Velkommen til Agder Energi Nett.

Omlegging til en framtidsrettet nettleie

Elektrifisering av samfunnet krever smartere bruk av strømnettet for å holde nettleien lavest mulig for kundene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå lagt frem forslag til ny prismodell for nettleien som skal innføres innen utgangen av 2027. Agder Energi Nett støtter omlegging av nettleien, og har startet arbeidet med å se på hvilken modell som passer best for kundene på Agder.

– For å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre, må vi premiere strømkunder som jevner ut forbruket sitt gjennom døgnet, uten at det skal gå ut over komfort eller sikkerhet. Det gjør at vi kan redusere investeringene i nettet og dermed unngå unødvendig økning i nettleien for alle strømkunder. Derfor er det bra at NVE nå har kommet med et forslag til ny prismodell for nettleien, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

Beregninger fra NVE viser at det kan være hele 11 milliarder kroner å spare bare på smartere lading av elbiler enn i dag. Dette er gevinster som vil komme alle strømkundene til gode. Nettselskapene vil ikke øke sine inntekter som følge av omleggingen. 

Foreslår tre modeller
NVE legger opp til at nettselskapene skal ha stor grad av frihet til å velge den modellen som passer best for deres kunder. NVE anbefaler tre hovedmodeller som alle har det til felles at effekt (samtidig strømbruk) vektlegges sterkere enn i dag:

Abonnert effekt: Kunden betaler et månedlig fastledd for tilgang til en viss kapasitet i nettet, altså en øvre grense for hvor mye strøm som forventes brukt samtidig. Ved bruk av strøm over denne grensen, betales en høyere pris per kilowattime.

Målt effekt: Kunden betaler i tillegg til fastledd og energiledd også for et effektledd. Dette beregnes ved å måle timen med maksimalt effektuttak hver dag, og regne et gjennomsnitt for måneden.

Sikringsbasert nettleie: Likner på abonnert effekt, forskjellen er at kunden får en fysisk begrensing på hvor mye kapasitet som kan brukes samtidig gjennom størrelsen på hovedsikringen.

Liten forskjell på regningen
– Modellene som NVE foreslår vil gjøre det rimeligere å bruke nettet når det er god kapasitet, og litt dyrere når det er "rushtid". Folk flest – det vil si 90 prosent av kundene – vil sannsynligvis ikke merke noen forskjell på strømregningen. Alle skal fortsatt kunne dusje og lage middag når de ønsker det. Men vi trenger ikke lade elbilen samtidig som vi koker poteter og vasker klær, sier Jan Erik Eldor.

– I Agder Energi Nett er vi opptatt av at endringene må gi de ønskede besparelsene i strømnettet og oppleves rettferdig, uten at det blir mer komplisert å være strømkunde. I 2019 foretok vi en justering av fastleddet og energileddet i nettleien, og nå i 2020 har vi satt i gang et pilotprosjekt for å se hvordan innføringen av et effektledd i nettleien vil slå ut for et utvalg av våre kunder. Det er viktig at vi bygger kompetanse og skaffer oss reell erfaring for bedre å forstå muligheter og begrensninger med effekttariffer, sier Jan Erik Eldor, som legger til at nettselskapet har frist til 4. mai til å gi innspill på forslaget til NVE.

Les mer om ny nettleiestruktur og smarte strømbruk her.

Publisert 10.02.2020