Velkommen til Agder Energi Nett.

Utredning av småkrafttilknytning

Agder Energi Nett AS inviterer utbyggere av kraftverk i Sirdal kommune sør for Handeland, Kvinesdal kommune nord for Netland og Flekkefjord kommune nord for Flekkefjord sentrum til å delta i utredningsarbeid for å finne en nettløsning som muliggjør tilknytning av ny produksjon til distribusjonsnettet.

Utredningen er aktuell for utbyggere av kraftverk med ønsket tilknytningspunkt innenfor grense i kartet nederst i saken.

Utbyggere som ønsker å få utredet tilknytning av sitt kraftverk må melde seg på utredningen ved å sende signert utredningsavtale til Agder Energi Nett AS. I utredningsavtalen skal felter merket gult fylles ut av utbygger før den signeres.

Avtale om økonomisk forpliktelse ved utredning

Signert avtale sendes til:
Agder Energi Nett, Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal

Påmeldingsfrist: 15. august 2015

Dersom det ikke er søkt nett-tilknytning for det aktuelle kraftverket forutsettes det at dette gjøres i forbindelse med inngåelse av utredningsavtalen. Skjema for forespørsel om tilknytning finner du her.

Når påmeldingsfristen er utløpt vil Agder Energi Nett signere alle utredningsavtalene og informere utbyggere om hvor mange MW som er avtalt utredet.

Utredningskostnadene er estimert til 10 000,- per MW installert effekt.

Nettselskapet har innenfor rammene av energiloven § 3-4 plikt til å knytte nye anlegg for produksjon av elektrisk energi til nettet innenfor sin områdekonsesjon.

Gjennom inngåelse av Utredningsavtalen bekrefter nettselskapet at innmatingskunden gjennom utredning vil bli tilbudt tilknytning for sitt kraftverk, tilsvarende den effekt som er angitt i utredningsavtalen, og et anleggsbidrag for en forholdsmessig del av kostnadene ved å forsterke radielt fellesanlegg samt et angitt tilknytningspunkt. I tillegg kommer anleggsbidrag for kostnader i forbindelse med vern og fjernstyring/overvåking.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rolf Håkan Josefsen

 

Publisert 01.06.2015