Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleie

Hva er nettleie?
Når du bruker strøm må du betale for to produkter: Du betaler èn kraftpris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren din. I tillegg betaler du nettleie til ditt lokale nettselskap for transport av strømmen. Alle som bor i Aust- og Vest-Agder betaler nettleie til Agder Energi Nett AS.

Hva går nettleien til?
Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte, og brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. I tillegg går en vesentlig del av nettleien til merverdiavgift og to andre offentlige avgifter: Forbruksavgift og innbetaling til energifondet (Enova). Det koster nesten det samme å drive nettet uansett om det fraktes mye eller lite strøm.

Betaler jeg nettleie ut fra forbruk?
Nettleien er fordelt på et årlig fastbeløp samt et energiledd, som er det beløpet du betaler per kWh du bruker.

Kan Agder Energi Nett bestemme nettleien selv?
Myndighetene fastsetter rammen for den totale inntekten, Men Agder Energi Nett bestemmer selv nivået og fordelingen mellom fastbeløp og energiledd. Nettleien regnes derfor ut i tre steg:

1. Myndighetene fastsetter hvor stor inntekt et nettselskap kan ha. 
2. Selskapet anslår hvor mange kWh kundene vil bruke i året som kommer. 
3. Ut fra det regner man ut hvor stor nettleien blir per kWh og fastbeløp.

 Hvilke forhold kan føre til økt nettleie?
Forhold som kan føre til økt nettleie:

• Økt behov for investeringer og fornyelse av nettet 
• Økt behov for vedlikehold 
• Økte offentlige avgifter 
• Økt rentenivå i samfunnet som gjør at kravene til avkastning øker 
• Økte investeringer eller kostnader i sentralnettet (Statnett)

Fører lave strømpriser til økt nettleie?
Det er ingen direkte sammenheng mellom strømpris og nettleie. Nettselskapene kan ikke sette opp nettleien for å kompensere for at produsentene eller kraftleverandørene får reduserte inntekter ved at markedsprisen på strøm går ned. Beregningen av nettleien er strengt regulert

Hvorfor har nettselskapene monopol?
Strømnettet er et naturlig monopol fordi det ikke gir mening å bygge to ledningsnett til det samme huset. Derfor er nettselskapene regulert. Nettselskapene drifter, vedlikeholder og utvikler nettet i hvert sitt geografiske område. Nettleien varierer mellom de ulike nettselskapene.Årsaken er at naturgitte forhold gir selskapene ulike kostnader. 
Agder Energi Nett eier strømnettet på Agder.

Kakediagrammet viser fordeling mellom kraft, nettleie og offentlige avgifter for en gjennomsnittlig strømkunde på Sørlandet i 2020:

 

Aktuelle lenker: