Velkommen til Agder Energi Nett.

Leveringsplikt

Elektrisitetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskap), og en konkurranseutsatt del (strømleverandør). Dette betyr at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en kraftleverandør.

Nettselskapene plikter å levere strøm til kunder som av en eller annen grunn ikke har en gyldig kontrakt med en ordinær strømleverandør, slik at de fremdeles har et ordnet kundeforhold og får levert strøm. Ordningen med leveringsplikt skal være en midlertidig ordning inntil kundene får inngått kontrakt med en strømleverandør. Denne ordningen kalles leveringsplikt , jf. energiloven § 3-3, og er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen for leveringsplikt er NVEs nøytralitetsregler for nettselskaper (her kan du lese forskriften), og ifølge disse er Agder Energi Nett pliktig til å behandle alle kunder og strømleverandører likt.Vi som nettselskap har derfor ikke lov til å velge leverandør på kundens vegne, selv om kunden har hatt en strømleverandør tidligere, og for eksempel flyttet til ny adresse.

Midlertidig ordning
Prisingen av leveringspliktig strømleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE) de første seks ukene, og skal i denne peridoden ikke overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre per kWh i påslag inkl. avgifter. Etter de første seks ukene krever myndighetene at priser og vilkår utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær strømleverandør. Ordningen med leveringsplikt er derfor dyrt for kunden, og er ment å skulle være en midlertidig ordning inntil kunden får inngått avtale med en strømleverandør.

Dyrt for kunden
Prisen på leveringsplikt hos Agder Energi Nett er satt til spotpris + 6,25 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva de seks første ukene, og spotpris + 18,75 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva etter seks uker. Strøm levert på disse betingelsene etter de første seks ukene vil altså være mye dyrere enn strøm fra en ordinær strømleverandør. Agder Energi Nett sitter likevel ikke igjen med noe overskudd som følge av å ha kunder på leveringsplikt, ettersom disse inntektene går inn i den totale inntektsrammen NVE fastsetter for Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett anbefaler at en inngår avtale med en strømleverandør så raskt som mulig.

Hvordan velger man strømleverandør?
Det er kostnadsfritt å velge seg en strømleverandør, og det finnes mange forskjellige strømleverandører å velge mellom.

Her kan du lese om hvordan man velger seg en strømleverandør

Ny elsertifikatordning
Elsertifikater innføres i Norge fra 1. januar 2012. Målet er økt produksjon av fornybar strøm. Ordningen finansieres ved at strømleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. For kunder uten strømleverandør ligger kostnaden innbakt i den leveringspliktige krafttariffen.

Se mer informasjon om ordningen på www.nve.no