Velkommen til Agder Energi Nett.

Valg av strømleverandør

Agder Energi Nett sørger for at strømmen som kundene kjøper blir transportert hjem. Vi eier strømnettet, men kundene kan selv velge hvilken strømleverandør de vil kjøpe strømmen fra.

I Norge har vi et fritt kraftmarked. Det betyr at strømkundene kan selv velge hvilken strømleverandør de vil kjøpe strømmen fra. 

Valg av kontrakt hos strømleverandør
De fleste strømleverandørene tilbyr kundene tre ulike produkter:

• Fastpriskontrakt 
En fastpriskontrakt vil sikre strøm til en avtalt pris over en periode på 1-3 år. Denne 
typen kontrakt passer for dem som vil ha en forutsigbar strømpris. Dette kan sammenlignes 
med å binde renten på et lån. 
• Markedspriskontrakt 
En markedspriskontrakt (spotpris) gir en pris lik den løpende prisen i det kortsiktige markedet på kraftbørsen Nord Pool, pluss et påslag. 
• Variabel priskontrakt 
En variabel kontrakt kan sees på som en mellomting mellom fastpris og markedspris. Her vil prisen være fast i en periode, men vil på lengre sikt følge prisvariasjonen i markedet.

Hvordan velge ny strømleverandør
Utfyllende prisinformasjon for alle strømleverandører i hele landet finner du på Forbrukerrådets strømpriskalkulator eller ved å ta direkte kontakt med strømleverandøren.
Telefonnummer og mailadresse finner du i vår oversikt over Strømleverandører hos Agder Energi Nett  Noen strømleverandører har avtale om gjennomfakturering. Da mottar kunden en samlet faktura fra sin strømleverandør, for både strøm og nettleie.
Her kan du lese mer om gjennomfakturering og se hvem som har avtale.

For å skifte strømleverandør trenger du følgende informasjon om ditt kundeforhold til nettselskapet: 
• Målepunkt-ID 
• Fødselsdato/org.nummer 
• Navn og postadresse 
• Anleggs- og fakturaadresse, dersom denne er forskjellig fra postadressen. 
Denne informasjonen finner du på fakturaen, i bekreftelsesbrev om nettleieavtale, eller ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 38 60 72 72 eller mail: kundesenter.nett@ae.no

Så snart du har nødvendig informasjon kan du inngå avtale med en strømleverandør. Strømleverandøren har ansvar for å melde fra til nettselskapet om leverandørskiftet. Det tar en uke fra strømleverandøren har sendt melding til nettselskapet til skiftet er aktivt.

Det er normalt ikke nødvendig å si opp avtalen med din gamle strømleverandør, da dette gjøres ved at nettselskapet sender melding om leverandørskiftet til den gamle strømleverandøren.

For mer informasjon om hvordan markedet fungerer henviser vi til NVE`s forbrukersider

Må jeg lese av strømmåleren?
Det er krav om å rapportere måleravlesning ved skifte av strømleverandør. Det er målerstanden som gir grunnlag for riktig fakturering. Dersom nettselskapet ikke mottar måleravlesning vil leverandørskiftet bli avvist. Her kan du lese om hvordan målerstanden kan rapporteres til oss.

Kan man velge nettleverandør?
Kundene kan ikke velge nettleverandør. Det har sammenheng med at overføringsnettet blir drevet som monopol. Strømkundene på Agder er derfor automatisk nettkunder hos Agder Energi Nett, som eier strømnettet på Agder.

Norges vassdrags- og energidirektorat regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft. Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.