Velkommen til Agder Energi Nett.

Sikrere betjening av nettet

Etter at nye sikkerhetskrav ble innført, er rundt 900 nettanlegg i Agder bygget om. Det har gitt tryggere arbeidsforhold for montørene ved vedlikehold og feilretting.
Lavspentsikringen her på Hagen er flyttet ned på bakkenivå, forklarer driftsingeniør Terje Thorbjørnsen i Agder Energi Nett. Transformatoren sitter fortsatt oppe i masta, men betjenes fra bakken.

I 2006 kom nye forskrifter for arbeid på trafostasjoner i master. Endringen innebærer at det ikke lenger er tillatt med betjeningsplattformer knyttet til trafoer i toppen av mastene. Enten måtte plattformen fjernes og betjeningen skje fra bakken, eller hele transformatoren måtte flyttes ned på bakken. Sikkerhetskravet gjaldt nye anlegg, men forskriften fikk også tilbakevirkende kraft. Dermed måtte hele Nett-Norge bygge om sine masteanlegg innen ti år. 

Fremtidsrettet
Agder Energi Nett har nylig meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at jobben er gjort innen fristen ved årsskiftet. Total prislapp er rundt 300 millioner kroner.

- Forskriftsendringen og ombyggingene er fornuftig ut fra et HMS-perspektiv. Vi har vurdert hvordan vi kunne benytte anledningen til å fornye våre anlegg på en fremtidsrettet måte, sier Jon Eilif Trohjell, seksjonsleder Nettdrift i Agder Energi Nett.     

- Den beste løsningen har utvilsomt vært å flytte trafoen ned på bakken i en nettkiosk, men det er også dyrest. Derfor har vi i noen tilfelle valgt å beholde masteløsningen, men med betjening fra bakken med stenger, sier Trohjell. 

Anleggets alder, antall kunder i lavspentkretsen og forventet utvikling på kundesiden har spilt inn i vurderingen av hvilken løsning som er valgt. Grovt regnet er en tredjedel av anleggene beholdt i mastene. Resten er flyttet ned i en nettkiosk. 

Mer robust
- I og med at programmet har medført utskifting av en del eldre anlegg, er det ikke tvil om at vi også har fått et mer robust nett. Det kommer både oss og kundene til gode, sier Trohjell.

Ved de fleste ombyggingene er transformatoren som her
på Tutlamoen i Kristiansand flyttet ned på bakken. Høyspent strøm føres i
kabelen til høyre ned i bakken og inn i nettstasjonen der sikringene ligger.
Deretter går strømmen opp i masta til venstre. Døren er for anledningen åpnet
inn til høyspentdelen.  Lavspentdelen ligger på baksiden av
nettstasjonen

I en del tilfelle, som her på Skråstad, er transformatoren beholdt oppe i masta, men betjenes fra bakken.

 

 

Publisert 12.02.2016