Velkommen til Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett tar samfunnsansvar!

Agder Energi Nett tar sitt samfunnsansvar på alvor. I tillegg til å sørge for sikker strømforsyning, har vi i alle år også hatt fokus på å redusere vårt klima og miljøavtrykk. Valg av bærekraftige løsninger skal prege aktiviteten vår.
NYE MATERIALER: I Lillesand er det tatt i bruk komposittmaster på en 22kV linje.

Det er Agder Energi Nett som eier og har ansvaret for linjenettet på Agder. Totalt består dette av 21.900 km med kabler og luftlinjer, og de fleste luftlinjene er bygd med kreosotmaster. Kreosot har blitt brukt til impregnering av trevirke for å forhindre råte siden slutten av 1800- tallet. Spesielt har dette vært brukt i kraftforsyningen, fordi kreosotimpregneringen gir stolpene lang levetid. Kraftlinjer bygges for å stå minst i 60 år.

Tiltak for å redusere miljørisikoen
Både Agder Energi Nett og bransjen vet at kreosotimpregnerte master har sine miljømessige utfordringer, og at dette er viktig å ta hensyn til ved bruk. I Agder Energi Nett har vi flere tiltak og retningslinjer som reduserer risikoen ved bruk av kreosot. Det stilles derfor strenge krav til våre leverandører, og internt i eget selskap. Vi har i en årrekke hatt retningslinjer for å ta miljøvurderinger ved plassering av kreosotmaster. Videre stilles det strenge krav til kvalitetskontroll av master, slik at disse ikke inneholder mer overskuddskreosot enn det som er en standard i Norge.

Dersom montørene ikke bruker beskyttelsesutstyr som hansker osv., kan det være helsemessige konsekvenser ved kontakt med stolper. Dette er noe vi som selskap er spesielt observante på, og vi stiller derfor krav om riktig vernetøy og beskyttelsesutstyr i våre rutiner. I HMS-møter med våre leverandører og entreprenører er dette tema. Det samme gjelder internt i selskapet.

Fokus og samarbeid i bransjen
Håndteringen av kreosot er en utfordring for hele bransjen, og det samarbeides godt på tvers av selskaper i hele Norge for å finne gode løsninger og tiltak. Det forskes stadig på nye materialer og nye måter å bygge på, og i nyere tid har det nå kommet gode alternativer. Agder Energi Nett er forberedt på at det kan komme et forbud i EU og i Norge mot bruk av kreosotmaster, og ønsker dette forbudet velkommen.

Har tatt i bruk nye materialer
Agder Energi Nett har i flere år testet ut nye materialer for master og nye impregneringsmetoder, og bygger nå mange nye anlegg med nye materialer. Nye regionalnettlinjer bygges med en kombinasjon av kompositt, aluminium og stålmaster. Et eksempel her er den nye linja fra Kulia til Kristiansand. I lavspent-nettet erstatter vi mange kreosotmaster med nye master med mer miljøvennlig impregnering. Ved normalt vedlikehold byttes stolpe for stolpe ved behov. Ved oppgradering og nybygging av linjer vil man normalt fremover bruke komposittmaster, stålmaster, eller master med nye typer impregnering.

Nye materialer må tilfredsstille kravene til elektriske anlegg
Både i EU og i Norge har myndighetene vegret seg mot å totalforby materialer som brukes i elektriske anlegg, uten at det finnes alternative materialer som er tilstrekkelig testet og godkjent.  Dette fordi forbud mot et materiale uten gode og sikre alternativer kan forringe forsyningssikkerheten og leveringspåliteligheten. Når det nå trolig snart kommer et forbud i Norge eller i EU, er det vurdert av myndigheter på faglig grunnlag slik at de nye alternativene tilfredsstiller de strenge kravene til elektriske anlegg.

Nye transformatorstasjoner uten klimaskadelig gass
I arbeidet med miljøvennlige og bærekraftige løsninger, er det ikke bare kreosotimpregnerte master som Agder Energi Nett er opptatt av. Vi ønsker et sterkere fokus på bærekraftige løsninger i alle investeringer og drift av strømnettet. Et konkret eksempel her er bruk av SF6-gass som isolasjonsmedium i bryteranlegg i våre transformatorstasjoner. Denne gassen har meget gode isolasjonsegenskaper og medføre at anlegg kan bygges kompakte med lite arealbruk. Det kan gjøre anleggene rimeligere enn alternative isolasjonsmedium. Problemet er at gassen har en drivhusgasseffekt som er 22000 ganger større enn CO2.

Agder Energi Nett har nylig startet opp arbeidet med å bygge nye transformatorstasjoner på Evje og i Austerdalen ved Kvinesdal. De to nye transformatorstasjonene vil bli bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6. På de nye transformatorstasjonene bygges transformatorene inn i tette celler, og det blir et GIS-koblingsanlegg med kun ren luft som isolasjonsmateriale. En løsning som er mer miljøvennlig og bærekraftig.

For Agder Energi Nett er det viktig å ta samfunnsansvar, både i ord og handling. Derfor bidrar vi også aktivt i Agder Energi konsernets arbeid med implementering av FNs bærekraftmål. Oppdraget vårt er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Derfor har vi som mål å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Publisert 02.09.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her