Velkommen til Agder Energi Nett.

Hogger trær utenfor ryddebeltene

Agder Energi Nett har i forbindelse med strømbruddene de siste dagene kartlagt utsatte trær langs linjenettet. Selskapet iverksetter umiddelbart ekstraordinær sikringshogst utenfor ryddebeltene som et tiltak for å bidra til å forebygge strømbrudd.

Store deler av linjenettet er de siste dagene befart ved hjelp av helikopter. Trær utenfor ryddebeltet, som er nedtynget og står i fare for å velte over linjenettet er registrert. Det er også stor sannsynlighet for strømbrudd når trær som er bøyd "slipper snøen" og rettes opp igjen.  Dette vil enten medføre korte avbrudd, men kan også føre til at mer omfattende feilretting må gjøres.

Agder Energi Nett iverksetter umiddelbart ekstraordinær sikringshogst av så mange som mulig av disse trærne for å forebygge nye strømbrudd.

Det er viktig å understreke at selv med dette tiltaket vil det ikke være mulig å unngå strømbrudd helt. Dersom en skal sikre seg helt mot trær som velter mot linjene, må skogen ryddes bort i et ca. 60 meter bredt belte langs strømnettet.

Tresikre ryddegater
Agder Energi Nett har for en tid tilbake iverksatt rydding av brede, såkalte tresikre, ryddegater langs noen av våre viktige linjer. For eksempel er linjenettet fra transformatorstasjonen på Akland i Risør til Myra på Vegårshei nylig ryddet til ekstra bredde utover forskriftskravene, for å sikre strømforsyningen til Vegårshei.

Agder Energi Nett har ikke mulighet til å lage så brede ryddegater langs hele linjenettet på Agder. Det er en sak som politikerne og myndighetene må avgjøre om er samfunnsøkonomisk bærekraftig og riktig bruk av ressursene.

Rydder hele året
For å sikre fremkommelighet for vedlikehold og for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledninger, gjennomfører Agder Energi Nett vedlikeholdsrydding av vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg gjennom hele året. Arbeidet utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Agder Energi Nett bruker årlig 25 millioner kroner på dette, og ytterligere 10 millioner kroner til å utbedre linjetraseene. I tillegg erstattes luftnett med kabler flere steder, så totalt bruker selskapet over 100 millioner kroner i året til å forbedre strømnettet.

Prosjekt "Sterk skog"
Agder Energi Nett er, sammen med flere andre nettselskaper, med i prosjektet "Sterk skog" , som er delfinansiert av Forskningsrådets ENERGIX-program. Medarbeidere i prosjektet har gått langs utvalgte høyspentlinjer på Sørlandet for å kartlegge og analysere trær som falt over strømlinjene under uværet tidlig i november 2016.  Prosjektet har sett på hvilke trær som da veltet og hvilke som ble stående igjen. Målet er å lage en skogbehandlingsplan der man i større grad kan ta vekk de potensielt farlige trærne utenfor ryddebeltet før de faller over strømlinjene.

 

Publisert 18.01.2018