Velkommen til Agder Energi Nett.

Kompensasjon ved strømbrudd

Har du opplevd strømbrudd? Da kan du ha krav på kompensasjon.

Alle kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon fra sitt lokale nettselskap. Kundene har krav på kompensasjon selv om avbruddet ikke har medført skader eller tap. I følge forskriften må kunden selv fremme krav om kompensasjon.

Kompensasjonsordningen gjelder ikke for kunder som har avtale om/med utkoblingsklausuler. 

Hvordan fremmer jeg krav om kompensasjon?
Ifølge forskriften må kunden selv fremme krav om kompensasjon. 
Dersom man opplever strømbrudd over 12 timer må krav om kompensasjon fremmes til nettselskapet ved å sende inn et standardskjema.

Skjemaet er tilgengelig på Min side ferdig utfylt med person- og anleggsinformasjon.

Eller du kan benytte vårt åpne skjema:

Skjemaet kan også fås tilsendt ved å kontakte vårt kundesenter på kundesenter.nett@ae.no eller telefon 38607272.

Behandling av kravet
Etter at kravet er fremmet vil Agder Energi Nett kontrollere at kravet er berettiget. Ved kontroll av kravet vil varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Agder Energi Nett først fikk melding om avbruddet eller Agder Energi Nett visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. Når normal strømforsyning er gjenopprettet regnes strømbruddet som opphørt. Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende. 

Det kan være vanskelig å drifte et nettområde med fullstendig oversikt over feilsituasjoner til enhver tid uten tilbakemeldinger fra kundene. Dette vil spesielt gjelde lavspentfeil, som ikke vil berøre hele nettområdet, men bare enkelte kunder. Det er viktig at Agder Energi Nett får melding ved avbrudd slik at feilsøking og feilretting kan starte.  

Hvis Agder Energi Nett har sendt ut sms-varsel om strømstans har vi registrert at det har oppstått strømbrudd. 

Hvordan utbetales kompensasjonen?
Kompensasjonen gis som fratrekk på en av de påfølgende fakturaene etter at kravet er fremmet og godkjent. Dette vil vises i fakturaspesifikasjonen som en egen linje.
Det må påregnes saksbehandlingstid.

For krav som ikke innvilges gis det en egen tilbakemelding.

Tidsfrist
Krav må fremmes senest tre måneder etter at avbruddet fant sted.

Begrensninger
For hytter og fritidsboliger er det begrensninger i hvor stort kompensasjonsbeløp som kan utbetales pr år. Samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie regnes som forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Dersom en kunde har flere målepunkt som er berørt av samme hendelse, begrenses utbetalingen til en utbetaling per hendelse. Det målepunktet som gir høyest kompensasjon legges til grunn.

Satser for utbetaling ved svært langvarig avbruddd:
Kompensasjonsbeløpet som utbetales er avhengig av strømbruddets varighet og er ment å gi en rimelig kompensasjon til kundene for eventuelle ubehag de påføres i forbindelse med avbruddene. Kompensasjonssatsen er den samme for en forbruker som for en næringskunde, og har ingen sammenheng med de kostnadene den enkelte kunden måtte ha ved ikke å ha tilgang på elektrisk kraft. 

  • Kr 600,- for avbrudd over 12 timer.
  • Kr 1400,- for avbrudd over 24 timer
  • Kr 2700,- for avbrudd over 48 timer

For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1300,- for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Reglene om kompensasjon er regulert i Kontrollforskriften kapittel 9A
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har også utarbeidet en veileder til forskriften.