi Nett følger nøye med på værsituasjonen og er godt forberedt dersom det oppstår strømbrudd som følge av været.
I sommer skal Agder Energi Nett benytte helikopter til å laserskanne linjenettet på Agder. Målet er å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog for å sikre strømforsyningen i landsdelen.
Helikopterselskapet Heliwest har satt i verk flere tiltak etter den alvorlige nestenulykken med helikopteret på linjebefaring i juni. Etter planen gjenopptas flyvningene denne uken.
Tåler ditt hjem lading av elbil? Mange bruker vanlige stikkontakter, men det anbefales ikke.
Agder Energi Nett og mange strømkunder hadde i vinter store utfordringer på grunn av trær utenfor ryddebeltene som kom i kontakt med strømlinjene. I evalueringsrapporten etter strømbruddene ser selskapet nå på tiltak for å bedre beredskapshåndteringen for kunder og personell.
Kristiansand Havn samarbeider med det danske selskapet PowerCon og Agder Energi Nett om et prosjekt for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
- Noen timer i luften sparer fort inn en dag i feilrettingstid når vi kan behandle innsamlet informasjon på en effektiv måte, sier Jarle Stokke-Olsen, fagansvarlig vedlikeholdssystem i Agder Energi Nett.
Det er meldt mye tung snø, også i kystnære strøk, på Agder torsdag. Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap, og anbefaler kundene å være forberedt på at det kan oppstå strømbrudd som følge av været.
Agder Energi Nett fortsetter linjebefaringen med helikopter for å kartlegge og fjerne trær som står utenfor ryddebeltet, men som kan velte over strømlinjene. Det pågår også fremdeles reparasjonsarbeid i linjenettet flere steder.
Sørlandet har opplevd at kraftig snøvær har rammet strømnettet. Vi beklager ulempene et stort antall kunder har opplevd under til dels langvarige strømbrudd.
Ved langvarig strømbrudd på mer enn 12 timer kan du fremme krav om økonomisk kompensasjon.
Agder Energi Nett har ansvaret for å levere strøm til alle kundene på Agder.
Agder Energi Nett har i forbindelse med strømbruddene de siste dagene kartlagt utsatte trær langs linjenettet. Selskapet iverksetter umiddelbart ekstraordinær sikringshogst utenfor ryddebeltene som et tiltak for å bidra til å forebygge strømbrudd.
Det er varslet mye tung snø på Sørlandet det nærmeste døgnet. Agder Energi Nett er godt forberedt dersom det oppstår strømbrudd som følge av uværet.
Strålingen fra de nye strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.
Ferske tall fra NVE viser at over halvparten av landets strømkunder har fått installert ny, automatisk måler. Agder Energi Nett ligger enda bedre an i løypa, over 70 prosent av selskapets kunder har fått nye målere.
Det er varslet uvær på Sørlandet det nærmeste døgnet og Agder Energi Nett har økt bemanningen for å være godt forberedt dersom det oppstår strømbrudd.
Fra 1. januar 2018 justeres nettleien og for en privatkunde med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh blir økningen på ca 4 prosent. Det tilsvarer rundt 38 kroner i måneden.
Agder Energi Nett er det første norske nettselskapet som tilbyr kundene muligheten til å betale anleggsbidrag med Vipps.
Ikke bare skal helikopteret være mindre, fly høyere og fortere, men nå tar Agder Energi Nett i bruk nye verktøy som digitaliserer analyseverktøyene av linjenettet vårt.
Antallet hubroer har gradvis gått ned. På initiativ fra fylkesmennene på Agder ble det tidlig i 2011 etablert ei arbeidsgruppe til å følge opp Miljødirektoratets «Handlingsplan for hubro» av 2009. Ved forrige samling samlet arbeidsgruppen seg på Stoa for å gjennomgå hvor tiltak skal gjøres i 2017.
På linjeprosjektet mellom Øye og Austadvika nærmer ryddeprosjektet seg slutten. Nå står snart mastereisningen for tur.
Agder Energi Nett har økt bemanningen før helgens varslede uvær setter inn, og er godt forberedt dersom det oppstår strømbrudd som følge av uværet.
Energibransjen reagerer sterkt på innslaget i NRK Dagsrevyen tirsdag 14.februar om de nye strømmålerne. Feil fremstilling av hva slags informasjon som kan deles til hvem skaper unødvendig bekymring. Her er noen avklaringer.
Sterk skog-prosjektet har kartlagt over 250 trær på Sørlandet. Nå håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.
SmartNett Sør er Agder Energi Netts nye modell for konkurranseutsetting av oppgaver i strømnettet, og erstatter den såkalte Agdermodellen. Den nye modellen som er gjeldende fra 01.01.2017, skal resultere i en mer effektiv og lønnsom drift både for kunder, nettselskap og entreprenørene.
