Velkommen til Agder Energi Nett.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er en beskrivelse av hvordan Agder Energi Nett behandler personopplysninger, i tråd med gjeldende retningslinjer og lovverk knyttet til GDPR (General Data Protection Regulation), personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Agder Energi Nett er ansvarlig for behandling av de personopplysninger som gis i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av linjenett og de tjenester som leveres av Agder Energi Nett. Dette gjelder også i de tilfeller der Agder Energi Nett har engasjert tredjepart selskaper til å utføre tjenester på oppdrag for Agder Energi Nett.

Formålet er å ivareta at Agder Energi Nett har riktig informasjon om kunde eller rettighetshaver, slik at vi kan yte de tjenester som ligger i kundeforholdet til Agder Energi Nett eller i forhold til grunneierrettigheter for berørte grunneiere.

Agder Energi Nett følger Norsk Lovgivning, samt de forskrifter som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved innsamling og oppbevaring av de personopplysninger som kreves for å tilby våre tjenester. Disse benyttes i den grad det er et behandlingsbehov, og slettes når dette behov ikke lenger er til stede. 

Agder Energi Nett har ansvar for å levere strøm til alle kunder innenfor vårt geografiske område (Ordningen kalles leveringsplikt jf. energiloven § 3-3, og er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)). Dette innebærer et begrunnet behov for innsamling av relevant kundeinformasjon, men som ikke er avhengig av et samtykke fra kunden. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og distribusjonsnettet på Agder, totalt 22.800 km linjer og kabler, som beskrevet her

Hvilke personopplysninger som innhentes
Det er en rekke opplysninger som kan innhentes, og som benyttes for å ivareta fakturering av forbruk og informasjon om kundeforhold. 

For eksempel: navn, fødselsnummer, kundenummer, fakturanummer, kontaktopplysninger og kontaktpersoner, forbruksinformasjon, kredittvurdering, kundedialog (logg), sensitive personopplysninger, grunneierrettigheter, målerinformasjon. Hvilke opplysninger som benyttes og innhentes vil være avhengig av behandlingsgrunnlaget for hvert kundeforhold. 

I de tilfellene sensitive personopplysninger registreres er dette oppgitte helseopplysninger fra kunde og erfaringsinformasjon knyttet til kunde og kundeforhold. Disse opplysningene er Agder Energi Nett pålagt å innhente for å ivareta sikkerhet for den enkelte kunde, samt de som utfører drift og vedlikehold av kundens tilknytningspunkt.

Hvor hentes opplysningene fra? 
Personopplysningene oppgis av deg som kunde ved etablering av et kundeforhold, og benyttes til fakturering og kundekontakt. Det samles også informasjon knyttet til ditt strømforbruk, samt hvilken strømleverandør du har. Fødselsnummer innhentes fra Folkeregisteret, og grunneierinfo innhentes fra Kartverket. Dersom informasjonen som er mottatt fra kunde er mangelfull, eller dersom denne endres, mottar Agder Energi Nett oppdaterte opplysninger fra bl.a. Folkeregisteret og kundens strømleverandør. 

Det kan også gjennomføres måling og analyse av kundeforhold og forbruk i den hensikt å kunne avdekke irregularitet eller feil som har oppstått i strømnettet eller i kundetilknytningen.

Det mottas også oppdatert informasjon fra tredjepart som jobber på oppdrag for Agder Energi Nett, og installatør engasjert av kunden ved meldepliktig arbeid i kundens elektriske anlegg. Kredittinformasjon kan innhentes ved behov. 

I forbindelse med drift og utvikling av vår nettside lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad. 

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett fra dine tidligere surfeaktiviteter, og som utveksles med nettsider du besøker. Hensikten er å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg som bruker. Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på aenett.no og hvilken nettleser du bruker. Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker aenett.no/minside

Når kan Agder Energi Nett utlevere opplysninger til andre (tredjepart) 
Agder Energi Nett utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)
b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)
c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Agder Energi Nett forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (eksempelvis informasjon om anleggsadresse og kontaktinformasjon ved feilretting på anlegget som er utført av vår leverandør). Når vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Agder Energi Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler. 

Lagring og sikring av opplysninger
Agder Energi Nett lagrer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og ivaretar krav til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. De lagres kun så lenge det er et behandlingsgrunnlag, og et saklig behov. 

Agder Energi Nett har systemer og rutiner som ivaretar at vernet om personopplysninger ivaretas. 

Hvilke rettigheter du har, som beskrevet i Personvernforordningen
En kunde kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som er registrert hos Agder Energi Nett. Det er også mulig å kreve sletting eller korrigering av personopplysninger i tilfeller der det ikke lenger er grunnlag for behandlingen eller hvis opplysningene er feil. Agder Energi Nett vil behandle henvendelsen i tråd med gjeldende lovverk. Evt. henvendelser kan gjøres på eget skjema via innlogging på aenett.no/minside. Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter for hjelp til utfylling av skjemaet for innsynsbegjæring.

Rett til innsyn, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 15
Innsynsretten innebærer å spørre om formålet med, og hvordan vi i Agder Energi Nett behandler opplysningene om deg, og hvilke opplysninger vi har lagret.

Rett til retting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 16.
Dersom du mener at vi i Agder Energi Nett har personopplysninger som ikke er riktige, kan du kreve at disse rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Husk at du selv kan endre på din kontaktinformasjon ved å logge inn på "min side

Rett til sletting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 17.
I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger vi har registrert skal slettes.

Rett til begrensning, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 18
I enkelte tilfeller kan du be Agder Energi Nett om at behandling av dine personopplysninger skal begrenses, evt. i en gitt tidsperiode. Det betyr at vi kan lagre opplysningene, men ikke bruke dem.

Rett til å protestere, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 21.
I noen tilfeller har du anledning til å protestere mot at Agder Energi Nett benytter personopplysninger om deg.

Rettigheter ved automatiserte beslutninger, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 22.
Du har anledning til å protestere dersom vi i AEN benytter dataprogram til å ta helautomatiske beslutninger som har betydning for valg knyttet til ditt kundeforhold.

Rett til dataportabilitet, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 20
Du kan få utlevert personopplysninger og gjenbruke disse, eksempelvis ved bytte av strømleverandør eller flytting til en adresse uten vårt leveringsområde.

Personvernombud i Agder Energi
Det er etablert et eget personvernombud i Agder Energi, som ivaretar saker knyttet til personvern i hele konsernet. Personvernombudet har opprettet et eget område hvor ansatte kan melde avvik på personopplysningssikkerheten. Kontakt sentralbordet i Agder Energi, eller mail til personvernombudet@ae.no  for å komme i kontakt med Personvernombudet i Agder Energi.

EU standard databehandleravtale
Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale. Ved overføring ut av EU/EØS-området inngår vi EU standard databehandleravtale eller overfører opplysningene i tråd med den amerikanske «Privacy Shield»-ordningen.

Revisjon av personvernerklæringen
Agder Energi Nett forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Gjeldende versjon ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Klage
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 OSLO.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her