Velkommen til Agder Energi Nett.

Rydding av busker og trær langs lavspentledninger

Har du strømledninger i hagen din? Da må du passe på at de har god avstand til vegetasjon.

For å sikre strømforsyningen er det viktig å sørge for at vegetasjon (trær, busker og hekker) ikke vokser for nært inntil våre strømledninger. I tillegg er det viktig å påse at vegetasjon ikke hindrer tilgang til anlegg som nettstasjoner og kabelskap.

Strømledninger på din eiendom
Lavspentledningene frakter strømmen helt inn til ditt hus. De fleste lavspentledningene er sorte og består av ledninger som er tvinnet sammen slik at de ser ut som en` ledning (bilde 1). Noen områder har en eldre type ledninger som vist på bilde 2. Uisolerte ledninger er farlige å berøre

Hva bør du gjøre selv?
I private hager er det fint at du selv holder vegetasjonen minst 0,5 -1. meter borte fra lavspentledningene (ledninger som frakter strømmen inn til ditt hus). Spesielt lurt er det at du selv kutter og steller prydbusker og frukttrær. Våre skogentreprenører vil kanskje ikke klippe/rydde like skånsomt som deg. Husk å holde god avstand til strømledningene, slik at det ikke er fare for å komme for nær med stiger eller annet utstyr.Isolerte ledninger

Bilde 1: Isolerte ledninger

 

Uisolerte ledninger
Hvis du har vegetasjon som er nærmere uisolerte ledninger (bilde 2) enn 0,5 meter på din eiendom, anbefaler vi at du venter til en av våre skogsentreprenører kommer og kutter bort vegetasjonen.

uisolerte ledninger

Bilde 2: Uisolerte ledninger

Planting av trær, hekker o.l.
Vi anbefaler alle som har strømlinjer på eiendommen sin å planlegge godt og tenke framover når trær, busker og hekker plantes. Master, kabelskap og andre anlegg må holdes fri for busker, trær og hekker. Trær og planter som kan vokse seg store med tiden, må plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med våre strømledninger eller andre strømførende anlegg. 

Våre montører må komme lett til når de skal rette feil ved strømbrudd eller utføre vedlikehold på strømledninger, nettstasjoner (bilde 3) og strømskap. Dersom det plantes under våre strømlinjer og grunneiere selv ikke holder vegetasjonen lav nok må vi beskjære eller fjerne den helt.

Hvis du selv feller trær på egen eiendom, så husk at du er ansvarlig for at arbeidet utføres slik at det ikke kan være til skade for våre linjer og vurder din egen sikkerhet.

Avstandskrav mellom vegetasjon og lavspentledninger
Det er et krav at det alltid skal være minimum 0,5 meter mellom strømførende ledninger og vegetasjon. Der det er uisolerte ledninger skal det ryddes på en slik måte at det ikke er mulig å klatre i trærne og komme i kontakt med ledningene.

Våre entreprenører rydder vanligvis slik at vegetasjon er rundt 1-2,5 meter fra strømførende ledninger på sidene og at det i størst mulig grad ikke er vegetasjon under ledningene.

Planter som vokser rundt strømskap og nettstasjoner beskjæres tilsvarende. Klatreplanter som f.eks. eføy og klematis, kan vokse inn gjennom ventiler og åpninger, og blir derfor systematisk fjernet fra bygninger som tilhører Agder Energi Nett.

Rydding av vegetasjon rundt lavspentnettet er hjemlet i inngåtte avtaler og nettselskapets standard tilknytningsvilkår. Standard avtale for nettleie og tilknytning gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommer for drift og vedlikehold av strømlinjer, nettstasjoner, strømskap osv.

Rydding av hogstavfall
Det er grunneier som eier greiner, kvist og virke. Våre skogentreprenører vil derfor rutinemessig legge dette igjen på eiendommen. Noen av våre skogentreprenører tilbyr bortkjøring mot betaling. Utførelse av oppdrag og betaling er da et anliggende mellom deg som kunde og dette skogentreprenøren.

Varsling
Vi forsøker å varsle før vi utfører arbeid i din private hage. Er du ikke til stede, utfører vi kun nødvendig arbeid med kvisting.

Kabelskap

Kabelskap

 

Publisert 16.04.2020