Agder Energi Nett har gjenopprettet strømforsyningen til kundene som mistet strømmen som følge av ekstremværet Urd.
- At elektrisk julebelysning er pent, er nok de fleste enige om. Men at det også kan være brannfarlig, er det ikke fullt så mange som tenker over, sier Magne Håland, fagsjef for DLE (Det lokale eltilsyn) hos Agder Energi Nett.
Torsdag formiddag brukte rundt 40 montører omtrent seks timer på å skifte ut 27 transformatorer i området ved Gjernes utenfor Risør.
Alle kjente feil etter uværet sist helg er nå utbedret. Dersom enkelte kunder ikke har strøm bes de melde dette ved å ringe 07272.
Vi beklager at 566 kunder fortsatt er uten strøm tirsdag morgen. Rundt 110 ansatte, både ute og inne, fortsetter for fullt med å utbedre feil og skader etter helgens uvær.
Flere kunder har fått strømmen igjen i løpet av natten, men det totale antall strømløse kunder er fremdeles like i underkant av 3000 mandag morgen. Dette skyldes nye feil som følge av at flere trær har veltet over strømnettet vårt.
Kl. 22.40 var 2.967 kunder uten strøm. Rundt 50 montører er ute på feilrettingsarbeid nå i kveld, og om lag 25 montører fortsetter utover natten.
Sterk vind og tung snø førte til strømbrudd flere steder på Agder i helgen. Feilsøking og feilretting pågår for fullt.
Nye regler fra 1. september har åpnet for at alle kunder i hele landet kan få en felles faktura fra både nettselskap og strømleverandør.
Driftskoordinator Andreas Storbukås er en av flere på Nettsentralen som passer på at det er lys i lampene på Agder. Og når ekstremvær først slår ut nettlinjer i Agder, kjenner Andreas at han gjør en viktig jobb.
Montørene som bytter målere, skal mer enn å bare gå fra hus til hus. De må også innom hyttefelt for å bytte målere, og frem til nå har de byttet målere i hyttene i skjærgården.
På oppdrag fra Agder Energi Nett AS skal Otera Infra AS og OneCo Sør AS sikre kapasitet og god dekning på entreprenørressurser til drift og vedlikehold av strømnettet på Agder. Avtalen trer i kraft fra 2017.
Agder Energi Nett tar i bruk droner for å effektivisere rutinemessige linjeinspeksjoner og feilsøking ved strømbrudd.
Felles løsning skal legge til rette for en sikker og effektiv utveksling av kundeinformasjon og forbrukstall mellom nettselskaper og strømleverandører.
Nettleien økes fra 1. april og for en vanlig privatkunde med et årlig forbruk på 20 000 kWh utgjør endringen rundt 70 kroner i måneden.
Nå må alle nettselskap og strømleverandører registrere kundenes fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer
På grunn av vedlikehold av vårt kundesystem vil noen tjenester på aenett.no være utilgjengelige torsdag 19. januar kl. 12:00 til kl. 13:00.
Etter at nye sikkerhetskrav ble innført, er rundt 900 nettanlegg i Agder bygget om. Det har gitt tryggere arbeidsforhold for montørene ved vedlikehold og feilretting.
Uværet Tor herjer på Vestlandet. Selv om det ikke berører oss på Agder i samme grad, så kan det ved mye vind oppstå feil på strømledningsnettet.
Januarkulda gjorde at sørlendingene satte forbruksrekord av strøm torsdag morgen mellom klokken åtte og ni.
En batteripakke tilknyttet solcelleanlegg i nullhusboligfeltet på Skarpnes i Arendal ble nylig montert. Agder Energi Nett leder forskningsprosjektet tilknyttet effektbruken i de nye boligene.
Agder Energi Nett er godt i gang med byggingen av Honna transformatorstasjon i Åseral. Stasjonen skal bidra til å forsterke trafokapasiteten mellom regionalnettet og sentralnettet i området.
I dag er det rundt 10 personer totalt i Norge som kan utføre akkrediterte strømmålerkontroller. Thomas Klungland i Agder Energi Nett er en av dem.
Stortinget har vedtatt en økning i forbruksavgiften fra 17,69 øre/kWh til 20,00 øre/kWh inkludert merverdiavgift fra 1. januar 2016. Dette medfører at energileddet i nettleien øker fra samme dato.
Agder Energi Nett har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsyn av elektriske anlegg i Agder-fylkene. Avtalen innebærer at det skal tas i bruk helt nye, digitale verktøy som vil sette selskapene i fremste rekke i tilsynsbransjen.
