Velkommen til Agder Energi Nett.

Anskaffelser i Agder Energi Nett

Agder Energi Nett kjøper årlig inn varer og tjenester for betydelige beløp. Alle innkjøp skjer i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

Målsettingen for alle anskaffelser er å oppfylle kravet til selskapets samfunnsansvar, opprettholde aktivitetsnivået, de vedtatte innkjøpsstrategiene og sikre de beste innovative og bærekraftige løsningene som markedet kan tilby nå og i fremtiden til konkurransedyktige betingelser.

  • Alle anskaffelser skal gjennomføres på en måte som sikrer høy forretningsetisk standard.
  • Alle anskaffelser skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse, være etterprøvbare og dokumenterte.
  • Alle anskaffelser skal vurderes opp mot samlede levetidskostnader og hensynta oppfyllelse av FNs bærekraftmål.

Spørsmål vedrørende innkjøp kan stilles innkjøpsseksjonen via: innkjopaen1@ae.no

Informasjon for leverandører