Velkommen til Agder Energi Nett.

Tidligere prosjekter

Vår samfunnsoppgave er å drifte og vedlikeholde strømnettet, slik at strømmen våre kunder kjøper blir transportert hjem. Agder Energi Nett har hele tiden pågående prosjekter for å opprettholde leveringskvaliteten. Her er noen av våre tidligere prosjekter.
Brytere og kabler

Etter det store snøfallet vinteren 2018 har Agder Energi Nett gjort en grundig evaluering. En del av dette arbeidet har også hatt fokus på hvordan luftlinjene kan gjøres mindre sårbare. Det er lagt en langsiktig plan for tiltak i nettet frem mot 2027 med hele 42 prioriterte områder i 25 kommuner på Agder. 58 nye fjernstyrte brytere skal på plass. Det samme skal 22 effektbrytere og 60 km med nye kabler.  I tillegg kommer gjennomgang av 180 km med småtversnittlinjer i Vest-Agder. Les mer her.

Byglandsfjord-Kroknes

Kabling av strekket Byglandsfjord - Kroknes
I etterkant av det store snøfallet vinteren 2018 ble et linjestrekk i Bygland markert ut som særdeles utfordrende å feilrette. På bakgrunn av dette, samt stor HMS-risiko ved arbeider i området på grunn av skråterreng, har Agder Energi Nett besluttet å legge dette linjestrekket i kabel i Byglandsfjorden. Strekket er ca. 3,5 km langt, og er en del av Evje - Setesdal 1 linjen som nevnt over. Når dette er kablet vil Agder Energi Nett ha oppgradert ca. 26 km av 30 km linje mellom Evje og Bygland.

Evje-Setesdal

Oppgradering av Evje - Setesdal 1 linjen
I forbindelse med tilknytning av Søråni kraftverk (7 MW) har Agder Energi Nett måtte oppgradere ca. 23 km av linjen mellom Evje og Bygland. Totalt sett er linjestrekket mellom Evje og Bygland ca. 30 km, slik at oppgraderingen i praksis medfører en helt ny linje der det byttes ut stolper, strømførende tråd, traverser osv. Agder Energi Nett har i denne forbindelse også økt ryddebeltet for linjen fra 10 meter til 16 meter. Tidsmessig ble linjeprosjektet påbegynt høst 2018 og skal ferdigstilles før jul 2019.

Hannevika-Elkem

Ny kabel fra Hannevika til Elkem
Agder Energi Nett har bygget nytt kabelanlegg for forsyning av Elkem Fiskå. Kabelanlegget er på ca1,3 km, og vil erstatte dagens 50 kV luftlinje fra Hannevika transformatorstasjon over Kartheia. Det er flere luftlinjer i Vågsbygd, men det er kun denne ene som skal rives. Arbeidet med rivingen starter i begynnelsen av juli, og det er Otera utfører denne jobben for Agder Energi Nett. Tråden på linjen vil bli fjernet, og tremastene bli revet. Videre arbeid med å fjerne betongmastene planlegges gjennomført til høsten. Målet er å fjerne den gamle 50 kV linjen i løpet av 2019.

Høyspentkabel på Hægeland

På strekningen fra Hægeland til Bjelland skal 9,1 km høyspent jordkabel graves ned, mens den gamle luftlinjen skal demonteres.

Det er første gang vi gjennomfører et prosjekt som innebærer graving i så stort omfang i skogsmark og utmark for å erstatte luftlinje med kabel i bakken. Og utfordringen med å grave utenfor allfarvei er flere. Store deler av traseen er fjell som må sprenges bort. Det betyr vi får en betydelig mengde med masseutskiftning, i tillegg til kabelsanden som må fraktes inn langs traseen. Kabeltromlene som veier fra 5 tonn og oppover er også en utfordring i våtmarksområder og ulendt terreng. Prosjektet skal være ferdig høsten 2020.

Effektive skogtiltak

Tilveksten i norske skoger har aldri vært større. Det skaper utfordringer for energiforsyningen. Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å sikre strømforsyningen på Agder, og har satt i gang flere tiltak for å unngå strømutfall ved ekstremvær:

·Laserskanning av høyspentlinjene for å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog.

·På bakgrunn av analyse av skanningen, utføre målrettet linjerydding der det er mest aktuelt.

·Bruk av helikopter til kvisting av trær for å vedlikeholde sikkerhetsavstanden langs høyspentnettet.

·Innføring av tilskuddsordning til grunneiere for å stimulere til økt hogst langs høyspentnettet.

· Hugging av risikotrær utenfor ryddebeltet for å trygge strømforsyningen.

 

Smart strøm

Innen 1. januar 2019 skal alle landets strømkunder ha fått montert nye, smarte strømmålere. Dette er den største moderniseringen av det norske strømnettet på over 100 år. Smart strøm er vår betegnelse på ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Det er Agder Energi Nett som skal bytte ut målerne hos selskapets 190 000 kunder på Agder. Rundt 400 målere byttes nå hver dag. Du kan finne utrullingskart og lese mer om smart strøm her

I forbindelse med at Agder Energi Nett skal bytte ut målerne på Agder, så må en etablere et eget kommunikasjonsnettverk for innsamling av data på Agder.  Dette gjøres ved å installere ett teknisk skap per nettstasjon. Skapet inneholder kommunikasjonssutstyr for innsamling av måleverdier fra kunder, samt instrumentering for måling i nettstasjonen. Montasje av dette skapet krever utkobling av strøm i nettstasjonen, noe som medfører strømavbrudd for alle tilkoblede kunder. Dette avbruddet varer ca 1-2 timer, og aller kunder varsles i forkant. For mer informasjon om pågående og kommende strømstanser, kan du gå inn på strømkartet vårt her.

