Velkommen til Agder Energi Nett.

Driftstilskudd til hogst langs høyspentnettet

Agder Energi Nett har innført et driftstilskudd på 150 kr/m3 til skogeiere som avvirker skog helt inntil høyspentnettet. Ordningen er utviklet sammen med skogbrukets organisasjoner og forhåndsgodkjente skogsentreprenører. Private skogeiere som ønsker å hogge langs linjene kan søke om tilskudd på visse vilkår.

Arbeid langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Agder Energi Nett har stort fokus på sikkerhet. Det er av avgjørende betydning at våre rutiner og HMS-krav tilfredsstilles ved slikt arbeid.

Ordningen gjelder alle Agder Energi Nett sine høyspentlinjer, ikke lavspentlinjer. Oversikt over høyspentlinjer på Agder finnes på websiden til Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE.

Betingelser ved bruk av forhåndsgodkjent entreprenør

Driftstilskuddet gis til skogeiere som avvirker tømmer gjennom organisasjonen AT Skog og Nortømmer. Disse benytter skogentreprenører som Agder Energi Nett godkjenner ift sikkerhetskrav. Vi stiller følgende betingelser:

 • Det må avklares med AT Skog eller Nortømmer om skogsdrifta kvalifiserer til tilskudd før drifta starter.
 • Ordningen gjelder tømmervolum langs linja inntil 20 m fra skogkant - ca 25 m fra strømførende høyspentledning.
 • Etter hogst er det et krav at høyspentlinja er tresikker der det er utført hogst. Med tresikker menes at det ikke skal stå igjen trær som kan falle på linja de neste 10-15 årene langs linjestrekket det søkes tilskudd for. Dette gjelder også frøtrær av furu, tørre og døde trær samt lauvtrær.
 • Før driftstilskuddet utbetales, skal skogsdrifta dokumenteres med kart og bilder av status før og etter hogst.
 • Steder der linja allerede er tresikker, eksempelvis der linja er høyt over tretoppene og det ikke er reell fare for at trær kan nå linjene, omfattes ikke av ordningen.

 Betingelser ved drift i privat regi

 • Skogsdrift/hogst nærmere høyspentlinjer enn 30 meter skal meldes inn til Agder Energi Nett i god tid før arbeidet skal starte (minst 2 uker).
 • Agder Energi Nett vil uavhengig om hogsten kvalifiserer til driftstilskudd eller ikke, stille med en representant fra nettselskapet. Representanten fra nettselskapet skal hjelpe til med å finne sikre arbeidsmetoder. Nettselskapet vil bære kostnaden knyttet til slikt sikkerhetspersonell innenfor normal arbeidstid.
 • Ved drifter som har fått godkjent søknad om driftstilskudd skal vår representant beregne tømmervolum som det gis driftstilskudd til.
 • Ordningen gjelder tømmervolum langs linja inntil 20 m. fra skogkant (ca. 25 m fra strømførende høyspentledning.
 • Driftstilskuddet gjelder for skog som kan nå linja innen en tidshorisont på 10-15 år. Etter hogst er det et krav at høyspentlinja er tresikker. Dette gjelder også frøtrær av furu, tørre og døde trær samt lauvtrær.
 • Før driftstilskuddet utbetales skal skogsdrifta dokumenteres med kart og bilder av status før og etter hogst.
 • Steder der linja allerede er tresikker, eksempelvis der linja er høyt over tretoppene og det ikke er reell fare for at trær kan nå linjene, omfattes ikke av ordningen.
 • Det kan ikke utbetales driftstilskudd for skog som er hugget før godkjenning foreligger.
Publisert 18.09.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her