Velkommen til Agder Energi Nett.

Driftstilskudd til hogst langs høyspentnettet

Agder Energi Nett har innført et driftstilskudd på 150 kr/m3 til skogeiere som avvirker skog helt inntil høyspentnettet. Ordningen er utviklet sammen med skogbrukets organisasjoner og forhåndsgodkjente skogsentreprenører. Private skogeiere som ønsker å hogge langs linjene kan søke om tilskudd på visse vilkår.

Arbeid langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Agder Energi Nett har stort fokus på sikkerhet. Det er av avgjørende betydning at våre rutiner og HMS-krav tilfredsstilles ved slikt arbeid.

Ordningen gjelder alle Agder Energi Nett sine høyspentlinjer, ikke lavspentlinjer. Oversikt over høyspentlinjer på Agder finnes på websiden til Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE.

Betingelser ved bruk av forhåndsgodkjent entreprenør

Driftstilskuddet gis til skogeiere som avvirker tømmer gjennom organisasjonen AT Skog og Nortømmer. Disse benytter skogentreprenører som Agder Energi Nett godkjenner ift sikkerhetskrav. Vi stiller følgende betingelser:

 • Det må avklares med AT Skog eller Nortømmer om skogsdrifta kvalifiserer til tilskudd før drifta starter.
 • Ordningen gjelder tømmervolum langs linja inntil 20 m fra skogkant - ca 25 m fra strømførende høyspentledning.
 • Etter hogst er det et krav at høyspentlinja er tresikker der det er utført hogst. Med tresikker menes at det ikke skal stå igjen trær som kan falle på linja de neste 10-15 årene langs linjestrekket det søkes tilskudd for. Dette gjelder også frøtrær av furu, tørre og døde trær samt lauvtrær.
 • Før driftstilskuddet utbetales, skal skogsdrifta dokumenteres med kart og bilder av status før og etter hogst.
 • Steder der linja allerede er tresikker, eksempelvis der linja er høyt over tretoppene og det ikke er reell fare for at trær kan nå linjene, omfattes ikke av ordningen.

 Betingelser ved drift i privat regi

 • Skogsdrift/hogst nærmere høyspentlinjer enn 30 meter skal meldes inn til Agder Energi Nett i god tid før arbeidet skal starte (minst 2 uker).
 • Agder Energi Nett vil uavhengig om hogsten kvalifiserer til driftstilskudd eller ikke, stille med en representant fra nettselskapet. Representanten fra nettselskapet skal hjelpe til med å finne sikre arbeidsmetoder. Nettselskapet vil bære kostnaden knyttet til slikt sikkerhetspersonell innenfor normal arbeidstid.
 • Ved drifter som har fått godkjent søknad om driftstilskudd skal vår representant beregne tømmervolum som det gis driftstilskudd til.
 • Ordningen gjelder tømmervolum langs linja inntil 20 m. fra skogkant (ca. 25 m fra strømførende høyspentledning.
 • Driftstilskuddet gjelder for skog som kan nå linja innen en tidshorisont på 10-15 år. Etter hogst er det et krav at høyspentlinja er tresikker. Dette gjelder også frøtrær av furu, tørre og døde trær samt lauvtrær.
 • Før driftstilskuddet utbetales skal skogsdrifta dokumenteres med kart og bilder av status før og etter hogst.
 • Steder der linja allerede er tresikker, eksempelvis der linja er høyt over tretoppene og det ikke er reell fare for at trær kan nå linjene, omfattes ikke av ordningen.
 • Det kan ikke utbetales driftstilskudd for skog som er hugget før godkjenning foreligger.
Publisert 18.09.2019