Velkommen til Agder Energi Nett.

Reduksjon og endringer i nettleien

Agder Energi Nett reduserer nettleien med ca 5 % og innfører ny struktur på nettleien fra 1. april 2019. For en privatkunde med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh medfører endringen en prisreduksjon på ca 13 %. Det tilsvarer 131 kroner i måneden.

Strømfakturaen består av tre deler; offentlige avgifter til staten, kraftprisen til strømleverandøren og nettleien til nettselskapet. Nettleien består av et fastledd, et energiledd og eventuelt et effektledd.

Om endringen
Energileddet, som betales per kilowattime, reduseres med 12,50 øre for alle privatkunder. Fastleddet som tidligere var likt for alle, får nå fem kundegrupper; Mini, Ordinær, Ekstra, Ekstra Fritid og Ordinær Fritid. Gruppen Mini får uendret fastledd. De øvrige gruppene får en økning fra 77,50 – 587,50 kroner i måneden. Det gjøres ingen endring i effektleddet.

Hvorfor endres nettleien?
Nettleien brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. Det koster nesten det samme å drifte strømnettet om det fraktes mye eller lite strøm. 

Den reduserte prisen på energileddet vil jevne ut prisøkningen for de fleste kundene som får høyere fastledd. Store kundegrupper, som ordinære husholdningskunder, får en reduksjon, mens fritidsboliger får en økning. Felles for alle kundegrupper er at det blir en jevnere og mer forutsigbar nettleie gjennom hele året. Endringen gjøres i tråd med føringer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er en mer kostnadsriktig måte å fordele nettleien på.

Det er NVE som hvert år fastsetter inntektsrammene for nettselskapene.

Nettleiebrosjyre privatkunder

Nettleiebrosjyre bedriftskunder

 


Tabelloversikten viser hvor mye endringen utgjør for de ulike kundegruppene:

Publisert 28.02.2019