Velkommen til Agder Energi Nett.

Skogrydding

Vi øker ryddingen rundt kraftlinjene, slik at vi står rustet mot et klima i endring.

Agder Energi Nett rydder hele året vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledningene. Arbeidet gjøres i de såkalte ryddebeltene langs strømlinjenettet hvor Agder Energi Nett har rettigheter til å rydde skog. Dette utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Klimaet har de siste årene blitt mer krevende, og uvær treffer oss stadig oftere enn før. Agder Energi Netts ansvar er å redusere konsekvensene når strømbrudd skjer. Det er svært sjeldent at avbrudd i strømforsyningen skyldes skog som står i ryddebeltet. Vi har de siste vintrene hatt store snøfall som har ført til at tre utenfor ryddebeltet har bøyd seg inn i ryddebeltet og kommet i kontakt med høyspentlinjene og forårsaket strømbrudd. Rydding av trær utenfor ryddebeltet må gjøres i samarbeide med de som eier skogen. Vi har derfor et omfattende samarbeid med skognæringen for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner slik at forsyningssikkerheten til kundene økes. 

Agder Energi Nett har økt satsingen på skogtiltak utenfor ryddebeltet betydelig. I de nærmeste årene vil vi bruke opp mot 50 millioner kroner årlig på skogrydding. Vi vil også samarbeide tett med skogeiere for å få hogd mere skog langs linjene i forbindelse med ordinær skogdrift. 

Les også: Trefelling nær linja

Tips og råd
Unngå beplantning nær linjer og anlegg. Når du planlegger eller planter nytt i hagen din, må du ta hensyn til kraftledninger som krysser over.

* Det beste er om du holder sonen under linjer eller nær våre anlegg fri for busker, trær og hekker. 
* Områdene rundt kabelskap, nettstasjoner og stolper må også holdes ryddig slik at nødvendig adgang ikke hindres. 
* Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil vokse slik at de kommer i konflikt med strømnettet.

 Vi gjør oppmerksom på at nettselskapenes standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale gir netteier nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger. Her kan du lese mer om vilkårene.