Velkommen til Agder Energi Nett.

Norge trenger en strategi for elektrifiseringen

Elektrifisering er nøkkelen til både ny verdiskaping og kutt i klimagassutslippene frem til 2030 og 2050. Forslag: Vi bør lage en nasjonal strategi mens vi enda har tid!

Av: Kristin Lian (Elvia), Trygve Kvernland (Tensio), Ketil Tømmernes (BKK Nett), Håvard Tamburstuen (Lyse Elnett), Jan Erik Eldor (Agder Energi Nett), Eirin Kjølstad (Arva), Steinar Benum (Linea), Mona Askmann (Norgesnett), Øivind Askvik (Lede), Tore Morten Wetterhus (Glitre Energi Nett)

I 2050 vil hovedregelen være at transport på vei, til sjøs og i lufta skjer ved hjelp av utslippsfri energi, og Norge skal da også ha kommet i mål med at næringsvirksomhet og verdiskaping i all hovedsak skal være utslippsfri. Det ligger enorme muligheter i dette. På områdene fornybar energi og elektrifisering er Norge per i dag ikledd den internasjonale ledertrøya. Vi er allerede et av de mest elektrifiserte landene i verden, og med en strømforsyning nesten utelukkende basert på fornybare kilder. NHO og 15 partnere har gått sammen om rapporten «Grønne elektriske verdikjeder». Rapporten peker på områder der Norge har noen særlige fortrinn for å lykkes med økt verdiskaping og eksport. Batterier, hydrogen, maritim sektor, optimalisering av kraftsystem og smart lading på vei er blant hovedområdene som trekkes frem.

- Skal vi nå målene om utslippskutt og utvikling av nye grønne næringer må strømforsyningen holde tritt med utviklingen, sier Jan Erik Eldor, Adm.direktør i Agder Energi Nett.

Vi representerer nettselskaper fra hele landet og opplever nå stor pågang fra kunder som ønsker å elektrifisere og bruke mer nettkapasitet. Samtidig ser vi dessverre også landet rundt en rekke eksempler på at manglende forsyningskapasitet er til hinder for ønsket elektrifisering, samfunns- og næringsutvikling.

Bygging av lokalt distribusjonsnett for å dekke behovet til ordinære kunder er normalt ikke veldig tid- og prosesskrevende. Men for større etableringer og elektrifisering av transportknutepunkt med store effektbehov der nettselskapene må investere i regionalt distribusjonsnett, kan det ta inntil 5 år før nettkapasiteten er på plass. Er det begrensninger i sentralnettet, noe som allerede skaper utfordringer for Bergensregionen, kan ledetiden være på 10 år og mer.

Omstillingen til et lavutslippssamfunn er gitt tidsfrister (2030 og 2050) uttrykt av Stortinget i form av både stortingsvedtak og i Klimaloven. Som nettselskaper ønsker vi å bidra til at vi når disse målene. Vår bekymring er at målene om mer grønn verdiskaping og kutt i klimagassutslippene ikke nås dersom problemstillingene ikke gripes an i en felles strategi med nasjonal forankring. Omstillingen som er nødvendig for å gjennomføre elektrifisereringen er sektorovergripende. Det er derfor behov for en helhetlig og koordinert elektrifiseringsstrategi for å sikre en tidsriktig og kostnadseffektiv realisering. Utfordringsbildet er stort og krevende, og vi som nettselskaper sitter ikke på løsningen alene.

Noen viktige problemstillinger som bør inkluderes og drøftes i en elektrifiseringsstrategi er:

  • Hvordan unngå at manglende nettkapasitet blir til hinder for å nå etablerte klima- og verdiskapingsmål?
  • Er dagens rammevilkår og regulering av nettselskapene riktig skrudd sammen for å realisere tilstrekkelig nettkapasitet for en rask og landsdekkende elektrifisering?
  • Hvordan utnytte fellesskapets eksisterende forsyningskapasitet og nettinfrastruktur best mulig gjennom prising av nett, ny teknologi og nye løsninger?
  • Det skal bygges og utvikles mye nytt strømnett fremover, hvordan sikre at finansieringen av strømnettet har bred legitimitet blant nettkundene og i samfunnet for øvrig? Den høye elavgiften aktualiserer problemstillingen.
  • Grensedragninger mellom marked og monopol: Hvordan best utnytte nettselskapenes kompetanse og nøytrale rolle til å finne samfunnsøkonomisk gode løsninger på elektrifiseringen og det grønne skiftet?
  • Bærekraftig nettutbygging: Nettselskapene risikerer i dag å bli straffet økonomisk av myndighetene for å gjøre bærekraftige valg når vi bygger nett til elektrifisering. Vi foreslår derfor at vi sammen med myndighetene ser på målekriterier for bærekraftig elektrifisering, og bygger disse inn i den økonomiske reguleringen av nettselskapene.

Regjeringen har varslet at den våren 2021 skal legge frem en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske naturressurser. Dette er svært positivt, og vårt råd er at meldingen bør bære bud om en nasjonal strategi for elektrifiseringen.

Til 2030 skal vi ha kommet langt med å realisere de offensive klima- og verdiskapingsmålene som er satt. Med en god og felles strategi for gjennomføringen øker vi sjansen for å lykkes.

Jan Erik Eldor

- Nettselskapene risikerer i dag å bli straffet økonomisk av myndighetene for å gjøre bærekraftige valg når vi bygger nett til elektrifisering, sier Jan Erik Eldor.

Publisert 12.02.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her