Sikkerheten stod i høysetet da 50kV-linja på Fiskåtangen i Kristiansand ble skjøtet ved hjelp av såkalte sprengskjøter torsdag formiddag.
I forbindelse med vedlikeholdsarbeid blir det sprengning i Kristiansand i perioden onsdag 28. oktober til torsdag 29. oktober.
Hjørnesteinsbedriften Eramet Norway i Kvinesdal er godt fornøyd med servicen til Agder Energi Nett etter en eksplosjon i bedriftens 300KV hovedtransformator.
I juli og august tar Agder Energi Nett i bruk helikopter for å inspisere store deler av høyspentlinjene i Agder-fylkene.
Informasjon til deg som planlegger byggetiltak. Fra 1. juli er byggesaksforskriften endret.
Agder Energi Nett AS inviterer utbyggere av kraftverk i Sirdal kommune sør for Handeland, Kvinesdal kommune nord for Netland og Flekkefjord kommune nord for Flekkefjord sentrum til å delta i utredningsarbeid for å finne en nettløsning som muliggjør tilknytning av ny produksjon til distribusjonsnettet.
På grunn av oppdatering av vårt kundesystem vil noen tjenester på aenett.no være utilgjengelige i perioden fredag 11.03.16 ettermiddag/kveld.
- Hubroprosjektet og konsernets klimaengasjement viser at Agder Energi fremstår som en bedrift som tar samfunnsansvar og gjør positive tiltak for klimaet og miljøet.
De heldige vinnerne får hvert sitt gavekort på 1000 kroner.
Les av strømmåleren innen 1. mars og bli med i trekning av gavekort på 1000 kroner
Uværet har ført til strømbrudd i Sirdal
Ekstremværet "Nina" herjet lørdag.
Agder Energi Nett har valgt Kamstrup som leverandør av innsamlingssystemet til prosjektet som skal bytte ut strømmålerne hos nettkundene på Agder.
I 2015 reduseres fastleddet for alle privatkunder med 125 kroner i året, og eKunderabatten på 240 kroner fjernes.
Fredag 12.12. kl. 06.30: Høyspentfeilene etter tordenværet er reparert og strømforsyningen til kundene er gjenopprettet. I lavspentnettet er det enkelte steder noen kunder som er uten strøm, og disse feilene blir reparert fortløpende.
Alle kundene som ble berørt av strømbrudd som følge av brannen i Tunnelen trafostasjon i Arendal sentrum mandag 8. desember, har fått tilbake strømmen.
Vi har trekt ut heldige vinnere av gavekort etter måleravlesning
Agder Energi Nett benytter blant annet SMS som informasjonskanal til nettkundene ved strømbrudd og planlagte strømstanser.
Agder Energi Netts kraftsystemutredning for 2014 – 2033 skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av strømnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling.
Agder Energi Nett har opphevet begrensningene i tilknytning av nye kunder til nettet i Sirdal. Betingelsen er at kundene godtar at strømmen kan bli koblet ut i perioder hvor det er høyt strømforbruk i området.
"Prekvalifisering: Linjerydding Agder Energi Nett 2015-2020"
Agder Energi Nett har som mål at 70 prosent av alle vedlikeholdsoppgaver og til-/frakoblinger skal gjøres mens nettanlegget er spenningspåsatt.
Vi har trekt ut heldige vinnere av gavekort etter måleravlesning 1. mars og 1. april
Vi har trekt ut heldige vinnere av gavekort etter måleravlesning 1. november, 1. desember og 1. januar
Agder Energi Nett advarer folk mot å berøre eller komme for nær kraftledninger som på grunn av den høye snøen henger lavt i terrenget.
På grunn av driftsforstyrrelser er strømforsyningen i Søgne noe ustabil.
Strømkundene i Agder-fylkene og Telemark er blant de mest fornøyde i landet med nettselskapenes innsats etter ekstremværet "Hilde" og "Ivar" før jul, til tross for at mange ble rammet av strømbrudd.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Agder Energi Nett konsesjon til å bygge ny høyspentlinje mellom Øye i Kvinesdal og Austadvika i Flekkefjord.
Agder Energi Nett reduserer nettleien for 2014. For en gjennomsnittlig nettkunde betyr det ca. 120 kroner mindre i nettleie.
Agder Energi Nett har fått konsesjon for å bygge Honna transformatorstasjon og fornye regionalnettlinja som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune.
Kundene som var uten strøm i forbindelse med uværet før helgen har fått strømmen tilbake.
Midt på dagen fredag er ca. 2 000 kunder uten strøm i Agderfylkene. Det er i hovedsak trær som har falt på linjene som har forårsaket strømbruddene.
På grunn av en feil i vår SMS-tjeneste har noen kunder mottatt mange kvitteringsmeldinger når de har registrert målerstanden via SMS.
