Velkommen til Agder Energi Nett.

Leveringsplikt

Elektrisitetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskap), og en konkurranseutsatt del (strømleverandør).

Dette betyr at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en strømleverandør. Når kunden inngår avtale med en strømleverandør har de også automatisk inngått nettleieavtale med Agder Energi Nett.

Hva er leveringsplikt?
Nettselskapene plikter å levere strøm til kunder som av en eller annen grunn ikke har en gyldig kontrakt med en ordinær strømleverandør, slik at de fremdeles har et ordnet kundeforhold og får levert strøm. Denne ordningen kalles leveringsplikt , jf. energiloven § 3-3, og er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Leveringsplikt skal være en midlertidig ordning inntil kundene får inngått kontrakt med en strømleverandør.

Bakgrunnen for leveringsplikt er NVEs nøytralitetsregler for nettselskaper (her kan du lese forskriften), og ifølge disse er Agder Energi Nett pliktig til å behandle alle kunder og strømleverandører likt. Vi som nettselskap har derfor ikke lov til å velge leverandør på kundens vegne, selv om kunden har hatt en strømleverandør tidligere, og for eksempel flyttet til ny adresse.

Midlertidig ordning
Prisingen av leveringspliktig strømleveranse fra nettselskapet er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE) de første seks ukene, og skal i denne perioden ikke overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre per kWh i påslag inkl. avgifter. Etter de første seks ukene krever myndighetene at priser og vilkår utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær strømleverandør.  Leveringspliktig strømleveranse fra Agder Energi Nett er derfor dyrt for kunden, og er ment å skulle være en midlertidig ordning inntil kunden får inngått avtale med en strømleverandør.

Dyrt for kunden
Prisen på leveringsplikt hos Agder Energi Nett er satt til spotpris + 6,25 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva de seks første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva etter seks uker. Strøm levert på disse betingelsene etter de første seks ukene vil altså være mye dyrere enn strøm fra en ordinær strømleverandør. Agder Energi Nett sitter likevel ikke igjen med noe overskudd som følge av å ha kunder på leveringsplikt, ettersom disse inntektene går inn i den totale inntektsrammen NVE fastsetter for Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett anbefaler å inngå avtale med en strømleverandør så raskt som mulig.

Midlertidig nedjustering av prisen
Fra 1. desember 2022 innføres en midlertidig prisendring. Det innebærer at påslaget på 6,25 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva som gjelder de første seks ukene også blir gjeldende etter de seks ukene. Prisjusteringen er bestemt av Reguleringsmyndighetene for energi (RME) og er gjeldende frem til 01.07.2023. Årsaken er de unormalt høye kraftprisene. Dette øker risikoen for at kunder med betalingsproblemer blir sagt opp av sine strømleverandører og havner på leveringspliktig kraftleveranse. Prisendringen innføres for at ikke regningen skal bli høyere enn nødvendig for disse kundene.

Hvordan velger man strømleverandør?
Det er kostnadsfritt å velge seg en strømleverandør, og det finnes mange forskjellige strømleverandører å velge mellom.

Her kan du lese om hvordan man velger seg en strømleverandør og hvilke strømleverandører som tilbyr gjennomfakturering av både strøm og nettleie. 

Elsertifikater
Elsertifikater ble innført i Norge 1. januar 2012. Målet med sertifikatene er å stimulere markedet til økt produksjon av fornybar strøm. Ordningen finansieres ved at strømleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. For kunder uten strømleverandør ligger kostnaden innbakt i den leveringspliktige krafttariffen hos Agder Energi Nett.

Se mer informasjon om elsertifikater på www.nve.no

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her