Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Rask nettutbygging er en forutsetning for grønt industriløft

Rask nettutbygging er en forutsetning for grønt industriløft

Nylig la regjeringen fram sitt veikart «Grønt industriløft». Målet er å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant. Jeg frykter at det uten en vesentlig raskere og bedre utbygging av strømnettet vil bli umulig å nå både industri- og klimapolitiske mål i tide.

Regjeringen peker i industriløftet på syv satsningsområder: havvind, batterier, hydrogen, C02-håndtering, skog, maritim industri, prosessnæringen. Regjeringens ambisjoner er store: Det neste tiåret skal Norge mer enn halvere sine klimagassutslipp, og industrien blir er en viktig drivkraft for å ta Norge inn i lavutslippssamfunnet. 100 tiltak er lagt frem for å styrke grønn industri i hele landet. Målet er å få fortgang på store grønne industriprosjekter i både eksisterende og nye næringer, slik at vi sikrer verdiskaping og velferd for framtida.

En uke før regjeringens veikart for Grønt industriløft ble presentert, la regjeringens strømnettutvalg frem sin rapport for Olje- og energidepartementet: NOU 2022: 6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» på høring. Utgangspunktet for Strømnettutvalgets arbeid har vært at vi står overfor en storstilt elektrifisering av samfunnet, og overgangen til fornybar strøm på stadig nye områder er forutsetningen for å redusere klimagassutslipp.

Ny grønn industriutvikling og kutt i klimagassutslipp er vel og bra, men vi får ikke til industrivekst eller reduksjon i klimagassutslipp uten nettilknytning. Nok strømnett er en forutsetning for å lykkes, og tiltakene som kreves må skje raskt.

Selv med en rekke utredninger om utviklingen i strømnettet, ser vi at utviklingen skjer betydelig raskere enn ventet. På Agder betyr dette at vi nå ser at en dobling av effekten slår til i 2024 – 2025. I praksis betyr det at den kapasiteten vi har brukt 100 år på å bygge opp, nå skal dobles på få år! Denne raske utviklingen bidrar til at effektbehovet allerede sprenger dagens kapasitet i nettet. Det er derfor behov for rask utbygging av mer kapasitet i strømnettet for å imøtekomme behovet.

I dag er det tidkrevende å bygge ut strømnett. Omfattende konsesjonsprosesser og lang saksbehandlingstid gjør at bygging av nye linjer kan ta fra fire til åtte år. Det betyr i praksis at Agder Energi Nett fort kommer i en situasjon der det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte til nye større kunder før nytt nett er bygget ut. Dette kan potensielt sette flere av landsdelens elektrifiseringstiltak på vent, og være til hinder for nye industrietableringer. Vi trenger derfor raske avklaringer knyttet til rammevilkår og finansiering.

I forkant av Strømnettutvalgets rapport var forventningene store fra nettselskapene. En viktig oppgave for utvalget var å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.

Strømnettutvalget har mange gode enkeltforslag, men tar likevel ikke godt nok inn over seg at det haster med raskere prosesser for å nå vedtatte klimamål og skape nye næringsmuligheter. Det må tas tydeligere grep for å få raskere og bedre nettutvikling, og det trengs en bedre samhandling mellom politikkområdene!

Det er bare åtte år til 2030, og når strømnettutvalget godtar at det skal være 6 - 8 års ledetid for utbygging av regionalnett, så er det det samme som å si at vi ikke kommer til å nå klimamålene for 2030. Og når olje- og energiministeren ber nettselskapene sortere køen av ny industri som vil ha nettilknytning etter modenhet, hjelper det lite når kapasiteten i strømnettet er sprengt og modne prosjekter står i kø.

Skal ambisiøse politiske mål om både grønt industriløft og klimagassutslipp nås, er det avgjørende at forslagene følges av politikk der man tar dette fra retningsvalg til konkrete tiltak.

Strømnettutvalgets rapport inneholder mange ord, men har et begrenset antall konkrete tiltak som vil løse hovedutfordringene med den tiden vi har til rådighet. Det er få større nye gjennomgripende tiltak for finansiering av nettutviklingen, eller synliggjøring av behov for videreutvikling av modellen for nettselskapenes inntektsrammeregulering. Flere av forslagene til tiltak er ellers aktiviteter som nettselskapene allerede jobber med i dag, og som representerer lite nytt. Vi må få dramatiske endringer på tiltakssiden som også følges opp med en finansieringsplan. Det dreier seg om Norges klimaforpliktelser og Norges konkurranseevne innen ny grønn industriutvikling. Uten tydelige grep for raskere og bedre nettutvikling blir det umulig å nå vedtatte klimamål og å skape nye næringer og arbeidsplasser.

Skal Agder Energi Nett kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og legge til rette både for ny grønn industriutvikling og bidra til reduserte klimagassutslipp i vår landsdel, trenger vi tydeligere politiske virkemidler som gir resultater raskt. Vi må begynne med nettutbyggingen nå, og det må være politisk vilje til  å være med å finansiere nettutbyggingen slik at vi kan ligge i forkant av utviklingen.

På Agder er det en reell risiko for at samfunnsutviklingen stopper opp på grunn av manglende nettkapasitet, fordi vi for eksempel ikke kan gi tilknytning til infrastruktur som veiutbygging eller får nye industrietableringer når kunden ønsker det.

Strømnettutvalgets NOU-rapport er nå sendt ut på høring. Selv om rapporten har mange gode forslag, savnes nye konkrete tiltak som monner. Vi håper den videre behandlingen av rapporten raskt kan gi de nødvendige virkemidler, slik at politiske ambisiøse mål og ambisjoner ikke bare blir store ord, men noe som er realistisk å få til fordi det vises vilje og evne.

Jan Erik Eldor
Administrerende direktør
Agder Energi Nett

Publisert 04.07.2022

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her