Velkommen til Agder Energi Nett.

Elektromagnetiske felt

Magnetfeltets styrke avhenger av hvor mye strøm som går i ledningene – ikke spenningen i ledningene. Feltet kan være større om dagen enn om natten, fordi vi bruker mest strøm på dagtid. Magnetfelt kan måles eller beregnes på grunnlag av strømstyrke og avstand. Magnetfeltet avtar raskt når avstanden til kilden øker.

Vår elektriske hverdag
Elektromagnetiske felt dreier seg ikke bare om ledninger slik vi ser dem, i byer, boligstrøk og i naturen. De er en del av vår elektriske hjemmehverdag. Alle apparater vi omgir oss med, for eksempel barbermaskiner, lysrør, driller, hårtørrere, panelovner og komfyr, har magnetfelt rundt seg. Magnetfeltet vil variere sterkt fra apparat til apparat og styrken avhenger av strømmen  i, og din avstand til apparatet. Men felles for dem alle er at de ved normal bruk ikke representerer noen helserisiko.

Elektromagnetiske felt og helse
Ingen vet sikkert om det er sammenheng mellom elektromagnetiske felt og sykdom. Til tross for forskning gjennom mange år er forskerne fortsatt i tvil om magnetfelt kan føre til sykdom, i første rekke kreft.

Elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg
Landets nettselskap får ofte spørsmål om det å bo, arbeide eller oppholde seg under eller nær en kraftledning kan være skadelig. Det magnetiske feltet rundt kraftledninger er langt svakere enn de felt man kan komme i kontakt med i dagliglivet, ved bruk av ulike elektriske apparater i hjemmet. Magnetfeltet er størst midt under ledningen og midt i spennet mellom to master, der ledningen normalt henger lavest.

Ved bygging av nye anlegg eller ombygging av eksisterende, opplever Agder Energi Nett at beboerne nær anleggene er opptatt av elektromagnetiske felt. Mange er bekymret for mulige helseskadelige virkninger. Ut fra dagens kunnskap er det ikke grunnlag for å flytte eller kable eksisterende kraftledninger på grunn av magnetfelt. Dette har myndighetene slått fast. Men ved planlegging av nye kraftledninger heter det at man bør ”søke å unngå nærføring til boliger, barnehager, skoler m.v.” hvis tiltakene har små kostnader og ellers ikke medfører andre ulemper av betydning.

Beregning av elektromagnetiske felt
Agder Energi Nett svarer på spørsmål om feltnivå ved bygninger eller områder med langvarig opphold nær selskapets nettanlegg. Normalt utføres en beregning av magnetfelt ut i nettanleggets forventede gjennomsnittlige strømbelastning i løpet av året. Agder Energi Nett henviser til Statens strålevern for vurdering av beregningsresultatene.

For mer detaljert informasjon se Statens strålevern