Velkommen til Agder Energi Nett.
Meld feil på 38607272.
Gå til Min side

Driftstilskudd til hogst langs høyspentnettet

Agder Energi Nett har innført et driftstilskudd på 150kr/m3 til skogeiere som avvirker skog helt inntil høyspentnettet. Ordningen er i første omgang begrenset til å gjelde bruk av forhåndsgodkjente entreprenører som samarbeider med skogbrukets organisasjoner.

Bakgrunnen for dette er at arbeid langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Agder Energi Nett har stort fokus på sikkerhet. Det er av avgjørende betydning at våre rutiner og HMS-krav tilfredsstilles ved slikt arbeid.

Tilskuddet gis til skogeiere som avvirker tømmer gjennom organisasjonene AT Skog og Nortømmer. Disse benytter entreprenører som i Agder Energi Nett godkjenner ift sikkerhetskrav.

Ordningen gjelder alle Agder Energi Nett sine høyspentlinjer, ikke lavspentlinjer. Oversikt over høyspentlinjer på Agder finnes på websiden til Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE.

Følgende krav må oppfylles for at tømmerdriften faller inn under ordningen:

  • Det må avklares med AT Skog eller Nortømmer om skogsdrifta kvalifiserer til tilskudd før drifta starter.
  • Det må inngås driftsavtale for avvirkning gjennom AT Skog eller Nortømmer. Disse benytter entreprenører som er godkjent ift sikkerhetskrav.
  • Ordningen gjelder tømmervolum langs linja inntil 25 m fra ytterfas/strømførende ledning
  • Etter hogst er det et krav at høyspentlinja er tresikker der det er utført hogst. Med tresikker menes at det ikke skal stå igjen trær som kan falle på linja de neste 10-15 årene langs linjestrekket det søkes tilskudd for. Dette gjelder også frøtrær av furu, tørre og døde trær samt lauvtrær.
  • Skogsdrifta skal dokumenteres med kart og bilder av status før og etter hogst.
  • Steder der linja allerede er tresikker, eksempelvis der linja er høyt over tretoppene og det ikke er reell fare for at trær kan nå linjene, omfattes ikke av ordningen.

Beregning og utbetaling av tilskudd gjøre på følgende måte:

  • Det utbetales et driftstilskudd på kr 150 per m3 salgbart volum, uavhengig av tømmerkvalitet og treslag.
  • Driftstilskuddet vil utbetales til skogeier gjennom tømmeroppgjøret fra den driftsorganisasjonen som står for hogst og salg av virket.

Forutsetninger - unntak:
Grunneiere som utfører eller administrerer tømmerhogst i egen regi vil ikke komme inn under ordningen. Disse oppfordres til i god tid før planlagt skogsdrift innrapportere behov for bistand. Agder Energi Nett vil stille med linjeryddere og kostnadsfritt for skogeier hjelpe til med felling av trær som kan falle på linja. Dette vil imidlertid ikke utløse driftstilskudd ut over den bistanden som ytes ved hjelp til selve hogsten.

Vår tilskuddsordning gjelder høyspentnettet. Henvendelser vedrørende lavspent skal håndteres på vanlig måte og henvise til ordinære prosedyrer og trefelling nær linja.

Publisert 24.01.2019