I sum vil de nye smarte strømmålerne og utstyret i trafoene forbedre leveransekvaliteten og effektivisere driften av strømnettet for Agder Energi Nett, som på sikt vil sikre at nettleien forblir lav også i fremtiden.

 

Honna koblingsstasjon

Honna koblingsstasjon er lokalisert på Honna i Åseral kommune. Anlegget er et gassisolert kompakt koblingsanlegg som knytter regionalnettet til sentralnettet.

Fakta om anlegget:

- Investeringsramme (P50): ca. 50 mill. NOK eks. mva.
-Siemens 110 kV GIS koblingsanlegg 8DN8- 5 felt, dobbel samleskinne og gaffelkobling mot avgangene. Anlegget er tilknyttet linjer mot Smeland, Skjerka og Logna og er forberedt for utvidelse.
- Batterianlegg
- Nødstrømsaggregat
-Stasjonstransformator
- Kontrollanlegg

Settes i drift sommeren 2017.

Kvinesdal koblingsstasjon

Kvinesdal koblingsstasjon er lokalisert ved Hestesprangvannet i Kvinesdal kommune. Anlegget er et gassisolert kompakt koblingsanlegg som knytter regionalnettet til sentralnettet.

Fakta om anlegget:

- Investeringsramme (P50): ca. 40 mill. NOK eks. mva.
- Siemens 110 kV GIS koblingsanlegg 8DN8- 5 felt, dobbel samleskinne og gaffelkobling mot avgangene. Anlegget er tilknyttet linjer mot Øye og Austadvika og er forberedt for utvidelse.
- Batterianlegg
-Nødstrømsaggregat
- Stasjonstransformator
- Kontrollanlegg

Settes i drift sommeren 2018.

Ertsmyra transformatorst.

Ertsmyra transformatorstasjon er lokalisert ved Tonstad i Sirdal kommune. Anlegget inneholder et gassisolert kompakt koblingsanlegg som knytter regionalnettet til sentralnettet, samt to krafttransformatorer som leverer til distribusjonsnettet.

Fakta om anlegget:

- Investeringsramme (P50): ca.100 mill. NOK eks. mva.
- Siemens 110 kV GIS koblingsanlegg 8DN8- 4 felt, dobbel samleskinne og gaffelkobling mot avgangene. Anlegget er planlagt tilknyttet linje mot Finså kraftstasjon og er forberedt for utvidelse, blant annet for Tonstad vindpark.
- Batterianlegg
- Nødstrømsaggregat
- Stasjonstransformator
- 2 stk. 25 MVA krafttransformatorer 132/22 kV.
- 2 stk. 160 A jordspoler 22 kV.
- 22 kV koblingsanlegg, Siemens NxPlusC med dobbel samleskinne og full duplex.
- Kontrollanlegg

Settes i drift høsten 2018.

Eydehavn transformatorst.

Eydehavn transformatorstasjon er lokalisert ved Eydehavn i Arendal kommune. Anlegget inneholder et gassisolert kompakt 60 kV koblingsanlegg, samt en krafttransformatorer som leverer til distribusjonsnettet.

Fakta om anlegget:
- Investeringsramme (P50): ca. 90 mill. NOK eks. mva.
- Siemens 132/60 kV GIS koblingsanlegg 8DN8- 6 felt, dobbel samleskinne og gaffelkobling mot avgangene. Anlegget har avganger mot 60 kV linjene Bjorendal, Bøylefoss, Saint Gobain 1 og 2.
- Batterianlegg
- Stasjonstransformator
- 1 stk. 25 MVA krafttransformatorer 132/22 kV.
- 1 stk. 250 A jordspole 22 kV.
- 22 kV koblingsanlegg, Siemens NxPlusC med dobbel samleskinne og full duplex.
- Kontrollanlegg.
- Satt i drift høsten 2016.

Regionalnettlinje i Åseral

- Agder Energi Nett bygger  totalt 23 km linje i Åseral.
- Det er ca. 20 km luftlinje og 3 km kabel.
- Nå er skogen ryddet på hele strekningen og arbeidet med mastereis og linjestrekking har pågår.
- Fra Skjerka til Honna er det 17 km og linjen bygges hovedsaklig med komposittmaster. Det er en kraftig linje og også relativt solide dimensjoner på mastene her.
- Fra Honna til Smeland er det omkring 3 km og denne strekningen bygges hovedsaklig med tremaster.
-Linjen skal spenningssettes i september 2017.

Øye-Austadvika

Agder Energi Nett bygger ny regionalnettledning på omkring 16 km mellom Kvinesdal og Flekkefjord. Den nye ledningen skal gå fra Øye i Kvinesdal via nye Kvinesdal transformatorstasjon og videre til Austadvika i Flekkefjord.

Det er ca. 15,5 km luftlinje og 0,5 km kabel. Nå er skogen snart ryddet på hele strekningen og arbeidet med fundamentering vil starte sommeren 2017. Linjen er en tradisjonell tremastledning. Linjen planlegges satt i drift høsten 2018.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.