Velkommen til Agder Energi Nett.

Nøytralitet

Energibransjen har i løpet av de siste årene foretatt store omstruktureringer for å tilpasse seg energilovens målsettinger. En av forutsetningene for å nå målet om et effektivt kraftmarked, er et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet. Det innebærer at nettfunksjonen ikke skal påvirke konkurranseforholdene mellom de ulike strømleverandørene i markedet. Netteiers grad av selskapsmessig eller eiermessig integrasjon med en eller flere strømtleverandører skal ikke gi grunnlag for særordninger som påvirker kundens valg av leverandør.

Nettselskapene skal være nøytrale aktører.

Det er krav fra 01.07.2007 fra NVE(Norges Vassdrags- og Energidirektorat) om å lage overvåkningsprogram som beskriver de tiltak som er gjort for å sikre at nøytraliteten overholdes.

Det er også krav om å utarbeide en årlig rapport som skal beskrive de tiltak som er truffet, samt resultatene av disse. Kravet gjelder for nettselskap med over 100.000 nettkunder, samt systemansvarlig nettselskap, gitt at de er en del av en vertikalt integrert virksomhet.

Agder Energi Nett har 201 500 kunder og er et datterselskap i Agder Energi-konsernet. Vi kommer dermed inn under NVEs krav om å utarbeide nøytralitetsprogram og årlig rapport.

Aktuelle lenker:
"Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av tjenester"

Last ned: