Velkommen til Agder Energi Nett.

Prosjekter

Vår samfunnsoppgave er å drifte og vedlikeholde strømnettet, slik at strømmen våre kunder kjøper blir transportert hjem. Agder Energi Nett har hele tiden pågående prosjekter for å opprettholde leveringskvaliteten. Her er noen av våre prosjekter.
Evje-Setesdal

Oppgradering av Evje - Setesdal 1 linjen
I forbindelse med tilknytning av Søråni kraftverk (7 MW) har Agder Energi Nett måtte oppgradere ca. 23 km av linjen mellom Evje og Bygland. Totalt sett er linjestrekket mellom Evje og Bygland ca. 30 km, slik at oppgraderingen i praksis medfører en helt ny linje der det byttes ut stolper, strømførende tråd, traverser osv. Agder Energi Nett har i denne forbindelse også økt ryddebeltet for linjen fra 10 meter til 16 meter. Tidsmessig ble linjeprosjektet påbegynt høst 2018 og skal ferdigstilles før jul 2019.

Hannevika-Elkem

Ny kabel fra Hannevika til Elkem
Agder Energi Nett har bygget nytt kabelanlegg for forsyning av Elkem Fiskå. Kabelanlegget er på ca1,3 km, og vil erstatte dagens 50 kV luftlinje fra Hannevika transformatorstasjon over Kartheia. Det er flere luftlinjer i Vågsbygd, men det er kun denne ene som skal rives. Arbeidet med rivingen starter i begynnelsen av juli, og det er Otera utfører denne jobben for Agder Energi Nett. Tråden på linjen vil bli fjernet, og tremastene bli revet. Videre arbeid med å fjerne betongmastene planlegges gjennomført til høsten. Målet er å fjerne den gamle 50 kV linjen i løpet av 2019.

Byglandsfjord-Kroknes

Kabling av strekket Byglandsfjord - Kroknes
I etterkant av det store snøfallet vinteren 2018 ble et linjestrekk i Bygland markert ut som særdeles utfordrende å feilrette. På bakgrunn av dette, samt stor HMS-risiko ved arbeider i området på grunn av skråterreng, har Agder Energi Nett besluttet å legge dette linjestrekket i kabel i Byglandsfjorden. Strekket er ca. 3,5 km langt, og er en del av Evje - Setesdal 1 linjen som nevnt over. Når dette er kablet vil Agder Energi Nett ha oppgradert ca. 26 km av 30 km linje mellom Evje og Bygland.

Brytere og kabler

Etter det store snøfallet vinteren 2018 har Agder Energi Nett gjort en grundig evaluering. En del av dette arbeidet har også hatt fokus på hvordan luftlinjene kan gjøres mindre sårbare. Det er lagt en langsiktig plan for tiltak i nettet frem mot 2027 med hele 42 prioriterte områder i 25 kommuner på Agder. 58 nye fjernstyrte brytere skal på plass. Det samme skal 22 effektbrytere og 60 km med nye kabler.  I tillegg kommer gjennomgang av 180 km med småtversnittlinjer i Vest-Agder. Les mer her.

Effektive skogtiltak

Tilveksten i norske skoger har aldri vært større. Det skaper utfordringer for energiforsyningen. Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å sikre strømforsyningen på Agder, og har satt i gang flere tiltak for å unngå strømutfall ved ekstremvær:

·Laserskanning av høyspentlinjene for å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog.

·På bakgrunn av analyse av skanningen, utføre målrettet linjerydding der det er mest aktuelt.

·Bruk av helikopter til kvisting av trær for å vedlikeholde sikkerhetsavstanden langs høyspentnettet.

·Innføring av tilskuddsordning til grunneiere for å stimulere til økt hogst langs høyspentnettet.

· Hugging av risikotrær utenfor ryddebeltet for å trygge strømforsyningen.

 

Høyspentkabel på Hægeland

På strekningen fra Hægeland til Bjelland skal 9,1 km høyspent jordkabel graves ned, mens den gamle luftlinjen skal demonteres.

Det er første gang vi gjennomfører et prosjekt som innebærer graving i så stort omfang i skogsmark og utmark for å erstatte luftlinje med kabel i bakken. Og utfordringen med å grave utenfor allfarvei er flere. Store deler av traseen er fjell som må sprenges bort. Det betyr vi får en betydelig mengde med masseutskiftning, i tillegg til kabelsanden som må fraktes inn langs traseen. Kabeltromlene som veier fra 5 tonn og oppover er også en utfordring i våtmarksområder og ulendt terreng. Prosjektet skal være ferdig høsten 2020.