Velkommen til Agder Energi Nett.

DLE - Det lokale eltilsyn

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Det lokale eltilsyn i Agder Energi Nett er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).

Generelt om Det Lokale Eltilsyn (DLE)
• er en del av nettselskapet 
• er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) 
• fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg 
• fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde 
• utfører sitt tilsyn etter instrukser fra DSB og er pålagt å rapportere til DSB om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater

DLE er pålagt å samarbeide med og koordinere sitt tilsyn med andre HMS-etater, f.eks Arbeidstilsynet og Brannvesenet.

Det Lokale Eltilsyn i Agder Energi Netts område
DLE har som mål å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm hos kunder tilkoplet fordelingsnettet.

• Vi gir råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr og informerer om årsaker til brann og ulykker forårsaket av elektrisk strøm 
• Vi foretar stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i private boliger 
• Vi kontrollerer at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr, gjør dette i henhold til lover og forskrifter, og at det utstyr som tilbys, har et akseptabelt sikkerhetsnivå (markedskontroll) 
• Vi kontrollerer at installatører som monterer anlegg, har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre dette på en trygg måte 
• Vi informerer alle typer virksomheter om nødvendigheten av å ta elsikkerhet med i sine interne kontrollrutiner. Dermed bedres sikkerheten for de ansatte, og faren for materielle skader reduseres 
• Vi kontrollerer og følger opp alle institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr i sitt daglige virke. Dermed bedres sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell 
• Vi bistår politiet ved brann- og ulykkesetterforskning 
• Vi informerer skoleungdom om elsikkerhet 
• Årlig gjennomføres rundt 10 000 tilsynskontroller på elektriske anlegg, de fleste i privatboliger.

Kontaktinformasjon:
Magne Håland
DLE@ae.no
Telefon 38 60 77 29

 

Last ned: