Velkommen til Agder Energi Nett.

Kobler til nye kunder i Sirdal

Agder Energi Nett har opphevet begrensningene i tilknytning av nye kunder til nettet i Sirdal. Betingelsen er at kundene godtar at strømmen kan bli koblet ut i perioder hvor det er høyt strømforbruk i området.

Øvre Sirdal har hatt en stor vekst i hyttemarkedet, og  Agder Energi Nett og Sira Kvina Kraftselskap har samarbeidet om å løse utfordringene som denne veksten har medført. Utfordringene har i hovedsak handlet om økning av transformatorkapasitet.

Kapasiteten hos Sira-Kvinas transformatorstasjoner har nådd en øvre grense, og Agder Energi Nett innførte derfor midlertidig tilknytningsstopp i oktober i fjor. Behandlingen av søknader om tilknytning til nettet måtte utsettes frem til det var driftsmessig forsvarlig å tilknytte nye anlegg.

Tilknytning på vilkår
For å imøtekomme tilknytningsbehovet for nye kunder, har Agder Energi Nett nå etablert en kortsiktig løsning ved å tilby tariff for fleksibelt forbruk mot utkobling i høylastperioder.

Det betyr at nettselskapet i perioder med høyt forbruk i området, som jule-/nyttårshelger, vinterferie og påsken, på kort varsel kan koble ut strømmen til disse kundene. Dette for å beskytte strømnettet mot overbelastning og fare for brann og/eller skader på transformatorstasjoner og linjenettet.

Rundt 25 nye anlegg i området blir nå koblet til strømnettet på ovennevnte vilkår. Så snart økt transformatorkapasitet er etablert blir ordningen med utkoblingsklausul avviklet.

Tilsvar til klage
Sirdal kommune har klaget Agder Energi Nett inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og mener blant annet at nettselskapet ikke oppfyller leveringsplikten etter energiloven. 

Agder Energi Nett har sendt sitt tilsvar til NVE, hvor kommunens påstander imøtegås. Nettselskapet mener at det har oppfylt forpliktelsene i tråd med konsesjonsvilkårene, og at leveringsplikten etter energiloven ikke er brutt, se vedlagte brev. 

Kontaktperson:
Astrid M. Hilde
Avdelingsleder storkunde/advokat
Agder Energi Nett AS
Mobil: 907 51 461

Publisert 19.06.2014