Agder Energi Nett forenkler fra 1.november 2013 saksbehandlingen rundt søknad om tilknytning til nettet.
Feil- og avbruddsstatistikken for 2012 viser at Agder Energi Nett hadde en positiv utvikling med færre og kortere avbrudd enn året før.
Fra 1. januar 2013 endres forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet.
Agder Energi Nett søker konsesjon om å fornye regionalnettslinjen som går fra Skjerka til Logna i Åseral kommune i Vest-Agder
Agder Energi Nett har til enhver tid en god beredskap for å håndtere strømbrudd når de oppstår.
De lokale energiutredningene for de 30 kommunene på Agder er nå oppdaterte, og nå starter en presentasjonsrunde i offentlige møter.
Vi har trekt ut heldige vinnere av gavekort etter måleravlesning 1. august,1. september og 1. oktober.
Høy byggeaktivitet i Arendals-området gjør at Agder Energi Nett bygger nytt nett, og oppgraderer det eksisterende, flere steder i distriktet.
Agder Energi Nett vil de neste fem årene bruke om lag 140 millioner kroner på å rydde terrenget langs linjenettet for å opprettholde leveringssikkerheten.
Nye Grimstad Vest transformatorstasjon styrker leveringssikkerheten for innbyggerne i Grimstad, Lillesand og Birkenes. Om natten lyser seilet foran stasjonen opp i alle regnbuens farger .
For å bidra til å styrke strømnettet i Agder, økes nettleien med 4 øre per kilowattime inklusive merverdiavgift for privatkunder i 2013.
Agder Energi Nett har bygd nettanlegg som sikrer anleggskraft til det store kraftutbyggingsprosjektet Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk øverst i Setesdal.
Elsertifikater er en felles norsk-svensk ordning som skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon. Sertifikatordningen blir innført 1. januar 2012. Innen 2020 skal ordningen utløse en samlet årlig produksjon på 26,4 TWh i Norge og Sverige, noe som tilsvarer ca 10 prosent av dagens forbruk i de to landene.
Du kan enkelt kontrollere om årsaken til strømbruddet er inne i huset eller om det er i strømnettet til Agder Energi Nett.
Grunnet vedlikehold og oppdatering vil Min side dessverre være utilgjengelig fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag. Dette gjelder også for våre elektroniske skjemaer.
Neste høst skal to nye linjer som Agder Energi Nett bygger i Åseral spenningssettes. Sammen med nye Honna sentralnettstasjon vil de vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten i landsdelen.
På grunn av oppdatering av vårt kundesystem vil noen tjenester på aenett.no være utilgjengelige fra fredag 09.06.2017 kl. 16:00 til lørdag morgen kl 06:00.
Sira-Kvina kraftselskap har solgt 22 kV nettanlegg i Sirdal, Kvinesdal og Åna Sira til Agder Energi Nett.
Strømsituasjonen i Agder har vært svært utfordrende denne vinteren og vi vil på det sterkeste beklage den ulempen som dette har medført for våre kunder. I tiden fremover vil det bli iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å forbedre forsyningssikkerheten i de mest utsatte områdene. I etterkant av strømbruddene har det kommet mange påstander fra ulike hold, og vi ønsker å informere om hva som er realitetene.
Agder Energi Nett skal legge en undersjøisk høyspentkabel til øya Hidra utenfor Flekkefjord.
Agder Energi Nett har satt i gang en omfattende kartlegging av lavspentnettet på Agder. Mer enn 30.000 lavspentmaster og kabelskap skal befares, og samtidig kontrolleres også linjeryddingen som er utført langs de aktuelle linjene.
Agder Energi Nett har begynt å rive den gamle trafobygningen på Bjørndalssletta i Kristiansand.
Det blir i perioden onsdag 8. februar kl 16:00-17:00 utført vedlikehold av vår nettside. Vårt interaktive kart for strømstanser og skjema for å melde farlige forhold vil i denne perioden dessverre ikke være tilgjengelig hele tiden. Vi beklager dette.
Det blir i perioden fredag 19. oktober kl 20:00 til lørdag 20. oktober kl 09:00 utført vedlikehold av vår nettside. Min side vil i denne perioden ikke være tilgjengelig. Vi beklager dette.
Enkelte kunder vil dessverre ikke bli avregnet for nettleie denne måneden.
Grunnet vedlikehold av våre systemer vil det kunne forekomme at våre karttjenester er utilgjengelige i korte perioder fra torsdag 20. april til lørdag 22. april.
Elektrifisering er nøkkelen til både ny verdiskaping og kutt i klimagassutslippene frem til 2030 og 2050. Forslag: Vi bør lage en nasjonal strategi mens vi enda har tid!
Feil med telefonisystem
Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her