Velkommen til Agder Energi Nett.

Flytting

Fra 01. februar 2019 er det nye regler for bestilling og oppsigelse av strøm/nettleie.

Årsaken til endringen er innføring av Elhub, som er en nøytral datahub som håndterer alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet (Les mer om elhub her)Videre skal Elhub bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS).

Hva betyr dette for deg som kunde?
Innføringen av Elhub har bidratt til å definere et tydeligere skille på hvordan oppgaver skal fordeles mellom strømleverandører og nettselskap.

Du må derfor ta kontakt med din strømleverandør når du skal melde flytting, bestille eller si opp strømavtale og nettleiavtale.
Her finner du informasjon om valg av strømleverandør.

Elhub sørger for videre informasjonsutveksling mot nettselskapet.

Ved innflytting inngås det automatisk en nettleieavtale mellom deg som nettkunde og Agder Energi Nett etter mottatt melding fra Elhub:
 Energi Norges anbefalte tilknytningsvilkår og nettleievilkår for næringskunder utarbeidet av Energi Norge.

Ved utflytting er du ansvarlig for strømforbruket ditt frem til vi har mottatt opphørsmelding.

Huseier
I de tilfeller hvor Agder Energi Nett ikke mottar ny bestilling av nettleieavtale etter at den gamle er sagt opp, og anlegget heller ikke blir frakoplet og brukes til uttak av elektrisk kraft, vil eier av eiendommen være bruker, og således ansvarlig avtalepart.