Velkommen til Agder Energi Nett.

Endringene fra Agdermodellen til SmartNett Sør

SmartNett Sør er Agder Energi Netts nye modell for konkurranseutsetting av oppgaver i strømnettet, og erstatter den såkalte Agdermodellen. Den nye modellen som er gjeldende fra 01.01.2017, skal resultere i en mer effektiv og lønnsom drift både for kunder, nettselskap og entreprenørene.

Modellenomfatter følgende hovedområder: 

- Investeringer (Re- og nyinvesteringer)
- Drift
- Vedlikehold
- Beredskap

Ambisjonene med modellen er blant annet å styrke beredskapen, skape et bedre marked, profesjonalisere egen organisasjon og anvendelse tilgjengelig teknologi.

Hovedendringene fra Agder-modellen til SmartNett Sør er fordelt inn i seks kategorier.

- Agder Energi Nett har tidligere forholdt seg til 6 geografiske områdeinndelinger på Agder. Nå er våre fylker inndelt i de tre områdene Vest, Midt og Øst.

- I stedet for en leverandør i hvert område, skal Agder Energi Nett samarbeide med to leverandører i hvert område. Det er Otera Infra AS og OneCo Sør AS som skal sikre kapasitet og god dekning på entreprenørressurser til drift og vedlikehold av strømnettet på Agder.

- Ny beredskapsordning. Tidligere har Agder Energi Nett benyttet seg av fast vaktordning, nå er det etablert en beredskapsløsning. Her benytter vi oss av flåtestyringsteknologi som gir oss oversikt over til en hver tid tilgjengelige ressurser og hvor disse befinner seg. Dette vil gi oss  styrket beredskap ifht. økt tilgang på tilgjengelige ressurser og kortere responstid ved feilsituasjoner.

- Materielloppfølging  er også endret, i form av at nye rutiner for prisjusteringer mellom Agder Energi Nett og leverandører. Dette er tiltak for å balansere risiko knyttet til prisutvikling på materiell gjennom verdikjeden i kontraktsperioden.

- Antall produkter reduseres og produktenes innhold endres noe, for å få bedre totaloversikt og redusere risiko. 

- Det organiseres et nytt team, som skal sørge for tettere oppfølging av leverandørene og egen organisasjon, samt sørge for en bedre og overordnet oppdrags- og porteføljestyring. Dette for å profesjonalisere og effektivisere grensesnitt mellom Agder Energi Nett og leverandørene.

Les mer om SmartNett Sør her:

Publisert 31.01.2017